Přejít na hlavní obsah

Všeobecné podmínky používání DISHČást I Podmínky používání platformy DISH

1 Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné podmínky používání DISH (dále jako „podmínky používání“ nebo „uživatelská smlouva“) platí pro používání služeb a obsahu nabízeného společností Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo (dále jako „DISH“) prostřednictvím webové stránky www.DISH.co a mobilních aplikací (dále jako „platforma DISH“).

1.2 Společnost DISH poskytuje veškeré služby platformy DISH uživatelům registrovaným v souladu s odstavcem 2 (dále jako „klient“) výhradně na základě těchto podmínek používání. Odchylné podmínky klienta se neuplatní, i když je společnost DISH výslovně neodmítne a/nebo poskytne služby a/nebo plnění bez výhrad, přestože ví o rozporných a/nebo odchylných podmínkách klienta.

1.3 Ustanovení uvedená v Část III těchto podmínek používání se použijí pouze v případě, že klient využívá příslušné služby podle odstavce 3.2. Tyto podmínky používání se vztahují i na smluvní vztah mezi klientem a společností DISH, pokud klient získá právo využívat služby na platformě DISH od prodejce schváleného společností DISH (dále jako „prodejce“).

1.4 Používáním platformy DISH neregistrovanými uživateli (dále jako „návštěvníci“) nedojde k uzavření uživatelské smlouvy. Návštěvníci však budou upozorněni na právní předpisy a odstavce 3.6, 3.8, 8.5 a 10.2.

2 Registrace, uzavření smlouvy

2.1 Používání některých funkcí platformy DISH vyžaduje předchozí registraci uživatele jako klienta.

2.2 Registrovat se na platformě DISH jako klient mohou pouze podnikatelé (v souladu s § 14 německého občanského zákoníku), kteří jako takoví působí v gastronomii a potravinářství. Fyzické osoby (živnostníci) musí být plnoleté a mít neomezenou způsobilost k právním úkonům. DISH může umožnit přístup i podnikatelům z jiných odvětví, jakož i jiným právnickým osobám nebo sdružením osob, pokud to společnost DISH považuje za slučitelné s účelem platformy DISH. 

2.3 Registrace vyžaduje založení klientského účtu na platformě DISH a poskytnutí údajů požadovaných v rámci registračního procesu (včetně adresy společnosti a poboček). Klient se zavazuje, že při registraci uvede správné a úplné údaje.

2.4 Společnost DISH může registraci klienta podmínit potvrzením ze strany společnosti DISH. Vydání potvrzení je na rozhodnutí společnosti DISH a předkládá se v textové podobě. Pokud budou k dokončení registrace nutné další kroky, bude o tom klient v příslušném potvrzení informován. 

2.5 Pro zaměstnance klienta lze zřídit samostatný podúčet, který lze propojit s účtem klienta. Smluvním partnerem pro tyto podúčty, a tedy odpovědným za jednání majitele podúčtu, zůstává klient. Držitelé podúčtů nemají k dispozici všechny služby nebo funkce platformy DISH.

3 Předmět plnění platformy DISH

3.1 Platforma DISH je digitální tržiště, na kterém mohou společnost DISH i třetí strany (dále jako „poskytovatelé třetích stran“) nabízet informace (například ve formě blogů) a digitální řešení pro gastronomický průmysl (dále jako „digitální nástroje“), jakož i další zboží a služby (společně dále jako „služby“).

3.2 Platforma DISH nabízí klientům v rámci DISH Community (viz Část II podmínek používání) možnost vzájemné výměny informací, získávání nejnovějších informací o gastronomickém a potravinářském průmyslu a jeho digitalizaci a registrace na akce. Na toto se vztahují taktéž i podmínky uvedené v Část II podmínek používání.

3.3 Klienti mají možnost využívat služby poskytované společností DISH prostřednictvím platformy DISH zdarma nebo za úplatu. Společnost DISH tyto služby poskytuje na základě podmínek používání. Kromě toho pro příslušné služby platí i podmínky uvedené v Část III podmínek používání, pokud nejsou při používání služby sjednány zvláštní nebo doplňující podmínky používání. 

3.4 Klienti mají dále možnost využívat služby poskytované poskytovateli třetích stran prostřednictvím platformy DISH zdarma nebo za úplatu. Společnost DISH se sama nestává smluvním partnerem smlouvy uzavřené mezi klientem a poskytovatelem třetí strany, DISH pouze zprostředkovává uzavření takové smlouvy. Veškeré nároky a povinnosti vyplývající z takové smlouvy existují přímo a výhradně mezi klientem a poskytovatelem třetí strany. Podrobnosti o službách poskytovatele třetí strany naleznete ve smluvních podmínkách a popisech produktů, jakož i na internetových stránkách příslušného poskytovatele.

3.5 Smlouva o užívání služeb společnosti DISH dle odstavce 3.3 (dále jako „individuální smlouva“; společně s uživatelskou smlouvou také jako „dohoda“) se uzavírá buď přímo během procesu prodeje elektronickým podpisem klienta, nebo přijetím klientovy žádosti o uzavření smlouvy o poskytování služeb společností DISH. Totéž platí pro využívání služeb od poskytovatelů třetích stran v souladu s odstavcem 3.4, pokud není v podmínkách poskytovatele třetí strany uvedeno jinak.

3.6 Společnost DISH technicky zpřístupňuje tržiště, ale nezaručuje klientovi jeho dostupnost, pokud není dohodnuto jinak. Společnost DISH zajišťuje v předávacím místě přístup k veřejné síti. Během nezbytné údržby bude platforma nedostupná. Společnost DISH se bude snažit minimalizovat omezení způsobená údržbou.

3.7 Společnost DISH může přizpůsobit platformu DISH a další služby stavu techniky a technickému vývoji nebo potřebám. Pokud se v důsledku toho změní dohodnutý rozsah služeb, použijí se ustanovení o změně těchto podmínek používání podle článku 17.

3.8 Společnost DISH může klientovi v souvislosti s platformou DISH nabídnout další služby, jejichž rozsah bude vždy dohodnut s klientem a které, pokud nebude dohodnuto jinak, budou poskytovány v souladu s těmito podmínkami používání.

4 Odpovědnost za obsah, údaje a informace

4.1 Obsah a služby poskytované samotnou společností DISH jsou takto označeny.

4.2 Digitální nástroje obsahují funkce, pomocí kterých může klient na internetu nabízet a prodávat své vlastní zboží nebo služby spotřebitelům a dalším koncovým zákazníkům. V takovém případě se smlouva uzavírá přímo mezi klientem a příslušným koncovým zákazníkem. S výhradou ustanovení odstavce 5 pak společnost DISH nejedná jako zprostředkovatel, ale jako poskytovatel technických služeb pro zákazníka. 

4.3 V případě služeb poskytovaných společností DISH, které zahrnují napojení na služby poskytované třetími stranami, zejména na platformy třetích stran, je společnost DISH při poskytování služby závislá na příslušných třetích stranách. Smluvní strany si jsou vědomy, že třetí strany mohou bez přičinění společnosti DISH změnit své podmínky používání nebo technická připojení, díky čemuž by další poskytování služeb ze strany společnosti DISH bylo možné pouze v omezeném rozsahu nebo vůbec. V takovém případě se nejedná o porušení smlouvy ze strany společnosti DISH. 

4.4 Společnost DISH nenese žádnou odpovědnost za informace poskytované poskytovateli třetích stran o jimi nabízených službách. Společnost DISH zejména nezaručuje, že jsou tyto informace přesné nebo vhodné k dosažení účelu, který je v nich uveden. Společnost DISH rovněž nepřebírá žádnou záruku za správnost informací poskytnutých poskytovateli třetích stran o funkčnosti nebo konkrétní dostupnosti jejich služeb.

4.5 Společnost DISH nemá žádný vliv na obsah odkazovaných webových stránek třetích stran. Společnost DISH proto nenese žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost těchto webových stránek.

