Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van DISH

A.    Algemene Voorwaarden.

1.     Toepassingsgebied.

1.1.     Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de diensten en de inhoud aangeboden door Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (hierna "DISH") via de website www.DISH.co en via mobiele toepassingen (hierna het "DISH-platform"). Door gebruik te maken van het DISH-platform bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

1.2.     DISH zal alle diensten met betrekking tot het DISH-platform uitsluitend op basis van deze Gebruiksvoorwaarden leveren. Eventueel afwijkende voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing, zelfs indien DISH deze niet uitdrukkelijk afwijst en/of de diensten zonder voorbehoud en met volledige kennis van het tegendeel en/of afwijkende voorwaarden van de Gebruiker levert.

2.     Diensten aangeboden op het DISH-platform. 

2.1.     Het DISH-platform is een digitale marktplaats waarop derden (hierna "Aanbieders") en DISH informatie kunnen aanbieden (bijv. via Blogartikels) naast digitale oplossingen voor de horeca (hierna "Digitale Hulpmiddelen") en andere producten en diensten (hierna gezamenlijk de "Diensten"). DISH kan bijkomende inhoud aanbieden, waarvan de aard te vinden is in de respectievelijke servicebeschrijving op het DISH-platform. Deze diensten worden ook geleverd op basis van deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt verwezen naar andere Algemene Voorwaarden.

2.2.     Gebruikers kunnen, gratis of tegen betaling, Diensten afnemen die door de Aanbieders via het DISH-platform worden aangeboden. De beslissing of een Dienst gratis of tegen betaling wordt aangeboden, ligt bij de desbetreffende Aanbieder. DISH is zelf geen partij bij een contract tussen de Gebruiker en een Aanbieder; DISH bemiddelt slechts bij het afsluiten van een dergelijk contract mits dit verloopt via het DISH-platform. Alle vorderingen en verplichtingen die voortvloeien uit een dergelijk contract bestaan rechtstreeks en uitsluitend tussen de Gebruiker en de Aanbieder. Gebruikers kunnen details over de Diensten van een Aanbieder terugvinden in de Algemene Voorwaarden, in de beschrijving van de Dienst en op de website van de desbetreffende Aanbieder.

3.     Rechten en Plichten van DISH.

3.1.     DISH stelt het DISH-platform beschikbaar, maar staat niet garant voor de beschikbaarheid van het DISH-platform.

3.2.     DISH heeft het recht de toegang van de Gebruiker tot het DISH-platform te beperken indien de Gebruiker een van de verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins onrechtmatig optreedt. DISH zal de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen van deze beperking.

3.3.     DISH heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van het DISH-platform zonder opzegtermijn te beëindigen indien de Gebruiker opzettelijk en aanzienlijk of herhaaldelijk een van de verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke verplichtingen schendt.

4.     Verantwoordelijkheid voor Inhoud, Gegevens en andere Informatie. 

4.1.     DISH is niet verantwoordelijk voor de door de Aanbieders verstrekte informatie over hun Diensten. DISH garandeert met name niet dat deze informatie juist of geschikt is voor het bereiken van het gestelde doel. DISH garandeert evenmin de juistheid van de informatie met betrekking tot de functionaliteit of de beschikbaarheid van de Diensten van de Aanbieders.

4.2.     De door DISH geleverde inhoud is uitdrukkelijk als zodanig aangeduid.

4.3.     DISH heeft geen invloed op de inhoud van de gekoppelde websites van derden. DISH aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van dergelijke websites.

5.     Kosten.

5.1.     Het gebruik van het DISH-platform is over het algemeen kostenloos voor de Gebruiker. DISH behoudt zich steeds het recht voor om het DISH-platform of delen daarvan te onderwerpen aan een betalingsverplichting. De Gebruiker wordt hiervan van tevoren en uitdrukkelijk op de hoogte gesteld.

5.2.     Indien bepaalde Diensten door DISH of door een Aanbieder tegen betaling op het DISH-platform worden aangeboden, wordt de Gebruiker daar voorafgaand aan het gebruik en uitdrukkelijk van op de hoogte gesteld.

