Podmínky použití

Podmínky používání společnosti DISH 

A.    Všeobecné podmínky

1.     Rámec

1.1.     Tyto Podmínky používání (dále jen jako „Podmínky používání“) platí pro používání služeb a obsahu nabízenému společností Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (dále jako „DISH“) prostřednictvím webových stránek www.DISH.co mobilních aplikací (dále jako „platforma DISH“). Návštěvou platformy DISH potvrzujete, že jste si přečetli a že souhlasíte s těmito Podmínkami používání. 

1.2.     DISH poskytne všechny služby související s platformou DISH pouze na základě těchto Podmínek používání. Jakékoli odlišné podmínky uživatele neplatí ani tehdy, když DISH výslovně neodmítne a/nebo bez výhrady poskytne služby, přestože zná odporující a/nebo lišící se podmínky uživatele.

2.     Služby poskytované platformou DISH 

2.1.     Platforma DISH je digitální tržiště, na němž mohou třetí strany (dále jako „poskytovatelé“) a DISH nabízet informace (př. pomocí blogů), tak i digitální řešení pro oblast pohostinství (dále jako „digitální nástroje“) a další zboží a služby (dále souhrnně jako „služby“). Společnost Dish může nabízet další obsah, jehož rámec můžete nalézt v popisu příslušné služby na platformě DISH. Tyto služby jsou také poskytované na základě těchto Podmínek používání, pokud nejsou výslovně zmíněny jiné obchodní podmínky.

2.2.     Uživatelé mohou získat služby poskytované poskytovateli prostřednictvím platformy DISH buď zdarma, nebo za úplatu. Rozhodnutí, zda je služba poskytována zdarma, nebo za úplatu, je na příslušném poskytovateli. DISH samotná se nestává smluvní stranou ve smlouvě uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem, nýbrž pouze zprostředkovává uzavření takové smlouvy prostřednictvím platformy DISH. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající z takové smlouvy existují přímo a výhradně mezi uživatelem a poskytovatelem. Uživatelé mohou najít podrobnosti o službách poskytovatele v obchodních podmínkách, popisu služby a na webových stránkách příslušného poskytovatele.

3.     Práva a povinnosti společnosti DISH

3.1.     DISH zajišťuje, aby byla platforma DISH technicky dostupná, ale její dostupnost nezaručuje.

3.2.     DISH má právo omezit přístup uživatele k platformě DISH, pokud uživatel poruší jakékoli své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek použití nebo jinak jedná nezákonně. DISH uživatele okamžitě informuje o omezení používání. 

3.3.     DISH má právo ukončit smlouvu s uživatelem o používání platformy DISH bez vypovězení, pokud uživatel hrubě a závažně nebo opakovaně poruší jakékoli ze svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek používání nebo jakékoli další právní závazky.

4.     Odpovědnost za obsah, údaje a další informace 

4.1.     Společnost DISH není zodpovědná za informace poskytnuté poskytovateli o jejich službách. Společnost DISH tedy nezaručuje, že jsou tyto informace přesné nebo vhodné pro dosažení uvedených účelů. Stejně tak společnost DISH nezaručuje přesnost informací týkajících se funkčnosti nebo určité dostupnosti služeb poskytovatelů.

4.2.     Obsah poskytovaný společností DISH je tak jasně označen.

4.3.     Společnost DISH nemá žádný vliv na obsah odkazovaných webových stránek třetích stran. Společnost DISH proto vylučuje jakoukoli odpovědnost za správnost a úplnost takových webových stránek.

5.     Poplatky

5.1.     Používání platformy DISH je pro uživatele obecně zdarma. DISH si vyhrazuje právo kdykoli učinit platformu DISH nebo její části předmětem platební povinnosti. Uživatel bude o této skutečnosti výslovně informován předem.

5.2.     Pokud jsou určité služby na platformě DISH nabízeny společností DISH nebo poskytovatelem za úplatu, uživatel musí být o této skutečnosti výslovně informován předem.