5 Marketing prostřednictvím platforem třetích stran, online zprostředkovatelské služby

5.1 Část III podmínek používání může pro některé digitální nástroje stanovit, že nabídky zboží a služeb spravované klientem prostřednictvím platformy DISH mohou být uváděny na trh prostřednictvím platforem nebo katalogů provozovaných třetími stranami (dále jen jako „platformy třetích stran“). V tomto ohledu jedná společnost DISH vlastním jménem a pod vlastním firemním označením (zejména také jako „orderdirect“) jako online zprostředkovatelská služba ve smyslu článku 2 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1150 (dále jen jako „online zprostředkovatelská služba“) jak vůči příslušnému provozovateli platformy třetí strany, tak vůči koncovému zákazníkovi .

5.2 Smlouva o zboží a službách se v tomto rámci uzavírá také přímo mezi klientem a příslušným koncovým zákazníkem. Společnost DISH (stejně jako provozovatel platformy třetí strany) je pouze zprostředkovatelem. Společnost DISH poskytuje koncovému zákazníkovi informace o identitě klienta. Společnost DISH může s koncovým zákazníkem uzavřít vlastní smlouvu o zprostředkování. Klient uděluje společnosti DISH plnou moc ke zrušení smluv s koncovými zákazníky svým jménem, pokud existují důvodné pochybnosti o správnosti nebo pravosti objednávky nebo potřebných kontaktních údajů.

5.3 Společnost DISH v současné době v rámci své činnosti online zprostředkovatelské služby neprovozuje vlastní internetové stránky a zboží a služby klientů nabízí výhradně prostřednictvím platforem třetích stran. Společnost DISH tak sama o sobě neovlivňuje relativní důležitost nabídek klienta na těchto platformách třetích stran ve srovnání s nabídkami ostatních obchodníků (pořadí nabídek). Pokud klient využívá jiné online zprostředkovatelské služby, mohou se tyto služby objevit na platformách třetích stran vedle online zprostředkovatelské služby DISH, v takovém případě o tom, v jakém pořadí budou online zprostředkovatelské služby uvedeny, rozhoduje rovněž provozovatel platformy třetí strany. 

5.4 K marketingu zboží a služeb klienta prostřednictvím platforem třetích stran dochází pouze tehdy, pokud klient používá k tomuto určený základní digitální nástroj a pokud ve svém klientském účtu aktivoval nebo nedeaktivoval marketing na této platformě třetí strany. Se zbožím a službami klienta se nezachází jinak než se zbožím a službami ostatních komerčních uživatelů.

5.5 Společnost DISH zajišťuje, aby byla jasně identifikovatelná totožnost klienta, který nabízí zboží prostřednictvím online zprostředkovatelské služby DISH. 

6 Poplatky a platba

6.1 Používání základních funkcí platformy DISH je pro klienta bezplatné.

6.2 Služby mohou být nabízeny společností DISH nebo poskytovateli třetích stran za zvláštní poplatek (dále jako „zpoplatněná služba“). Klient o tomto bude informován před využitím služby v rámci uzavření smlouvy a bude požádán o výslovné potvrzení své platební povinnosti.

6.3 V případě zpoplatněných služeb poskytovaných společností DISH zaplatí klient společnosti DISH odpovídající poplatek v souladu s nabídkou na platformě DISH. V souvislosti s tímto poplatkem obdrží klient každý měsíc fakturu.

6.4 Povinnost uhradit poplatek společnosti DISH odpadá, pokud klient získá právo využívat zpoplatněné služby od prodejce. Platba a fakturace se v tomto případě řídí výhradně smlouvou mezi klientem a prodejcem. 

6.5 Pokud poskytovatel třetí strany nebo prodejce nabízí zpoplatněné služby na platformě DISH a platba není zpracována přímo prostřednictvím poskytovatele třetí strany nebo prodejce, ale prostřednictvím platformy DISH, je zpracování provedeno prostřednictvím poskytovatele platebních služeb uvedeného na platformě (dále jako „poskytovatel platebních služeb“). Poskytovatel platebních služeb přijímá platby od klienta prostřednictvím platebních metod uvedených na platformě DISH za příslušnou zpoplatněnou službu (např. platba předem, kreditní karta, Paypal) a vyplácí finanční prostředky poskytovateli třetí strany nebo prodejci. Společnost DISH v žádném okamžiku tyto finanční prostředky nezískává do svého vlastnictví.

7 Povinnosti a závazky klienta

7.1 Klient je povinen průběžně aktualizovat a v případě potřeby opravovat údaje, které uvedl při registraci v souladu s odstavcem 2 těchto podmínek používání. Klient rovněž zajistí, aby zprávy zasílané na e-mailovou adresu poskytnutou společnosti DISH byly pravidelně kontrolovány za účelem obdržení informací týkajících se smlouvy.

7.2 Klient určí kontaktní osobu pro komunikaci mezi ním a společností DISH. Klient zaručuje, že je tato kontaktní osoba oprávněna činit právně závazná prohlášení s účinkem ve prospěch i neprospěch klienta. Kontaktní osoba musí mít platné číslo mobilního telefonu, které umožňuje příjem oznámení prostřednictvím zpráv SMS (Short Message Service), a toto číslo mobilního telefonu musí při registraci poskytnout společnosti DISH. 

7.3 Přístupové údaje, které klient obdrží od společnosti DISH nebo které si sám zvolí, nebude klient předávat třetím stranám a bude je chránit před přístupem třetích stran. Klient k tomu zaváže i majitele podúčtů. Klient neprodleně informuje společnost DISH, pokud má důvodné podezření nebo ví o možném zneužití poskytnutých přístupových údajů. V takovém případě je společnost DISH oprávněna dočasně zablokovat přístupové údaje klienta nebo dotčeného podúčtu, dokud nebude podezření na zneužití odstraněno nebo dokud společnost DISH nepřidělí nové přístupové údaje.

7.4 Klient odpovídá za splnění systémových požadavků, které umožňují použití platformy DISH. Společnost DISH zejména neodpovídá za poskytnutí internetového prohlížeče, internetového připojení nebo jiné infrastruktury, která klientovi umožňuje přístup k platformě DISH.

8 Povolené použití; automatizované dotazy

8.1 Klient smí používat platformu DISH pouze pro své vlastní obchodní účely. Není oprávněn udělovat třetí osobě práva k užívání platformy DISH ani postoupit svůj uživatelský účet třetí osobě. Může však zřídit podúčty pro své zaměstnance v souladu s odstavcem 2.5.

8.2 Klient nesmí používat platformu DISH nezákonným způsobem nebo k nezákonným účelům. Klient se zejména zavazuje, že prostřednictvím platformy DISH nezpřístupní třetím osobám žádný obsah, jehož zveřejnění, zpřístupnění nebo vlastnictví je zakázáno právními předpisy Spolkové republiky Německo nebo právními předpisy země, ve které se klient v daném okamžiku nachází, nebo jehož zveřejnění nebo zpřístupnění musí být podmíněno omezením přístupu osobám, které nedosáhly určitého věku (dále jako „nezákonný obsah“). 

8.3 Klient nesmí prostřednictvím platformy DISH zpřístupnit třetím stranám obsah, jehož cílem je (a) obtěžovat, šikanovat, ponižovat, izolovat nebo vyhánět jiné uživatele nebo skupiny uživatelů nebo (b) znevažovat pověst společnosti DISH (dále jako „nevhodný obsah“).

8.4 Klienti mohou společnost DISH kdykoli na adrese support@dish.co upozornit na obsah, který považují za nezákonný nebo nevhodný, včetně hodnocení nebo příspěvků v diskusních fórech.

8.5 Není povoleno používat platformu DISH pro účely automatizovaných dotazů. Obsah dostupný na platformě DISH (fotografie, texty, grafiky, videa) je chráněn autorským zákonem. Rozmnožování (především pomocí automatizovaného čtení, tzv. „scraping“) a používání obsahu za účelem dalšího předávání bez příslušného povolení je zakázáno.