5.3.      Wanneer een aanbieder diensten aanbiedt op het DISH Platform tegen betaling waarbij de betaling niet direct via de aanbieder maar via het DISH Platform wordt verwerkt geldt voor het betalingsproces het volgende: Voor de verwerking van betalingen tussen gebruikers en aanbieders, maakt DISH gebruik van verschillende aanbieders van betalingsdiensten, afhankelijk van de beschikbaarheid in een bepaald land. Op een aparte rekening bij een bank aanvaarden die betalingsdiensten namens de betreffende aanbieder betalingen die door middel van verschillende betaalwijzen door gebruikers worden gedaan. Vervolgens maken deze betaaldiensten deze gelden aan de betreffende aanbieder over. Een methode van betaling, maar niet de enige, is de koop per vooruitbetaling, PayPal en kredietkaart. DISH behoudt zich het recht voor om op elk moment andere aanbieders van betaaldiensten in te zetten. Voor de verwerking van betalingen op het DISH-platform worden momenteel de volgende aanbieders van betalingsdiensten ingezet:
-    Lemon Way, een Franse SAS (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met statutaire zetel te 8 rue du Sentier, 75002 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 500 486 915.
-    PayU, MIH PayU B.V. ( PayU ) gevestigd in de Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 52117839.
-    Iyzico, een dochteronderneming van PayU, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gevestigd te Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Turkije, ingeschreven onder fiscaal nummer 483 034 31 57
-    Braintree, PayPAL (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A., met maatschappelijke zetel te 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder R.C.S. Luxembourg B 118 349,
-    Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, met statutaire zetel te North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Ierland, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 513174

6.     Geautomatiseerde zoekopdrachten.

Het is niet toegestaan om het DISH-platform te gebruiken voor geautomatiseerde zoekopdrachten. De op het DISH-platform beschikbare inhoud (foto's, teksten, illustraties, video's) is auteursrechtelijk beschermd, zodat duplicatie (met name door geautomatiseerd lezen, het zogenaamde "schrapen") en het gebruik van inhoud voor doorverkoop niet is toegestaan.

7.     Aansprakelijkheid.

DISH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de rechtsgrond, tenzij de schade

a)    gebaseerd is op een opzettelijke schending van substantiële contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen waarvan de uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarop de contractpartner normaal gesproken zou moeten kunnen vertrouwen, voor zover onze aansprakelijkheid beperkt is tot de redelijkerwijs voorzienbare schade;

b)    veroorzaakt werd door grove nalatigheid of opzet van DISH, en

c)    schade berokkent aan iemands leven, lichaam of gezondheid in de zin van de Duitse wet op de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

8.     Gegevensbescherming.

Informatie over de manier waarop DISH persoonsgegevens verwerkt wordt uiteengezet in het DISH-privacybeleid.

9.     Diversen.

9.1.     De Gebruiker is niet gerechtigd rechten, belangen, verplichtingen of vorderingen onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan derden zonder de voorafgaande toestemming van DISH.

9.2.     DISH kan gebruik maken van personeelsleden en middelen in verschillende landen, waaronder ook subcontractanten.

9.3.     Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en integrale weergave van de tussen partijen overeengekomen voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het DISH-platform. Alle juridische geschillen tussen de gebruiker en DISH die voortvloeien uit of verband houden met het DISH-platform zijn uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland.

9.4.     Alle juridische geschillen tussen de gebruiker en DISH die voortvloeien uit of verband houden met het DISH-platform zijn uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. De wettelijke bepalingen die de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende bepalingen beperken, in het bijzonder die van de staat waar de gebruiker zijn gebruikelijke verblijfplaats als consument heeft, blijven onverminderd van kracht.

9.5.     Indien de gebruiker een zelfstandig ondernemer is, is uitsluitend de rechtbank van Düsseldorf bevoegd. Dezelfde bevoegde rechtbank is van toepassing indien de gebruiker geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten Duitsland verplaatst na het afsluiten van het contract of indien zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment van de indiening van de vordering. 40 par. 2 ZPO blijft hierdoor onveranderd.

9.6.     De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om geschillen te beslechten met behulp van een online platform. U kunt dit platform terugvinden onder de externe link ec.europa.eu/consumers/odr/. DISH neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitrageorganen voor consumenten.