5.3.      Pokud poskytovatel nabízí služby na platformě DISH za poplatek a platba není zpracovávána přímo prostřednictvím poskytovatele, ale prostřednictvím platformy DISH, pro platební proces platí následující: Pro zpracování plateb mezi uživateli a poskytovateli využívá DISH různé poskytovatele platebních služeb v závislosti na dostupnosti a zemi. Poskytovatelé platebních služeb při tom přijímají platby od uživatelů pro poskytovatele pomocí různých platebních metod na své vlastní účty u úvěrových institucí a vyplácejí finanční prostředky poskytovateli. Mezi poskytované platební metody patří mimo jiné platba předem, PayPal a kreditní karty. DISH si vyhrazuje právo kdykoli využít další poskytovatele platebních služeb.
Pro zpracování plateb využívá platforma DISH v současné době následující poskytovatele platebních služeb:
Lemon Way, francouzská SAS (zjednodušená akciová společnost) se sídlem na adrese 8 rue du Sentier, 75002 Paříž, Francie, zapsaná v pařížském obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem 500 486 915
PayU, MIH PayU B.V. ( PayU ) se sídlem na adrese Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem 52117839 
Iyzico, dceřiná společnost PayU, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. se sídlem na adrese Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Turecko, registrovaná pod daňovým číslem 483 034 31 57 
Braintree, PayPAL (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A., se sídlem na adrese 
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku pod spisovou značkou R.C.S. Luxembourg B 118 349,
Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, se sídlem na adrese North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Irsko, zapsána v obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem 513174.

6.     Automatizované dotazy

Není povoleno používat platformu DISH pro účely automatizovaných dotazů. Obsah dostupný na platformě DISH (fotografie, texty, grafiky, videa) je chráněn autorským zákonem, a proto je zakázáno rozmnožování (konkrétně automatizované čtení, takzvaný „scraping“) a používání obsahu za účelem prodeje.

7.     Odpovědnost

DISH vylučuje odpovědnost za veškeré škody bez ohledu na příčinnou souvislost, pokud škody:

a)    nejsou založené na hrubém porušení zásadních smluvních povinností, tj. povinností, díky jejichž plnění je v prvé řadě možné řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění by se smluvní partner mohl za normálních okolností spolehnout, pod podmínkou, že naše odpovědnost je omezená na škody nebo ztrátu, které jsou rozumně předvídatelné;

b)    nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo záměrem na straně společnosti DISH a

C)    nepředstavují poškození ohrožující život, tělo nebo zdraví, jak je definováno v německém Zákoně o odpovědnosti za vadné výrobky.

8.     Ochrana údajů

Informace o tom, jak společnost DISH zpracovává vaše osobní údaje, jsou uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti DISH. 

9.     Různé

9.1.     Uživatel nemá oprávnění postoupit jakákoli práva, podíly, povinnosti nebo nároky plynoucí z těchto Podmínek používání bez předchozího souhlasu společnosti DISH.

9.2.     DISH může využívat zaměstnance a zdroje v různých zemích včetně subdodavatelů.

9.3.     Tyto Podmínky používání představují plné a úplné vyhlášení podmínek sjednaných mezi stranami ohledně používání platformy DISH. Veškeré soudní spory vzniklé s platformou DISH nebo v souvislosti s ní mezi uživatelem a společností DISH se budou řídit výhradně zákony Spolkové republiky Německo.

9.4.     Veškeré soudní spory vzniklé s platformou DISH nebo v souvislosti s ní mezi uživatelem a společností DISH se budou řídit výhradně zákony Spolkové republiky Německo. Zákonná ustanovení omezující volbu práva a platnost povinných ustanovení, zejména těch, které přísluší ke státu, kde má uživatel obvyklé bydliště jako spotřebitel, zůstávají nedotčeny.

9.5.     Pokud je uživatel podnikatelem, je místem výhradní soudní příslušnosti Düsseldorf. Stejné místo soudní příslušnosti platí, pokud uživatel nemá obecné místo soudní příslušnosti v Německu, pokud po uzavření smlouvy změní místo svého trvalého pobytu nebo obvyklé bydliště mimo Německo nebo pokud není jeho místo trvalého pobytu nebo obvyklé bydliště v době podání žaloby známo. odst. 40 2 ZPO (německý občanský soudní řád) tímto zůstává nedotčen.

9.6.     Evropská komise nabízí možnost urovnat spor na online platformě. Tuto platformu můžete najít na externím odkazu ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost DISH se průběhu řešení sporu u spotřebitelských rozhodčích orgánů neúčastní.