9 Obsah klienta; poskytnutí úložiště 

9.1 Klient smí prostřednictvím platformy DISH zveřejnit pouze takový obsah, k němuž má potřebná autorská nebo užívací práva a jiná práva duševního vlastnictví. Zpřístupnění obsahu nesmí porušovat žádná osobnostní práva třetích osob, zejména právo na ochranu podoby a právo na slovní projevy.

9.2 Klient zůstává vlastníkem práv duševního vlastnictví k obsahu, který veřejně zpřístupní nebo jinak zveřejní na platformě DISH. Klient však uděluje společnosti DISH nevýhradní, celosvětové, bezplatné a bez souhlasu klienta převoditelné a sublicencovatelné právo na zveřejnění obsahu zpřístupněného klientem prostřednictvím platformy DISH a na jeho reprodukci a úpravu za tímto účelem. Toto právo se vztahuje na hodnocení, příspěvky do diskusí a další příspěvky v rámci DISH Community na dobu neurčitou, v ostatních případech na dobu určitou až do ukončení smlouvy s uživatelem.

9.3 Pokud je klientovi v rámci služeb poskytnuto úložiště pro webové stránky nebo jejich části, je si klient vědom, že tyto webové stránky mohou být spojeny se společností DISH. Klient proto podnikne všechny nezbytné kroky k tomu, aby svou nabídku prezentoval jako vlastní nabídku a obsahově ji tak oddělil od nabídky společnosti DISH nebo třetích stran. Klient je zejména povinen uvést své vlastní údaje v tiráži webové stránky nebo je jiným způsobem učinit snadno rozpoznatelnými, přímo přístupnými a trvale dostupnými. 

9.4 Za účelem financování nákladů na platformu DISH a služby si společnost DISH vyhrazuje právo zobrazovat komerční reklamu na webových stránkách klienta vytvořených prostřednictvím platformy DISH. Společnost DISH zajistí, aby rozsah a četnost reklamní prezentace nebyla v rozporu se skutečným účelem webových stránek. Za obsah reklamy jsou nadále odpovědné reklamní společnosti.

9.5 Klient odškodní společnost DISH za všechny nároky, které vůči ní uplatní jiní uživatelé nebo třetí strany z důvodu, že obsah klienta nedbalostně nebo úmyslně porušuje jejich práva.

10 Poskytnutí práv

10.1 Společnost DISH uděluje klientovi nevýhradní, nepřenosné a nesublicencovatelné právo, omezené na účel uvedený v těchto podmínkách používání a na dobu trvání uživatelské nebo individuální smlouvy o užívání služeb společnosti DISH, používat platformu DISH nebo software obsažený ve službách společnosti DISH v rozsahu těchto podmínek používání.

10.2 Ve všech ostatních případech se použijí zákonná ustanovení, zejména ustanovení autorského práva pro software a jiná díla a ochranu práv souvisejících s právem autorským.

11 Ochrana osobních údajů

11.1 V souvislosti s poskytováním služeb a platformy DISH zpracovává společnost DISH osobní údaje klienta, jeho zaměstnanců a třetích stran pro své vlastní účely. Klient bude upozorněn na samostatné prohlášení společnosti DISH o ochraně osobních údajů, které slouží výhradně k informování klienta a subjektů údajů v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 („ONOOÚ“) a není součástí smlouvy.

11.2 V rámci poskytování služeb zpracovává společnost DISH osobní údaje také jménem klienta na základě dohody o zakázkovém zpracování uvedené v Část IV podmínkách používání. Upřesňujeme, že to zahrnuje pouze ty činnosti zpracování, u nichž společnost DISH sama neurčuje účely a prostředky zpracování. Společnost DISH vystupuje jako správce ve smyslu odstavce 11.1 zejména při poskytování online zprostředkovatelských služeb.

11.3 Pokud je do rozsahu služeb zahrnuta funkce zasílání zpravodaje, společnost DISH spravuje souhlasy uživatelů (opt-in) a prostřednictvím automatických funkcí i vznesené námitky nebo odvolání souhlasů (opt-out) v souladu s článkem 13 směrnice 2002/58/ES a § 7 odst. 2 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG). Zpracování se provádí také jménem klienta na základě dohody o zakázkovém zpracování v Část IV podmínek použití.

12 Důvěrnost informací

12.1 Strany jsou povinny neposkytovat důvěrné informace třetím osobám a nepoužívat je k jiným účelům, které neslouží dohodě. To platí i po skončení platnosti smlouvy. Za důvěrné se považují veškeré technické informace a know-how, které bylo poskytnuto klientovi, jakož i další informace označené jednou ze stran za důvěrné a mající ekonomickou hodnotu. To výslovně zahrnuje obchodní a podnikatelská tajemství.

12.2 Na použití údajů společností DISH se v souladu s odstavcem 13.1 povinnost mlčenlivosti nevztahuje.

12.3 Povinnost mlčenlivosti se rovněž nevztahuje na informace, které byly nebo jsou nyní již známy dané straně nebo veřejnosti, aniž by došlo k porušení odstavce 12, nebo které musí být zpřístupněny třetím stranám na základě zákonných ustanovení nebo soudních nebo úředních příkazů, nebo které jsou kontrolovány třetími stranami vázanými mlčenlivostí v rámci zamýšleného nákupu společnosti.

13 Používání údajů

13.1 Klient uděluje společnosti DISH právo uchovávat, analyzovat a používat pro účely vyhodnocování veškeré údaje vyplývající z používání platformy DISH. Klient rovněž uděluje společnosti DISH oprávnění obohatit získané údaje o další údaje (např. z veřejně přístupných zdrojů třetích stran (jako jsou hodnotící portály a sociální média) nebo z jiných zdrojů údajů, které jsou společnosti DISH dostupné), kombinovat a vyhodnocovat je podle vlastního uvážení pro vlastní účely a předávat tato vyhodnocení třetím osobám (zejména, nikoli však výlučně, těm, které se podílejí na (dalším) vývoji a provozu služeb jako poskytovatelé dílčích služeb, jakož i partnerským společnostem DISH, které nabízejí digitální řešení nebo jiné služby pro obchodní činnost klienta) a zpřístupňovat jim je. Toto oprávnění zůstává v platnosti i po ukončení uživatelské smlouvy. 

13.2 Osobní údaje, které společnost DISH zpracovává jménem klienta v souladu s odstavcem 11.2, jsou z odstavce 13.1 vyloučeny, pokud nebyly jménem klienta předem anonymizovány.

13.3 Odstavec 13.1 se vztahuje také na údaje shromážděné společností DISH při poskytování online zprostředkovatelských služeb. V této souvislosti jsou údaje předávány třetím stranám nejen za účelem zajištění řádného poskytování online zprostředkovatelských služeb, ale také za účelem průzkumu trhu. Používání těchto údajů je součástí těchto podmínek používání a klient ho nemůže zastavit. Klient získá prostřednictvím platformy DISH přístup k údajům týkajícím se jednotlivých transakcí zprostředkovaných společností DISH, jakož i k vyhodnocování těchto údajů v rámci popisu služeb příslušných digitálních nástrojů. Klient nezíská přístup k údajům jiných komerčních uživatelů v souhrnné ani jiné podobě.

13.4 Ustanovení ONOOÚ, směrnice 2002/58/ES, německého zákona o ochraně údajů v oblasti telekomunikací a telemédií (TTDSG) a dalších předpisů o ochraně údajů nebo soukromí zůstávají nedotčena.

14 Omezení používání

14.1 Společnost DISH je oprávněna zablokovat nebo odstranit obsah, který klient zpřístupnil prostřednictvím platformy DISH, pokud existuje důvod se domnívat, že

(a) klient šíří nezákonný obsah v rozporu s druhou větou odstavce 8.2 nebo nevhodný obsah v rozporu s odstavcem 8.3, nebo

(b) klient v rozporu s odstavcem 9.1 zpřístupnil obsah, který porušuje práva třetích stran, nebo

(c) je k tomu společnost DISH povinna na základě zákonných předpisů, úředního příkazu nebo soudního rozhodnutí.