9.7.     Indien bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig worden of indien er een hiaat in de Gebruiksvoorwaarden aan het licht komt, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. Zolang de Gebruiker geen consument is, verbinden de Gebruiker en DISH zich ertoe om ter vervanging van de ongeldige bepaling een geldige bepaling overeen te komen die het economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

B.    Speciale voorwaarden voor geregistreerde gebruikers en voor het gebruik van bepaalde diensten.

10.     Registratie.

10.1.     Het gebruik van bepaalde Diensten op het DISH-platform vereist dat u zich vooraf registreert, wat resulteert in een gebruikersovereenkomst tussen DISH en u als Gebruiker. Gebruikers worden uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de verplichting om zich bij DISH te registreren voordat zij gebruik kunnen maken van de Diensten die registratie vereisen.

10.2.     U dient een gebruikersaccount aan te maken op het DISH platform om te kunnen registreren, waarbij de vereiste registratiegegevens (incl. bedrijfsnaam en vestigingsadres) moeten worden verstrekt. De gebruiker garandeert hierbij dat deze gegevens correct en volledig zijn als onderdeel van het registratieproces. Indien een gebruiker onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, behoudt DISH zich het recht voor de gebruikersaccount zonder kennisgeving te deactiveren of te verwijderen.

10.3.     Over het algemeen is de registratie op het DISH-platform alleen toegestaan voor zelfstandige ondernemers (§ 14 BGB) in de horeca en hun respectieve personeelsleden. DISH kan ook toegang verlenen aan bedrijven uit andere sectoren indien dit volgens DISH verenigbaar is met het doel van het DISH-platform. Voor de personeelsleden van een zelfstandige ondernemer kan een speciale subgebruikersaccount worden geregistreerd, die kan worden gekoppeld aan de Gebruikersaccount van de ondernemer. Niet alle Diensten op het DISH-platform zijn beschikbaar voor Gebruikers met een subgebruikersaccount. Dit geldt in het bijzonder voor de Diensten die aan betaling onderworpen zijn.

10.4.     De Gebruiker gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die via zijn Gebruikersaccount plaatsvinden.

10.5.     De registratie van een Gebruiker kan de voorafgaande toestemming van DISH vereisen. De toestemming van DISH wordt naar eigen goeddunken en in tekstvorm verstrekt. Indien verdere stappen nodig zijn om de registratie te voltooien, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld.

11.     Verplichtingen van de gebruiker.

11.1.     De Gebruiker is verplicht om de door hem of haar verstrekte gegevens bij registratie overeenkomstig paragraaf 10.1 van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken en, indien nodig, te corrigeren.

11.2.     De gebruiker moet een contactpersoon opgeven als aanspreekpunt voor communicatie tussen DISH en de gebruiker. De gebruiker garandeert dat deze contactpersoon juridisch bindende verklaringen kan afleggen ten voordele of nadele van de gebruiker (vertegenwoordigings-bevoegdheid). De contactpersoon moet een over een geldig mobiel nummer beschikken waarop hij/zij SMS-meldingen kan ontvangen en dient dit nummer door te geven aan DISH bij registratie.

11.3.     De gebruiker moet verder garanderen dat het mobiele nummer dat verstrekt werd aan DISH courant gebruikt en gecontroleerd wordt op SMS-berichten om informatie te kunnen ontvangen die relevant is voor de overeenkomst tussen de gebruiker en DISH. De gebruiker stemt ermee in dat alle contractgerelateerde meldingen in tekstformaat en elektronisch door DISH worden verzonden, tenzij dit expliciet anders wordt aangegeven in deze gebruikersvoorwaarden of dit wettelijk strikter wordt bepaald.

11.4.     Gebruikers dienen het wachtwoord dat nodig is voor het inloggen op het DISH-platform te allen tijde geheim te houden en op de juiste wijze te beveiligen. Indien de Gebruiker op grond van concrete aanwijzingen vermoedt dat derden toegang hebben tot het gebruikersaccount, is deze verplicht om DISH onmiddellijk en in ieder geval in tekstvorm op de hoogte te stellen.

12.     De Gemeenschap.

12.1.     DISH biedt gebruikers de kans om te registreren voor events, informatie met elkaar uit te wisselen en informatie te ontvangen over de hotel- en horecasector, alsook over haar digitalisering.