9.7.     Pokud určitá ustanovení v těchto Podmínkách používání nejsou zákonně platná nebo pozbudou platnosti nebo pokud je v těchto Podmínkách používání zřejmý nedostatek, právní platnost zbývajících ustanovení nebude dotčena. Za předpokladu, že uživatel není spotřebitelem, se uživatel a společnost DISH zavazují, že namísto neplatných ustanovení sjednají platná ustanovení, která se budou co nejvíce blížit ekonomickému účelu neplatných ustanovení.

B.    Zvláštní podmínky pro registrované uživatele a pro využívání určitých služeb

10.     Registrace

10.1.     Využívání určitých služeb platformy DISH vyžaduje registraci, která vede k uzavření uživatelské smlouvy mezi společností DISH a uživatelem. Uživatelé jsou výslovně informováni o nutnosti se registrovat u společnosti DISH, než začnou používat služby, které registraci vyžadují. 

10.2.     Při registraci na platformě DISH je potřeba vytvořit uživatelský účet a zadat údaje, které se při registraci vyžadují (včetně adresy podniku a sídla společnosti). Uživatel zaručuje, že při registraci poskytne správné a úplné údaje. Pokud uživatel poskytne nesprávné nebo neúplné údaje, má společnost DISH právo bez upozornění uživateli deaktivovat nebo smazat jeho uživatelský účet. 

10.3.     Obecně je registrace na platformě DISH povolena pouze podnikatelům (§ 14 BGB – německý občanský zákoník) v oblasti pohostinství a jejich zaměstnancům. DISH může také udělit přístup společnostem z jiných sektorů, pokud je to dle názoru společnosti DISH slučitelné s účelem platformy DISH. Pro zaměstnance podnikatele může být zaregistrován speciální poduživatelský účet, který může být propojen s uživatelským účtem podnikatele. Pro uživatele poduživatelských účtů nejsou dostupné veškeré služby platformy DISH. To platí zejména pro služby, které jsou poskytovány za úplatu. 

10.4.     Uživatel souhlasí, že je odpovědný za veškeré aktivity provedené prostřednictvím jeho uživatelského účtu. 

10.5.     Registrace uživatele může být předmětem předchozího schválení společností DISH. Schválení musí být vydáno na volném uvážení společnosti DISH a v písemné formě. Je-li k dokončení registrace potřeba podniknout další kroky, uživatel bude o této skutečnosti patřičně informován. 

11.     Povinnosti uživatele

11.1.     Uživatel je povinen aktualizovat, a je-li to nezbytné, tak opravit údaje jím poskytnuté při registraci v souladu s oddílem 10.1 těchto Podmínek používání.

11.2.     Uživatel je povinen určit kontaktní osobu pro komunikaci mezi ním a společností DISH. Uživatel zaručuje, že tato kontaktní osoba má oprávnění vydávat právně závazná prohlášení s účinkem ve prospěch i neprospěch uživatele (oprávnění k zastupování). Tato kontaktní osoba musí mít platné číslo mobilního telefonu, kam bude možné doručovat oznámení prostřednictvím zpráv SMS (služba krátkých textových zpráv), a toto číslo mobilního telefonu musí při registraci sdělit společnosti DISH.

11.3.      Dále musí uživatel v pravidelných intervalech zajistit přístup k mobilnímu telefonu s tímto číslem, které bylo sděleno společnosti DISH, a čtení zpráv SMS, aby získal informace, které jsou podstatné pro smlouvu sjednanou mezi ním a společností DISH. Uživatel souhlasí s tím, aby společnost DISH vydávala všechna oznámení, která jsou podstatná pro tento smluvní vztah, v písemné formě a elektronickými prostředky, pokud v těchto Podmínkách použití není výslovně stanoveno jinak nebo pokud závazné právní předpisy nepředepisují přesněji vymezenou formu.

11.4.     Uživatel musí za všech okolností držet heslo, vyžadované pro přihlášení na platformu DISH, v tajnosti a zabezpečit ho odpovídajícím způsobem. Pokud má uživatel podezření založené na věcných zjištěních, že třetí strany mají přístup k jeho uživatelskému účtu, je povinen o tom okamžitě informovat společnosti DISH, a to alespoň písemně. 