14.2 Společnost DISH je oprávněna zablokovat nebo omezit přístup klienta na platformu DISH nebo k podúčtu, pokud

(a) klient poskytl nepravdivé nebo neúplné informace v rozporu s odstavcem 2.3 nebo 7.1 tyto informace neprodleně neopravil;

(b) klient nebo majitel podúčtu opakovaně prostřednictvím platformy DISH zpřístupnil obsah, který byl nebo měl být zablokován v souladu s odstavcem 14.1; 

(c) klient nebo majitel podúčtu odesílal automatizované dotazy v rozporu s odstavcem 8.5, nebo

(d) klient nebo majitel podúčtu jinak ve značné míře nebo opakovaně porušuje jakoukoli jinou povinnost klienta podle těchto podmínek používání.

14.3 Společnost DISH bude klienta v textové podobě informovat o omezení používání před tím, než toto omezení používání vejde v účinnost, nebo současně s tím. Pokud se omezení používání týká online zprostředkovatelské služby, společnost DISH tuto skutečnost odůvodní v textové podobě před tím, než toto omezení používání vejde v účinnost, nebo současně s tím.

15 Doba trvání a ukončení smlouvy

15.1 Společnost DISH a klient uzavírají smlouvu o používání platformy DISH na dobu neurčitou. Totéž platí pro individuální smlouvy o využívání dalších služeb společnosti DISH, pokud není při uzavření konkrétní smlouvy dohodnuto jinak.

15.2 Klient nebo společnost DISH mohou vypovědět smlouvu o používání platformy DISH i individuální smlouvy o používání dalších služeb s výpovědní lhůtou jeden měsíc, pokud se se společností DISH nebo prodejcem nedohodnou jinak. Bez ohledu na první větu je výpovědní lhůta pro výpověď ze strany společnosti DISH nejméně třicet (30) dnů. 

15.3 Právo stran na mimořádné ukončení uživatelských nebo individuálních smluv ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. Závažné důvody pro společnost DISH představují především situace, kdy: 

(a) společnost DISH podléhá zákonným nebo regulačním povinnostem, které vyžadují úplné ukončení poskytování služeb klientovi, a přitom klientovi neumožňují dodržet lhůtu uvedenou v odstavci 15.2. 

(b) je (i) klient po dobu dvou (2) po sobě jdoucích měsíců v prodlení s úhradou sjednaného poplatku za zpoplatněné služby nebo jeho části, která není zanedbatelná, nebo (ii) je po dobu delší než dva (2) měsíce v prodlení s úhradou sjednaného poplatku za zpoplatněné služby ve výši, která dosahuje sjednaného poplatku za dva (2) měsíce;

(c) klient v rozporu s odstavcem 2.3 nebo 7.1 poskytl nepravdivé nebo neúplné údaje nebo tyto údaje neprodleně neopravil a (i) pokud klient tyto údaje neopravil nebo nedoplnil ve lhůtě nejméně třiceti (30) dnů stanovené společností DISH v textové podobě, nebo (ii) pokud společnost DISH nemůže klienta zkontaktovat, protože e-mailová adresa, kterou klient uvedl, je neplatná nebo již není platná;

(d) klient v rozporu s druhou větou odstavce 8.2 šířil nezákonný obsah nebo v rozporu s odstavcem 8.3 šířil nevhodný obsah; v případě urážek jiných uživatelů nebo nevhodného obsahu to však platí pouze tehdy, pokud se tak stane opakovaně poté, co společnost DISH klientovi pohrozila zrušením účtu; 

(e) klient v rozporu s odstavcem 9.1 zpřístupnil obsah, který porušuje práva třetích stran a pokud z tohoto důvodu vznesla třetí strana vůči společnosti DISH nároky nebo pokud se tak stane opakovaně poté, co společnost DISH klientovi pohrozila ukončením smlouvy; nebo

(f) klient jinak ve značné míře nebo opakovaně porušuje některou ze svých povinností podle těchto podmínek používání poté, co mu společnost DISH pohrozila zrušením účtu.

15.4 Pokud se výpověď týká online zprostředkovatelské služby, uvede společnost DISH důvody pro výpověď v textové podobě nejméně třicet (30) dnů před nabytím účinnosti výpovědi v případě odstavce 15.2 a neprodleně v případě odstavce 15.3. V odůvodnění uvede společnost DISH podstatné skutečnosti nebo okolnosti, včetně obsahu sdělení třetích stran, které ji vedly k tomuto rozhodnutí, a důvody pro výpověď podle těchto podmínek používání, které se na toto rozhodnutí vztahují. To neplatí, pokud společnost DISH nemůže zveřejnit konkrétní skutečnosti nebo okolnosti a příslušné důvody z důvodu zákonných nebo regulačních povinností nebo pokud společnost DISH může prokázat, že klient opakovaně porušil platné všeobecné obchodní podmínky a společnost DISH z tohoto důvodu ukončila smlouvu.

15.5 Běžné ukončení smlouvy ze strany klienta může být provedeno prostřednictvím k tomu určené funkce na platformě DISH nebo v textové podobě. Jakékoli jiné ukončení smlouvy jednou ze stran musí být provedeno v textové podobě. Ukončení smlouvy (zejména v případě odstavce 15.3(c)(ii)) se považuje za doručené také tehdy, pokud klient zmařil přijetí e-mailu tím, že uvedl nebo neaktualizoval neplatnou e-mailovou adresu nebo e-mailovou adresu, která se poté stala neplatnou.

15.6 Pokud existují individuální smlouvy, považuje se ukončení uživatelské smlouvy rovněž za ukončení individuálních smluv. V tomto případě je uživatelská smlouva ukončena nejdříve v okamžiku, kdy skončí poslední individuální smlouva.

15.7 Ukončení uživatelské smlouvy mezi společností DISH a klientem nemá vliv na žádnou smlouvu uzavřenou mezi klientem a poskytovatelem třetí strany, pokud není v příslušné smlouvě s poskytovatelem třetí strany stanoveno jinak.

16 Odpovědnost společnosti DISH

16.1 Odpovědnost společnosti DISH za veškeré škody způsobené klientovi bez ohledu na právní důvod je vyloučena, pokud není v následujících odstavcích 16.2-16.5 uvedeno jinak.

16.2 Společnost DISH je v rámci zákonných předpisů odpovědná za:

(a) Škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, které jsou založeny na úmyslném nebo nedbalostním porušení povinností ze strany společnosti DISH nebo jejího právního zástupce či zprostředkovatele; 

(b) Škody vzniklé v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení povinností ze strany společnosti DISH nebo právního zástupce či zprostředkovatele společnosti DISH; a 

(c) jiné škody vzniklé v důsledku (prostého) nedbalostního porušení povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy s klientem a na jejichž dodržení se klient může pravidelně spoléhat, přičemž odpovědnost společnosti DISH je omezena na typické smluvní a předvídatelné škody, s výjimkou případů uvedených v písmenech (a) a (b).

16.3 Případná odpovědnost společnosti DISH podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (pokud se na ni vztahuje) zůstává nedotčena. Totéž platí pro případnou odpovědnost společnosti DISH podle jiných zákonných předpisů, které výslovně stanovují, že odpovědnost nelze předem vyloučit nebo omezit.

16.4 Pokud společnost DISH poskytla záruku kvality nebo jinak převzala odpovědnost bez zavinění, řídí se odpovědnost z toho vyplývající výhradně podmínkami příslušné záruky nebo prohlášení o převzetí odpovědnosti a tento odstavec 16 se nepoužije.

16.5 Omezení odpovědnosti podle tohoto odstavce 16 se přiměřeně vztahuje na odpovědnost orgánů, zástupců, zaměstnanců a dalších pracovníků společnosti DISH, jakož i partnerských společností DISH a jejich orgánů, zástupců, zaměstnanců a dalších pracovníků.

17 Změny těchto podmínek používání

17.1 Společnost DISH si vyhrazuje právo na změny nebo doplnění těchto podmínek používání. Společnost DISH klientovi oznámí jakoukoli navrhovanou změnu podmínek používání v textové podobě. 