12.2.     Een Gebruiker kan te allen tijde beslissen of het gebruikersprofiel zichtbaar is voor andere Gebruikers via het beheer van zijn/haar Gebruikersaccount. In dit geval kan de Gebruiker door andere Gebruikers worden gevonden via de zoekfunctie van het DISH-platform. De Gebruiker kan de profielpagina op elk moment instellen op "Privé", zodat andere gebruikers de Gebruiker niet kunnen vinden via een zoekopdracht of andere informatie kunnen ontvangen.

12.3.     Het is Gebruikers verboden om de contactgegevens van andere Gebruikers die zij hebben verkregen door het gebruik van het DISH-platform door te geven aan derden of voor advertentiedoeleinden te gebruiken.

13.       Team Management

13.1    DISH biedt gebruikers de kans om hun teams te organiseren via DISH. Hierbij kunnen teamleden uitgenodigd worden voor DISH en kunnen verschillende functies en verantwoordelijkheden aan teamleden worden toegewezen

13.2    Deze functionaliteit omvat ook een verdelingsfunctionaliteit. Gebruikers en teamleden kunnen geïnformeerd worden via de gewenste communicatiemethodes voor inkomende berichten en taken van gerelateerde digitale tools (bv. nieuwe reservaties worden via de reservatietool verdeeld naar de teamleden zodat zij deze verder kunnen opvolgen).

13.3    DISH heeft louter een management- en verdelingsfunctie. De opvolging en afhandeling van taken gebeurt via de respectievelijke tools en niet op DISH zelf.

14.     Forums en Reviews.

14.1.     Gebruikers kunnen geselecteerde Diensten beoordelen op het DISH-platform. Gebruikers hebben in sommige gevallen ook de mogelijkheid om berichten te plaatsen in discussieforums.

14.2.     Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van een door hem/haar geschreven review en voor de berichten gepost in discussieforums. De reviews en berichten geven de mening van de Gebruiker weer. DISH neemt geen inhoud van reviews of berichten op zich.

14.3.     Het is een Gebruiker verboden om

•    onjuiste of misleidende verklaringen,
•    inhoud die inbreuk maakt op persoonlijke, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of
•    inhoud te posten die in aanmerking komt als een strafbaar feit.

14.4.     Reviews en berichten die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door DISH worden verwijderd.

14.5.     Gebruikers kunnen DISH te allen tijde per e-mail op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar support@dish.co met vermelding van ongeoorloofde berichten of reviews die zij hebben waargenomen.

14.6.     De Gebruiker vrijwaart DISH voor alle vorderingen die andere Gebruikers of derden tegen DISH kunnen instellen wegens een inbreuk op hun rechten met betrekking tot reviews en berichten.

15.     Opzegging en Beëindiging.

15.1.     DISH en de Gebruiker sluiten de overeenkomst voor het gebruik van het DISH-platform af voor onbepaalde tijd.

15.2.     De Gebruiker of DISH kunnen de overeenkomst beëindigen onder de volgende voorwaarden, en dit schriftelijk of per e-mail: (a) de Gebruiker te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving: (b) DISH op eender welk moment met een opzegtermijn van veertien (14) dagen.

15.3.     Het recht om de toegang tot het DISH-platform te beperken overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden en het recht op beëindiging overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden blijft onverminderd van kracht.

15.4.     Een beëindiging van de gebruikersovereenkomst tussen DISH en de Gebruiker heeft geen invloed op enige overeenkomst tussen de Gebruiker en de Aanbieder.

16.     Het recht op wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden.

DISH behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden voor geregistreerde Gebruikers te wijzigen of aan te passen indien dit noodzakelijk wordt geacht op grond van wettelijke vereisten, voor de implementatie van technische verbeteringen, veranderingen van de marktomstandigheden, veiligheidsredenen en in de mate dat dit (te goeder trouw) redelijk is voor de Gebruikers. DISH zal de Gebruikers in tekstvorm op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen. De wijzigingen of aanpassingen worden geacht te zijn goedgekeurd indien de Gebruiker er geen bezwaar tegen heeft aangetekend binnen een maand na de kennisgeving. DISH zal uitdrukkelijk wijzen op deze consequentie in de informatie over de wijziging of herziening van de Gebruiksvoorwaarden. Indien de Gebruiker hier bezwaar tegen aantekent, kan DISH de contractuele relatie beëindigen door middel van een reguliere beëindiging in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.