12.     Komunita

12.1.      Platforma DISH nabízí uživatelům možnost přihlašovat se na akce, vyměňovat si mezi sebou informace a získávat informace z oblasti pohostinství a potravinářského průmyslu a rovněž umožňuje jejich digitalizaci.

12.2.     Uživatel se může kdykoli rozhodnout, má-li být jeho uživatelský profil viditelný ostatním uživatelům, a to prostřednictvím správy svého uživatelského účtu. V takovém případě může být uživatele nalezen ostatními uživatele prostřednictvím funkce vyhledávání na platformě DISH. Uživatel může kdykoli nastavit svou profilovou stránku jako „Soukromou“, takže ho ostatní uživatelé nemohou najít ve vyhledávání nebo získat žádné další informace. 

12.3.     Je zakázáno, aby uživatelé předávali kontaktní údaje ostatních uživatelů, které získali používáním platformy DISH, třetím stranám nebo je využívali pro účely reklamy.

13.     Správa týmu

13.1.      Platforma DISH umožňuje uživatelům zřídit si na ní své týmy. V rámci toho lze zvát členy týmu na platformu DISH a přidělovat jim různé pozice a povinnosti.

13.2      Součástí této funkce jsou prostředky pro šíření informací. Uživatel i členové týmu si mohou zvolit preferované komunikační prostředky a jejich prostřednictvím dostávat nové informace a úkoly z připojených digitálních nástrojů (např. nové rezervace provedené pomocí rezervačního nástroje se mohou předávat členům týmu k dalšímu zpracování).

13.2.      Platforma DISH zajišťuje pouze funkce správy, řízení a šíření informací. Plnění úkolů jako takových bude probíhat v příslušných nástrojích, a nikoli na platformě DISH.

14.     Fóra a recenze

14.1.     Uživatelé mohou na platformě DISH hodnotit vybrané služby. Uživatelé také mají v některých případech možnost přispívat do diskuzních fór.

14.2.     Každý uživatel je odpovědní za obsah recenze a za své příspěvky v diskuzních fórech. Recenze a příspěvky vyjadřují názory uživatele. Dish nepřijímá žádné recenze nebo příspěvky.

14.3.     Uživatel má zakázáno zveřejňovat

•    nesprávná nebo zavádějící prohlášení,
•    obsah, který porušuje osobní či duševní vlastnictví nebo jiná práva třetích stran, nebo
•    obsah, který lze považovat za trestný čin.

14.4.     Recenze a příspěvky, které porušují Podmínky používání, mohou být společností DISH kdykoli smazány.

14.5.     Uživatelé mohou DISH kdykoli upozornit na protizákonné příspěvky nebo recenze, kterých si všimli, na e-mailové adrese support@dish.co.

14.6.     Uživatel zprošťuje společnost DISH veškerých nároků, které další uživatelé nebo třetí strany uplatňují vůči společnosti DISH z důvodu porušení jejich práv v souvislosti s recenzemi a příspěvky.

15.     Období platnosti a odstoupení

15.1.     Společnost DISH a uživatel uzavírají smlouvu o užívání platformy DISH na dobu neurčitou. 

15.2.     Uživatel nebo společnost DISH mohou od smlouvy za následujících podmínek odstoupit, a to písemně nebo e-mailem: (a) uživatel kdykoli a bez vypovězení: (b) společnost DISH kdykoli a s výpovědní lhůtou čtrnáct (14) dní. 

15.3.     Právo omezit přístup na platformu DISH dle těchto Podmínek používání a právo na odstoupení dle těchto Podmínek používání tím zůstává nedotčeno.

15.4.     Odstoupením od uživatelské smlouvy mezi společností DISH a uživatelem není dotčena žádná smlouva uzavřená mezi uživatelem a poskytovatelem.