17.2 Navrhované změny budou provedeny až po uplynutí přiměřené a úměrné lhůty s ohledem na povahu a rozsah plánovaných změn a jejich důsledky pro klienta. Tato lhůta činí nejméně třicet (30) dnů ode dne, kdy společnost DISH dotčeným klientům oznámila navrhované změny. Společnost DISH musí poskytnout delší lhůty, pokud je to nezbytné k tomu, aby klient mohl provést technické nebo obchodní úpravy, které jsou v důsledku změny nutné.

17.3 Pokud navrhované změny nemají (i) vliv na popis již dohodnutých součástí služby, odměnu nebo jiné hlavní povinnosti plnění, (ii) jsou pro klienta přiměřené a (iii) celkově nezhoršují jeho postavení, může společnost DISH postupovat následujícím způsobem:

(a) Změny se považují za schválené, pokud klient nevznese námitku v textové podobě ve lhůtě stanovené v odstavci 17.2. Pokud klient se změnou nesouhlasí, může společnost DISH využít možnosti řádného ukončení uživatelské smlouvy nebo individuální smlouvy podle odstavce 15.2. 

(b) Klient má právo mimořádně ukončit danou uživatelskou nebo individuální smlouvu před uplynutím lhůty podle odstavce 17.2. Výpověď nabývá účinnosti do patnácti (15) dnů po obdržení výpovědi podle odstavce 17.2, pokud nebyla v konkrétním případě dohodnuta kratší výpovědní lhůta.

(c) Při informování klienta o změnách podmínek používání informuje společnost DISH klienta i o důsledcích nevznesení námitky a o právu na ukončení smlouvy bez výpovědní lhůty.

(d) Klient se může prostřednictvím jasného potvrzujícího úkonu vzdát dodržení lhůty podle odstavce 17.2 a vzdát se tak svého práva vznést námitku nebo práva na ukončení smlouvy podle odstavce 17.3. Za jasný potvrzující úkon se považuje zejména uzavření dalších individuálních smluv.

(e) Lhůta podle odstavce 17.2 neplatí, pokud společnost DISH

(i) musí z důvodu zákonných nebo regulačních povinností provést změny v podmínkách používání způsobem, který jí neumožňuje dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 17.2;

(ii) musí ve výjimečných případech změnit podmínky používání, aby odvrátila nepředvídané a bezprostředně hrozící nebezpečí a ochránila tak platformu DISH, spotřebitele, klienta nebo jiné uživatele před podvody, malwarem, spamem, porušením ochrany údajů nebo jinými kybernetickými bezpečnostními riziky.

17.4 V případě změn podmínek používání, na které se nevztahuje postup podle odstavce 17.3 nebo které společnost DISH nezvolila, požádá společnost DISH klienta v textové podobě o výslovný souhlas se změnou podmínek používání. Pokud klient neudělí souhlas ve lhůtě stanovené společností DISH, která nesmí být kratší než přiměřená lhůta podle odstavce 17.2, může společnost DISH využít možnosti řádného ukončení uživatelské smlouvy nebo individuální smlouvy podle odstavce 15.2.

18 Postoupení práv a povinností

18.1 Klient není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti DISH. Paragraf 354 odst. a) německého obchodního zákoníku zůstává nedotčen.

18.2 Společnost DISH je oprávněna převést tuto smlouvu na přidružené společnosti (ve smyslu § 15 a násl. německého zákona o akciových společnostech (AktG)) DISH, pokud to pro klienta nepředstavuje nepřiměřené obtíže. V této souvislosti mohou být práva a/nebo povinnosti rovněž rozděleny mezi přidruženou společnost a DISH za předpokladu, že se klient v důsledku tohoto nedostane do horšího postavení. V případě klienta, který má nárok na odpočet daně na vstupu, se za nepřiměřené obtíže nebo zhoršení situace nepovažuje, pokud DPH vznikne v zemi sídla klienta poprvé v důsledku převodu.

19 Rozhodné právo a soudní příslušnost

19.1 Smlouva a veškeré nároky a práva z ní vyplývající nebo v souvislosti s ní se řídí výhradně německým právem a vykládají a vymáhají se v souladu s ním, s vyloučením kolizních norem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno. Místem plnění je Düsseldorf.

19.2 Pokud je klient obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je výlučným soudem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, jejího uzavření nebo plnění nebo v souvislosti s ní Düsseldorf. Pokud však má klient sídlo v zahraničí, může společnost DISH podat žalobu i tam.

19.3 V případě sporů týkajících se využívání online zprostředkovatelských služeb je klientovi bezplatně k dispozici interní správa stížností společnosti DISH. Za tímto účelem má klient možnost zaslat společnosti DISH stížnost e-mailem na adresu support@hd.digital v případě výskytu následujících problémů:

(a) údajné nedodržení některé z povinností stanovených v nařízení (EU) 2019/1150 ze strany společnosti DISH, které ovlivňuje klienta,

(b) technické problémy, které přímo souvisí s poskytováním online zprostředkovatelských služeb a které ovlivňují klienta;

(c) činnosti nebo chování poskytovatele, které přímo souvisí s poskytováním online zprostředkovatelských služeb a které ovlivňují zákazníka.

Společnost DISH vyřídí všechny stížnosti v přiměřené lhůtě a informuje klienta, zda je možné stížnost vyřešit. 

19.4 Společnost DISH je ochotna spolupracovat s níže uvedenými mediátory při mimosoudním řešení případných sporů souvisejících s využíváním online zprostředkovatelských služeb, zejména pak sporů, které se nepodaří vyřešit prostřednictvím interní správy stížností uvedené v odstavci 19.3:

(a) [Mediátor 1]

(b) [Mediátor 2]


Část II Používání DISH Community

1 Obecné informace

1.1 Společnost DISH nabízí klientům možnost vzájemné výměny informací, získávání nejnovějších informací o gastronomickém a potravinářském průmyslu a jeho digitalizaci a registrace na akce. 

1.2 Klient se může prostřednictvím správy klientského účtu kdykoli rozhodnout, zda má být jeho klientský profil viditelný pro ostatní klienty. V takovém případě mohou klienta najít ostatní klienti prostřednictvím vyhledávací funkce platformy DISH. Klient si může kdykoli nastavit svou profilovou stránku jako soukromou, aby ho ostatní klienti nemohli najít ve vyhledávání a nedostali ani žádné další informace. 

1.3 Klientům je zakázáno předávat kontaktní údaje jiných klientů získané prostřednictvím platformy DISH třetím stranám nebo je používat pro reklamní účely. 

2 Řízení týmu

2.1 Společnost DISH nabízí klientům možnost organizovat své týmy přes DISH. To zahrnuje možnost přizvat členy týmu na DISH a přidělit jim různé role a odpovědnosti.

2.2 Tato funkce zahrnuje i funkci přidělování. Klienti a členové týmu mohou být informováni o příchozích informacích a úkolech z připojených digitálních nástrojů prostřednictvím preferovaných komunikačních kanálů (např. nové rezervace prostřednictvím rezervačního nástroje, které jsou přidělovány členům týmu k dalšímu zpracování).

2.3 DISH má pouze řídicí a přidělovací funkci. Samotné zpracování úkolů probíhá v příslušných digitálních nástrojích, nikoli v systému DISH.

3 Příspěvky v diskusních fórech a hodnocení

3.1 Klienti mohou na platformě DISH zadávat hodnocení vybraných služeb a využívat související diskusní fóra. 

3.2 Každý klient je zodpovědný za obsah hodnocení i příspěvků v diskusních fórech, které napsal. Tyto hodnocení a příspěvky představují subjektivní názor klienta, který hodnocení napsal. Společnost DISH tato hodnocení nepřijímá za svá.


Část III Zvláštní podmínky pro digitální nástroje DISH a další služby


Kapitola A DISH Order

1 Rozsah služeb 

1.1 Tyto služby zahrnují následující prvky:

(a) Společnost DISH poskytuje klientovi komplexní online řešení pro objednávání jídel přes internet. Odpovědným poskytovatelem této služby vůči koncovému zákazníkovi (objednateli jídla) je klient.