16.     Právo na úpravu těchto podmínek používání

DISH si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu těchto Podmínek používání pro registrované uživatele, pokud usoudí, že je to nezbytné kvůli právním nárokům, zavedení technických vylepšení, změnám podmínek na trhu, bezpečnostním důvodům a v rozsahu, který je (v dobré víře) pro uživatele opodstatněný. DISH uživatele o takových úpravách a změnách informuje písemně. Úpravy a změny se považují za přijaté, pokud uživatel nevznese písemnou námitku ve lhůtě jednoho měsíce po oznámení. DISH tento důsledek výslovně zmíní v oznámení o úpravách a změnách Podmínek používání. Pokud uživatel vznese námitku, DISH může ukončit smluví vztah běžným ukončením smlouvy dle těchto Podmínek používání. 

 

 

Podmínky použití

Podmínky používání společnosti DISH

A. Všeobecné podmínky

 1. Rámec

  1. Tyto Podmínky používání (dále jen jako „Podmínky používání“) platí pro používání služeb a obsahu nabízenému společností Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (dále jako „DISH“) prostřednictvím webových stránek www.DISH.co mobilních aplikací (dále jako „platforma DISH“). Návštěvou platformy DISH potvrzujete, že jste si přečetli a že souhlasíte s těmito Podmínkami používání.

  2. DISH poskytne všechny služby související s platformou DISH pouze na základě těchto Podmínek používání. Jakékoli odlišné podmínky uživatele neplatí ani tehdy, když DISH výslovně neodmítne a/nebo bez výhrady poskytne služby, přestože zná odporující a/nebo lišící se podmínky uživatele.

 2. Služby poskytované platformou DISH

  1. Platforma DISH je digitální tržiště, na němž mohou třetí strany (dále jako „poskytovatelé“) a DISH nabízet informace (př. pomocí blogů), tak i digitální řešení pro oblast pohostinství (dále jako „digitální nástroje“) a další zboží a služby (dále souhrnně jako „služby“). Společnost Dish může nabízet další obsah, jehož rámec můžete nalézt v popisu příslušné služby na platformě DISH. Tyto služby jsou také poskytované na základě těchto Podmínek používání, pokud nejsou výslovně zmíněny jiné obchodní podmínky.

  2. Uživatelé mohou získat služby poskytované poskytovateli prostřednictvím platformy DISH buď zdarma, nebo za úplatu. Rozhodnutí, zda je služba poskytována zdarma, nebo za úplatu, je na příslušném poskytovateli. DISH samotná se nestává smluvní stranou ve smlouvě uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem, nýbrž pouze zprostředkovává uzavření takové smlouvy prostřednictvím platformy DISH. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající z takové smlouvy existují přímo a výhradně mezi uživatelem a poskytovatelem. Uživatelé mohou najít podrobnosti o službách poskytovatele v obchodních podmínkách, popisu služby a na webových stránkách příslušného poskytovatele.

 3. Práva a povinnosti společnosti DISH

  1. DISH zajišťuje, aby byla platforma DISH technicky dostupná, ale její dostupnost nezaručuje.

  2. DISH má právo omezit přístup uživatele k platformě DISH, pokud uživatel poruší jakékoli své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek použití nebo jinak jedná nezákonně. DISH uživatele okamžitě informuje o omezení používání.

  3. DISH má právo ukončit smlouvu s uživatelem o používání platformy DISH bez vypovězení, pokud uživatel hrubě a závažně nebo opakovaně poruší jakékoli ze svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek používání nebo jakékoli další právní závazky.

 4. Odpovědnost za obsah, údaje a další informace

  1. Společnost DISH není zodpovědná za informace poskytnuté poskytovateli o jejich službách. Společnost DISH tedy nezaručuje, že jsou tyto informace přesné nebo vhodné pro dosažení uvedených účelů. Stejně tak společnost DISH nezaručuje přesnost informací týkajících se funkčnosti nebo určité dostupnosti služeb poskytovatelů.

  2. Obsah poskytovaný společností DISH je tak jasně označen.

  3. Společnost DISH nemá žádný vliv na obsah odkazovaných webových stránek třetích stran. Společnost DISH proto vylučuje jakoukoli odpovědnost za správnost a úplnost takových webových stránek.

 5. Poplatky

  1. Používání platformy DISH je pro uživatele obecně zdarma. DISH si vyhrazuje právo kdykoli učinit platformu DISH nebo její části předmětem platební povinnosti. Uživatel bude o této skutečnosti výslovně informován předem.

  2. Pokud jsou určité služby na platformě DISH nabízeny společností DISH nebo poskytovatelem za úplatu, uživatel musí být o této skutečnosti výslovně informován předem.

  3. Pokud poskytovatel nabízí služby na platformě DISH za poplatek a platba neproběhne přímo přes poskytovatele, ale přes společnost DISH, platí pro platební proces následující podmínky: Zpracováváním plateb mezi uživateli a poskytovateli pověřila společnost DISH společnost Lemon Way, francouzská SAS (zjednodušená akciová společnost) se sídlem na adrese 8 rue du Sentier, 75002 Paříž, Francie a registrovaná v pařížském obchodním a obchodním rejstříku pod číslem 500 486 915 („Lemon Way“; dále jako „poskytovatel platebních služeb“). Poskytovatelé platebních služeb přijímají platby uživatele pomocí různých platebních metod, a to jménem poskytovatele na svůj vlastní účet u úvěrové instituce a vyplácí poskytovateli peníze. Poskytované platební metody zahrnují mimo jiné platby předem, platby přes PayPal a kreditní kartou.

 6. Automatizované dotazy

Není povoleno používat platformu DISH pro účely automatizovaných dotazů. Obsah dostupný na platformě DISH (fotografie, texty, grafiky, videa) je chráněn autorským zákonem, a proto je zakázáno rozmnožování (konkrétně automatizované čtení, takzvaný „scraping“) a používání obsahu za účelem prodeje.

 1. Odpovědnost

DISH vylučuje odpovědnost za veškeré škody bez ohledu na příčinnou souvislost, pokud škody:

a) nejsou založené na hrubém porušení zásadních smluvních povinností, tj. povinností, díky jejichž plnění je v prvé řadě možné řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění by se smluvní partner mohl za normálních okolností spolehnout, pod podmínkou, že naše odpovědnost je omezená na škody nebo ztrátu, které jsou rozumně předvídatelné;

b) nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo záměrem na straně společnosti DISH a

C) nepředstavují poškození ohrožující život, tělo nebo zdraví, jak je definováno v německém Zákoně o odpovědnosti za vadné výrobky.

 1. Ochrana údajů

Informace o tom, jak společnost DISH zpracovává vaše osobní údaje, jsou uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti DISH.

 

 1. Různé

  1. Uživatel nemá oprávnění postoupit jakákoli práva, podíly, povinnosti nebo nároky plynoucí z těchto Podmínek používání bez předchozího souhlasu společnosti DISH.

  2. DISH může využívat zaměstnance a zdroje v různých zemích včetně subdodavatelů.

  3. Tyto Podmínky používání představují plné a úplné vyhlášení podmínek sjednaných mezi stranami ohledně používání platformy DISH. Veškeré soudní spory vzniklé s platformou DISH nebo v souvislosti s ní mezi uživatelem a společností DISH se budou řídit výhradně zákony Spolkové republiky Německo.

  4. Veškeré soudní spory vzniklé s platformou DISH nebo v souvislosti s ní mezi uživatelem a společností DISH se budou řídit výhradně zákony Spolkové republiky Německo. Zákonná ustanovení omezující volbu práva a platnost povinných ustanovení, zejména těch, které přísluší ke státu, kde má uživatel obvyklé bydliště jako spotřebitel, zůstávají nedotčeny.

  5. Pokud je uživatel podnikatelem, je místem výhradní soudní příslušnosti Düsseldorf. Stejné místo soudní příslušnosti platí, pokud uživatel nemá obecné místo soudní příslušnosti v Německu, pokud po uzavření smlouvy změní místo svého trvalého pobytu nebo obvyklé bydliště mimo Německo nebo pokud není jeho místo trvalého pobytu nebo obvyklé bydliště v době podání žaloby známo. odst. 40 2 ZPO (německý občanský soudní řád) tímto zůstává nedotčen.

  6. Evropská komise nabízí možnost urovnat spor na online platformě. Tuto platformu můžete najít na externím odkazu ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost DISH se průběhu řešení sporu u spotřebitelských rozhodčích orgánů neúčastní.