(b) Klient má k dispozici také objednávkový terminál pro příjem a zpracování příchozích objednávek.

1.2 DISH ručí za průměrnou dostupnost tohoto online řešení 98,5 % ročně. Nezbytná doba údržby nebo změny verze, o kterých společnost DISH klienta předem informuje, nejsou hodnoceny jako nedostupnost.

1.3 Za účelem zvýšení dosahu může společnost DISH také nabízet klientovu nabídku pokrmů na platformách třetích stran (např. „Order with Google“). V této souvislosti, bez ohledu na odstavec 1.1(a), nabízí společnost DISH na vlastní odpovědnost možnost objednání na těchto platformách třetích stran jako online zprostředkovatelská služba. Zákazník si může případně zvolit, zda a prostřednictvím kterých platforem třetích stran se takový marketing uskuteční.

1.4 DISH poskytuje klientovi funkci zasílání zpravodaje. 

2 Povinnosti klienta

2.1 Klient je povinen dodržovat všechny místní právní předpisy týkající se označování cen, informací o alergenech, hygienických požadavků, přípravy pokrmů, bezpečnosti práce, práv zaměstnanců, přísad, balení, zákonů na ochranu nezletilých, požadavků na podávání nebo dodávání potravin a zákonů na ochranu spotřebitele. 

2.2 Pokud služby již obsahují texty v tomto ohledu, jedná se pouze o návrhy znění, v žádném případě nejde o právní nebo podobné poradenství. Klient je povinen nechat si tyto texty v případě potřeby zkontrolovat advokátem a přizpůsobit je svému konkrétnímu případu.

3 Funkce online platby

3.1 Pokud si klient přeje využívat funkci online platby, je k tomu nutná samostatná registrace u poskytovatele platebních služeb integrovaného společností DISH. Klient je povinen poskytnout společnosti DISH nebo poskytovateli platebních služeb údaje a dokumenty potřebné pro kontrolu legitimity v souladu s německým zákonem proti praní špinavých peněz (GwG). Společnost DISH je jménem klienta předá poskytovateli platebních služeb.

3.2 Při použití funkce online platby se platí zvláštní poplatky za každou platební transakci, které jsou splatné společnosti DISH (v současné době 1,89 % z hrubého obratu). Společnost DISH si vyhrazuje právo tyto poplatky podle spravedlivého uvážení upravit v závislosti na vývoji nákladů, které jsou pro výpočet těchto poplatků relevantní. Zvýšení ceny se zohlední a snížení ceny se uplatní zejména v případě změny poplatků příslušného poskytovatele platebních služeb nebo změny poskytovatele platebních služeb. Zvýšení lze v tomto ohledu použít pouze pro zvýšení poplatků v rozsahu, v jakém nejsou kompenzovány snížením ostatních nákladů souvisejících s transakcí. V případě snížení poplatků ze strany poskytovatele platebních služeb se poplatky společnosti DISH sníží do té míry, aby snížení poplatků nebylo kompenzováno zvýšením jiných nákladů souvisejících s transakcí. Společnost DISH při uplatnění svého spravedlivého uvážení zvolí příslušné okamžiky pro změnu poplatků tak, aby nebylo snížení nákladů zohledněno podle měřítek, které jsou pro klienta méně příznivé než zvýšení nákladů, tj. aby snížení nákladů mělo na ceny přinejmenším stejný vliv jako zvýšení nákladů. Aktuální poplatky najdete také v samostatném ceníku na adrese www.dish.co.

4 Objednávkový terminál (hardware)

4.1 Součástí služby je dodávka objednávkového terminálu, který lze použít k příjmu a správě příchozích objednávek ve vašem zařízení. 

4.2 V závislosti na konkrétní nabídce získá klient přístroj buď přímo do svého vlastnictví (koupě), nebo jej do svého vlastnictví získá až po uplynutí dohodnuté doby pronájmu (nákup na splátky). V případě nákupu na splátky je klient povinen s objednávkovým terminálem zacházet řádně a s péčí. 

4.3 V případě koupě je záruka na objednávkový terminál omezena na jeden rok. V případě nákupu na splátky se po skončení doby pronájmu neposkytuje žádná další záruka.

4.4 V případě nákupu na splátky, pokud je služba vypovězena před uplynutím dohodnuté doby pronájmu, pronájem končí. V takovém případě je klient povinen vrátit objednávkový terminál do deseti (10) dnů po skončení doby pronájmu. 


Kapitola B Webová stránka DISH

1 Rozsah služeb 

1.1 Tyto služby zahrnují následující prvky:

(a) Společnost DISH poskytne klientovi úložný prostor pro zveřejnění jeho vlastních webových stránek v kombinaci s online řešením pro vytváření a zveřejňování jednoduchých webových stránek s pevně daným rozložením a automaticky generovanými texty („úložiště“), viz odstavec 2..

(b) Rozsah funkcí zahrnuje tzv. „claiming service“, prostřednictvím které společnost DISH umožňuje klientovi automaticky předávat informace zveřejněné na jeho webových stránkách týkající se jeho místní dostupnosti (tj. zejména informace o místní a časové dostupnosti klienta, např. adresa a otevírací doba jeho podniku) třetím poskytovatelům, viz odstavec 3.

(c) Společnost DISH nabízí klientovi subdoménu (doménu třetího řádu), kterou si klient může vybrat v rámci dostupnosti a která je spojena s úložištěm (dále jako „subdoména“), viz odstavec 4. Klient může případně také použít svůj vlastní název domény.

1.2 DISH dále poskytuje klientovi i funkci zasílání zpravodaje.

2 Úložiště

2.1 Úložiště je klientovi poskytováno zdarma. Společnost DISH proto nezaručuje jistou dostupnost úložiště. Společnost DISH poskytne klientovi bližší specifikace o úložišti před uzavřením smlouvy.

2.2 Jako provozovatel webových stránek a osoba odpovědná za zpracování údajů je klient povinen udržovat tiráž a prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s právními předpisy a aktualizovat je.

2.3 Klient nesmí na úložišti spouštět nebo nechat spouštět žádné automatizované procesy, skripty, software nebo jiná data nebo obsah nebo akce jakéhokoli druhu, které více než nepatrně narušují systémy, sítě nebo jiný hardware nebo software nebo síťové komponenty společnosti DISH nebo třetích stran. Pokud se společnost DISH o takovémto narušení dozví, je oprávněna ho ukončit nebo mu zabránit. 

2.4 Klient bude denně provádět zálohování dat, aby mohl bez dalších nákladů obnovit obsah úložiště.

2.5 Klient může na úložišti zpřístupnit pouze ty webové stránky, které byly vytvořeny pomocí poskytnutého online řešení. 

3 Claiming Service 

3.1 Společnost DISH umožňuje klientovi zveřejnit údaje o své místní dostupnosti (např. adresu a otevírací dobu) prostřednictvím softwaru na jím vytvořené webové stránce a zároveň je předat ke zveřejnění provozovatelům platforem a katalogů třetích stran.

3.2 Společnost DISH je povinna poskytovat klientovi službu claiming service až do odvolání; to platí v každém případě pro automatický přenos obsahu zadaného klientem za účelem automatického přenosu prostřednictvím softwaru do služby Google My Business.

3.3 Předávání těchto údajů dalším poskytovatelům třetích stran je volitelnou službou společnosti DISH v rámci claiming service, o jejímž využití může klient svobodně rozhodnout.

3.4 Společnost DISH je oprávněna kdykoli ukončit nebo omezit službu claiming service na základě vlastního uvážení (například v případě ukončení nebo změny nabídky služeb třetích stran). Společnost DISH při tomto rozhodování náležitě zohlední oprávněné zájmy klienta.