  7. Pokud určitá ustanovení v těchto Podmínkách používání nejsou zákonně platná nebo pozbudou platnosti nebo pokud je v těchto Podmínkách používání zřejmý nedostatek, právní platnost zbývajících ustanovení nebude dotčena. Za předpokladu, že uživatel není spotřebitelem, se uživatel a společnost DISH zavazují, že namísto neplatných ustanovení sjednají platná ustanovení, která se budou co nejvíce blížit ekonomickému účelu neplatných ustanovení.

B. Zvláštní podmínky pro registrované uživatele a pro využívání určitých služeb

 1. Registrace

  1. Využívání určitých služeb platformy DISH vyžaduje registraci, která vede k uzavření uživatelské smlouvy mezi společností DISH a uživatelem. Uživatelé jsou výslovně informováni o nutnosti se registrovat u společnosti DISH, než začnou používat služby, které registraci vyžadují.

  2. Při registraci na platformě DISH je potřeba vytvořit uživatelský účet a zadat údaje, které se při registraci vyžadují (včetně adresy podniku a sídla společnosti). Uživatel zaručuje, že při registraci poskytne správné a úplné údaje. Pokud uživatel poskytne nesprávné nebo neúplné údaje, má společnost DISH právo bez upozornění uživateli deaktivovat nebo smazat jeho uživatelský účet.

  3. Obecně je registrace na platformě DISH povolena pouze podnikatelům (§ 14 BGB – německý občanský zákoník) v oblasti pohostinství a jejich zaměstnancům. DISH může také udělit přístup společnostem z jiných sektorů, pokud je to dle názoru společnosti DISH slučitelné s účelem platformy DISH. Pro zaměstnance podnikatele může být zaregistrován speciální poduživatelský účet, který může být propojen s uživatelským účtem podnikatele. Pro uživatele poduživatelských účtů nejsou dostupné veškeré služby platformy DISH. To platí zejména pro služby, které jsou poskytovány za úplatu.

  4. Uživatel souhlasí, že je odpovědný za veškeré aktivity provedené prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

  5. Registrace uživatele může být předmětem předchozího schválení společností DISH. Schválení musí být vydáno na volném uvážení společnosti DISH a v písemné formě. Je-li k dokončení registrace potřeba podniknout další kroky, uživatel bude o této skutečnosti patřičně informován.

 2. Povinnosti uživatele

  1. Uživatel je povinen aktualizovat, a je-li to nezbytné, tak opravit údaje jím poskytnuté při registraci v souladu s oddílem 10.1 těchto Podmínek používání.

  2. Uživatel je povinen určit kontaktní osobu pro komunikaci mezi ním a společností DISH. Uživatel zaručuje, že tato kontaktní osoba má oprávnění vydávat právně závazná prohlášení s účinkem ve prospěch i neprospěch uživatele (oprávnění k zastupování). Tato kontaktní osoba musí mít platné číslo mobilního telefonu, kam bude možné doručovat oznámení prostřednictvím zpráv SMS (služba krátkých textových zpráv), a toto číslo mobilního telefonu musí při registraci sdělit společnosti DISH.

  3. Dále musí uživatel v pravidelných intervalech zajistit přístup k mobilnímu telefonu s tímto číslem, které bylo sděleno společnosti DISH, a čtení zpráv SMS, aby získal informace, které jsou podstatné pro smlouvu sjednanou mezi ním a společností DISH. Uživatel souhlasí s tím, aby společnost DISH vydávala všechna oznámení, která jsou podstatná pro tento smluvní vztah, v písemné formě a elektronickými prostředky, pokud v těchto Podmínkách použití není výslovně stanoveno jinak nebo pokud závazné právní předpisy nepředepisují přesněji vymezenou formu.

  4. Uživatel musí za všech okolností držet heslo, vyžadované pro přihlášení na platformu DISH, v tajnosti a zabezpečit ho odpovídajícím způsobem. Pokud má uživatel podezření založené na věcných zjištěních, že třetí strany mají přístup k jeho uživatelskému účtu, je povinen o tom okamžitě informovat společnosti DISH, a to alespoň písemně.

 3. Komunita

  1. Platforma DISH nabízí uživatelům možnost přihlašovat se na akce, vyměňovat si mezi sebou informace a získávat informace z oblasti pohostinství a potravinářského průmyslu a rovněž umožňuje jejich digitalizaci.