4 Subdoména; vlastní doména klienta

4.1 Klient si v systému DISH může zaregistrovat maximálně tři subdomény (domény třetího řádu). Subdomény budou registrovány pod doménou druhého řádu „eatbu.com“ registrovanou společností DISH podle vzoru „<xyz>.eatbu.com“; společnost DISH může kromě domény „eatbu.com“ poskytnout k výběru i další domény druhého řádu podle vlastního výběru. Klient si může vybrat pouze subdomény, které ještě nebyly zaregistrovány jiným klientem.

4.2 Subdoménu lze použít pouze ve spojení s úložištěm. Klient si je vědom, že u subdomén není možné přejít k jinému poskytovateli nebo jinému registrátorovi.

4.3 Klient se zavazuje a zaručuje, že zvolí subdoménu výhradně v souladu s platnými právními předpisy a zejména že pro subdoménu zvolí pouze název, ke kterému má potřebná práva, včetně práv k ochranné známce nebo názvu. Klient dále nebude pro subdoménu registrovat žádná doménová jména, která jsou v rozporu s dobrými mravy nebo jsou nemorální.

4.4 Při registraci subdomény u společnosti DISH musí klient rovněž splnit požadavky organizace Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (dále jako „ICANN“) nebo registru určeného organizací ICANN pro domény .com, pokud se vztahují i na subdomény.

4.5 Společnost DISH je oprávněna bez výpovědní lhůty ukončit a smazat domény, které byly vybrány v rozporu s odstavci 4.1 první větou, 4.3 nebo 4.4 .

4.6 Klient si může taktéž zaregistrovat vlastní doménu nebo použít již zaregistrovanou doménu a propojit ji s úložištěm. Společnost DISH může klienta za tímto účelem odkázat na vhodné poskytovatele. Smlouva o registraci vlastního doménového jména se uzavírá výhradně mezi klientem a příslušným poskytovatelem. 

4.7 Část I, odstavec 9.5 podmínek používání se přiměřeně použije na porušení právních předpisů způsobená doménovým jménem, které si klient zvolil.


Kapitola C DISH MenuKit

1 Rozsah služeb

1.1 Tyto služby zahrnují následující prvky:

(a) Společnost DISH poskytuje klientovi prostřednictvím internetu přístup k softwaru, který mu umožňuje spravovat sortiment pokrmů. Klient může tento software využít zejména k evidenci receptur a potravin a k výpočtu možných prodejních cen a marží.

(b) Menu si může klient vytvořit sám nebo ho převzít ze systému DISH Order a webové stránky DISH. 

1.2 Nástroj DISH MenuKit vytváří návrhy maloobchodních cen podle obecných hospodářských a matematických pravidel. Podnikatelské riziko vyplývající z implementace kalkulovaných cen nese výhradně klient. Klient je povinen kalkulované ceny zkontrolovat a v případě potřeby je upravit. Konečné rozhodnutí o ceně je výhradně na klientovi. 


Kapitola D DISH Reservation

1 Rozsah služeb 

1.1 Tyto služby zahrnují následující prvky:

(a) Společnost DISH poskytne klientovi úložný prostor pro použití v systémech společnosti DISH, ke kterým má klient přístup prostřednictvím internetu (dále jako „úložiště“).

(b) Společnost DISH poskytuje klientovi prostřednictvím internetu přístup k softwaru, který mu umožňuje integrovat, používat a spravovat software pro online rezervace na vlastních webových stránkách (dále jako „software“) a ukládat a spravovat shromážděné údaje na úložišti.

1.2 Pro zvýšení dosahu může společnost DISH zpřístupnit dostupnost rezervací (časy, stoly a počet osob) také platformám třetích stran (např. systém „Reserve with Google“). V této souvislosti, bez ohledu na odstavec 1.1(a), nabízí společnost DISH na vlastní odpovědnost zprostředkování rezervací na těchto platformách třetích stran jako online zprostředkovatelská služba. Žádosti o rezervaci přijaté prostřednictvím platforem třetích stran se však vyřizují výhradně prostřednictvím platformy DISH. Klient si může v nastavení digitálního nástroje zvolit, zda a prostřednictvím kterých platforem třetích stran bude rezervace umožněna. Vzhledem k tomu, že jednotliví provozovatelé stanovují minimální počet osob ve smyslu automatického přijímání rezervací, stanovila společnost DISH jako základní nastavení pro automatické přijímání rezervací čtyři osoby. Toto nastavení může klient kdykoliv změnit. Taková změna však může vést k tomu, že provozovatelé jiných platforem a katalogů již nebudou zobrazovat rezervace, které jsou skutečně k dispozici.

1.3 DISH dále poskytuje klientovi i funkci zasílání zpravodaje.

2 Úložiště

Pro poskytování úložiště v rámci DISH RESERVATION se obdobně použijí odstavce 2.1 až 2.4 kapitoly B.


Kapitola E DISH Weblisting

1 Rozsah služeb

1.1 Služby jsou poskytovány v základní verzi zdarma nebo v prémiové verzi, která je zpoplatněna.

1.2 Služby v základní verzi zahrnují následující prvky:

(a) Shromažďování a uchovávání osobních údajů klienta.

V rámci služeb poskytne klient následující informace o sídle/pobočce společnosti:

Obecné informace (název společnosti, kategorie), informace o místní dostupnosti (adresa a otevírací doba), dostupnost prostřednictvím telekomunikačních prostředků (telefonní čísla, e-mailové adresy, webové stránky), nabízené služby a servis.

(b) Zveřejňování na online platformách („publishing“)

Tyto služby umožňují automatické předávání těchto údajů třetím stranám za účelem jejich zveřejnění na online platformách provozovaných těmito třetími stranami. V základní verzi klient nemá k dispozici všechny připojené online platformy, ale pouze omezený výběr. Pokud jsou informace aktualizovány v rámci služby, jsou tyto aktualizace automaticky předány připojeným online platformám.

(c) Převzetí správcovských práv („claiming“)

V případě již existujícího záznamu u poskytovatele třetí strany bude iniciováno převzetí správcovských práv k tomuto zveřejněnému záznamu, pokud to poskytovatel třetí strany umožní, a v případě potřeby budou tato správcovská práva získána ve spolupráci s klientem. To pak také umožňuje automatickou aktualizaci informací o službách.

(d) Řízení reputace společnosti

Tyto služby umožňují (automatizované) vyhledávání a souhrnnou prezentaci zpětné vazby od zákazníků, jako je hodnocení, recenze nebo dotazy na online platformách poskytovatelů třetích stran. Služby poskytují možnost reagovat na zpětnou vazbu od zákazníků nebo nahlásit nevhodný obsah, pokud to poskytovatel třetí strany umožňuje. V základní verzi jsou tyto doplňkové služby částečně omezeny na určitý počet odpovědí nebo oznámení (např. pouze pětkrát měsíčně).

(e) Statistiky a analýzy

Tyto služby nabízejí shromažďování, třídění a souhrnné zobrazování statistik používání obsahu u poskytovatelů třetích stran (např. zobrazení stránek, zobrazení vyhledávacích dotazů). V rámci základní verze je k dispozici omezený rozsah statistik používání a možností filtrování/třídění.

1.3 Jako dodatek k základní verzi zahrnují služby prémiové verze následující zpoplatněné prvky:

(a) Shromažďování a uchovávání osobních údajů klienta

Platí totéž co v odstavci 1.2(a).

(b) Zveřejňování na online platformách („publishing“)

V rámci prémiové verze dochází na vyžádání ke zveřejňování záznamů na všech online platformách propojených se službami. Kromě toho existuje možnost prostřednictvím služeb spravovat několik poboček/sídel společnosti podle podmínek konkrétních online platforem. U poskytovatelů třetích stran je možné vyhledávat a potlačovat duplicitní záznamy. Pravidelně se kontrolují záznamy u poskytovatelů třetích stran, zda nedošlo k nesprávným změnám ze strany třetích stran.

(c) Převzetí správcovských práv („claiming“)

Platí totéž co v odstavci 1.2(c).

(d) Řízení reputace společnosti

V prémiové verzi je počet odpovědí a oznámení neomezený. Taktéž jsou k dispozici všechny možnosti filtrování a třídění.