  2. Uživatel se může kdykoli rozhodnout, má-li být jeho uživatelský profil viditelný ostatním uživatelům, a to prostřednictvím správy svého uživatelského účtu. V takovém případě může být uživatele nalezen ostatními uživatele prostřednictvím funkce vyhledávání na platformě DISH. Uživatel může kdykoli nastavit svou profilovou stránku jako „Soukromou“, takže ho ostatní uživatelé nemohou najít ve vyhledávání nebo získat žádné další informace.

  3. Je zakázáno, aby uživatelé předávali kontaktní údaje ostatních uživatelů, které získali používáním platformy DISH, třetím stranám nebo je využívali pro účely reklamy.

 1. Správa týmu

  1. Platforma DISH umožňuje uživatelům zřídit si na ní své týmy. V rámci toho lze zvát členy týmu na platformu DISH a přidělovat jim různé pozice a povinnosti.

13.2 Součástí této funkce jsou prostředky pro šíření informací. Uživatel i členové týmu si mohou zvolit preferované komunikační prostředky a jejich prostřednictvím dostávat nové informace a úkoly z připojených digitálních nástrojů (např. nové rezervace provedené pomocí rezervačního nástroje se mohou předávat členům týmu k dalšímu zpracování).

 1. Platforma DISH zajišťuje pouze funkce správy, řízení a šíření informací. Plnění úkolů jako takových bude probíhat v příslušných nástrojích, a nikoli na platformě DISH.

 1. Fóra a recenze

  1. Uživatelé mohou na platformě DISH hodnotit vybrané služby. Uživatelé také mají v některých případech možnost přispívat do diskuzních fór.

  2. Každý uživatel je odpovědní za obsah recenze a za své příspěvky v diskuzních fórech. Recenze a příspěvky vyjadřují názory uživatele. Dish nepřijímá žádné recenze nebo příspěvky.

  3. Uživatel má zakázáno zveřejňovat

 • nesprávná nebo zavádějící prohlášení,

 • obsah, který porušuje osobní či duševní vlastnictví nebo jiná práva třetích stran, nebo

 • obsah, který lze považovat za trestný čin.

 1. Recenze a příspěvky, které porušují Podmínky používání, mohou být společností DISH kdykoli smazány.

 2. Uživatelé mohou DISH kdykoli upozornit na protizákonné příspěvky nebo recenze, kterých si všimli, na e-mailové adrese support@dish.co.

 3. Uživatel zprošťuje společnost DISH veškerých nároků, které další uživatelé nebo třetí strany uplatňují vůči společnosti DISH z důvodu porušení jejich práv v souvislosti s recenzemi a příspěvky.

 4. Období platnosti a odstoupení

  1. Společnost DISH a uživatel uzavírají smlouvu o užívání platformy DISH na dobu neurčitou.

  2. Uživatel nebo společnost DISH mohou od smlouvy za následujících podmínek odstoupit, a to písemně nebo e-mailem: (a) uživatel kdykoli a bez vypovězení: (b) společnost DISH kdykoli a s výpovědní lhůtou čtrnáct (14) dní.

  3. Právo omezit přístup na platformu DISH dle těchto Podmínek používání a právo na odstoupení dle těchto Podmínek používání tím zůstává nedotčeno.

  4. Odstoupením od uživatelské smlouvy mezi společností DISH a uživatelem není dotčena žádná smlouva uzavřená mezi uživatelem a poskytovatelem.

 5. Právo na úpravu těchto podmínek používání

DISH si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu těchto Podmínek používání pro registrované uživatele, pokud usoudí, že je to nezbytné kvůli právním nárokům, zavedení technických vylepšení, změnám podmínek na trhu, bezpečnostním důvodům a v rozsahu, který je (v dobré víře) pro uživatele opodstatněný. DISH uživatele o takových úpravách a změnách informuje písemně. Úpravy a změny se považují za přijaté, pokud uživatel nevznese písemnou námitku ve lhůtě jednoho měsíce po oznámení. DISH tento důsledek výslovně zmíní v oznámení o úpravách a změnách Podmínek používání. Pokud uživatel vznese námitku, DISH může ukončit smluví vztah běžným ukončením smlouvy dle těchto Podmínek používání.