(e) Statistiky a analýzy

V prémiové verzi má klient k dispozici celou řadu statistik používání a možností filtrování/třídění.

(f) Content Publishing

V rámci prémiové verze má klient možnost, pokud to poskytovatel třetí strany podporuje, psát zprávy pro zveřejnění u poskytovatelů třetích stran a odesílat je ke zveřejnění (např. speciální nabídky, novinky, události).


Kapitola F DISH Bonus

1 Rozsah služeb

1.1 Tyto služby zahrnují následující prvky:

(a) Společnost DISH uzavřela partnerské smlouvy s různými poskytovateli věrnostních programů. Funkce DISH Bonus umožňuje klientovi nabízet věrnostní výhody (např. míle nebo body) koncovému zákazníkovi ve svém vlastním podniku, aniž by byl přímým věrnostním partnerem těchto poskytovatelů. Co se týče funkce DISH Bonus, společnost DISH v tomto ohledu zaujímá zprostředkovatelskou pozici.

(b) Společnost DISH poskytuje klientovi prostřednictvím internetu přístup k funkci DISH Bonus, která mu zpravidla umožňuje nabízet ve svém podniku až dva různé věrnostní programy.

(c) Na přijetí do konkrétního věrnostního programu neexistuje žádný nárok. Přijetí do vybraného věrnostního programu se uskuteční až po schválení přijetí ze strany poskytovatele věrnostního programu. Poskytovatel věrnostního programu může přijetí odmítnout bez udání důvodu.

(d) Společnost DISH si rovněž vyhrazuje právo omezit počet současně zvolených/paralelně probíhajících věrnostních programů na dva.

(e) DISH Bonus nabízí samostatnou funkci v aplikaci pro evidování nebo naskenování příslušných čísel karet koncových zákazníků. Zaznamenané údaje a prodeje budou prostřednictvím DISH předávány příslušnému poskytovateli věrnostního programu. Pokud tak stanoví konkrétní věrnostní program, obdrží koncový zákazník odpovídající oznámení a následné připsání získaných věrnostních bodů/výhod.

1.2 V další samostatné funkci v aplikaci poskytuje DISH Bonus klientovi mimo jiné přehlednou prezentaci a vyhodnocení uskutečněných prodejů.

2 Povinnosti klienta

2.1 Společnost DISH a poskytovatelé věrnostních programů se velmi snaží zabránit zneužívání věrnostních programů. Klient však zůstává odpovědný za to, aby zajistil správnost přidělování věrnostních bodů ve svém podniku a aby vhodnými opatřeními zabránil zneužití těchto bodů vlastními zaměstnanci. Společnost DISH ani poskytovatel věrnostního programu nemohou v této souvislosti převzít žádnou odpovědnost za škody.

3 Přístupová práva a předávání údajů

3.1 Klient uděluje společnosti DISH oprávnění předat příslušné naskenované údaje (zejména číslo věrnostní karty, datum transakce, částka na účtence) příslušnému poskytovateli věrnostního programu k dalšímu zpracování.

3.2 Pokud konkrétní poskytovatel věrnostního programu zavedl svá vlastní reklamní opatření pro zúčastněné partnery/provozovatele (např. vlastní vyhledávač restaurací), je společnost DISH výslovně oprávněna předat údaje a materiály k tomu potřebné (např. také kontaktní údaje, webové stránky, fotografie) poskytovateli příslušného věrnostního programu. Poskytovatel věrnostního programu je klientem zmocněn k provádění odpovídajících reklamních opatření ve prospěch klienta. Vzhledem k tomu, že jsou poskytovatelé věrnostního programu zapojeni do masového reklamního procesu, není možné ovlivnit každé jednotlivé reklamní opatření. Klient však má právo tento souhlas kdykoli v plném rozsahu odvolat. 


Kapitola G DISH Guest

1 Rozsah služeb

1.1 Tyto služby zahrnují následující prvky:

(a) Společnost DISH poskytuje klientovi online řešení pro evidenci skutečného počtu hostů přítomných v jeho restauraci. Tato služba slouží jako alternativa k papírovému řešení a usnadní klientovi evidenci hostů v rámci platných právních předpisů vyžadujících evidenci kontaktních údajů pro boj s pandemií COVID-19.

(b) Klient si může prostřednictvím této služby vygenerovat QR kód, který může předložit a zpřístupnit svým zákazníkům. Zákazníci tak mohou prostřednictvím QR kódu nebo přidružené URL adresy přejít na webové stránky pro shromažďování kontaktních údajů pro restauraci. Služba umožňuje kromě funkcí přihlášení a odhlášení také funkci time-out. Po uplynutí dvou hodin tak dojde k automatickému odhlášení hostů ze služby.

(c) Pokud si to klient přeje, může na webové stránce pro shromažďování kontaktních údajů uvést také svůj aktuální jídelní lístek, pokud je k dispozici online.

1.2 DISH ručí za průměrnou dostupnost tohoto online řešení 98,5 % ročně. Nezbytná doba údržby nebo změny verze, o kterých společnost DISH klienta předem informuje, nejsou hodnoceny jako nedostupnost.

1.3 Předpisy týkající se shromažďování kontaktních údajů pro boj s pandemií COVID-19 nejsou upraveny jednotně – často ani v rámci jedné země – a mohou být v krátké době příslušnými zákonodárnými nebo výkonnými orgány změněny a v jednotlivých případech obsahují odchylky pro zvláštní typy stravovacích zařízení. Při nastavování služby DISH Guest si klient pro svou restauraci může vybrat příslušnou zemi nebo území. Společnost DISH se snaží neprodleně přizpůsobit služby změnám právních předpisů v dané zemi nebo na daném území. Je však na odpovědnosti klienta, aby zkontroloval, zda služby splňují požadavky předpisů, které se na něj vztahují, a v případě potřeby přijal doplňující opatření.

1.4 Služba DISH Guest je k dispozici pouze pro stravovací zařízení v zemích nebo územích, které lze vybrat během nastavení.


Kapitola Z Poradenské služby

1 Rozsah poradenských služeb

1.1 Společnost DISH může klientovi poskytnout poradenské služby, zejména o tom, jak nastavit platformu DISH nebo jednotlivé služby pro co nejlepší dlouhodobé využití (např. jaké doplňkové funkce lze využít) a jak může platforma DISH co nejlépe interagovat s podnikatelskou činností klienta. 

1.2 Poradenské služby mohou zahrnovat také doporučení dalších služeb a softwarových řešení, která mohou sloužit jako doplněk k platformě DISH.

2 Poskytování poradenství partnerskými společnostmi

2.1 Klient souhlasí s tím, že poradenské služby mohou být poskytovány také partnerskými společnostmi DISH v sídle uživatele (dále jako „partnerské společnosti“). Pokud poradenské služby poskytuje partnerská společnost, společnost DISH tyto služby pouze zprostředkovává. Společnost DISH nezaručuje klientovi žádnou konkrétní kvalitu nebo dostupnost těchto poradenských služeb.

2.2 Následující přehled ukazuje, která partnerská společnost je odpovědná za sídlo klienta:

 

Rakousko

Belgie

Chorvatsko

Česká republika

METRO Cash & Carry Österreich GmbH

Metro Platz 1

2331 Vösendorf

Rakousko

MAKRO Cash & Carry Belgium NV

Nijverheidsstraat 70

2160 Wommelgem

Belgie

METRO C&C Zagreb d.o.o.

Jankomir 31

10090 Zagreb - Susedgrad

Chorvatsko

MAKRO Cash & Carry  CR s.r.o.

Jeremiášova 7/1249

15500 Praha 5

Česká republika

Francie

Německo

Maďarsko

Itálie

METRO France SAS

5 rue des Grands Prés 

92024 Nanterre Cedex

Francie

METRO Deutschland GmbH

Metro-Straße 8

40235 Düsseldorf

Německo

METRO Kereskedelmi Kft.

Budapark, Keleti 3

2041 Budaörs

Maďarsko

METRO Italia Cash and Carry S.p.A. 

XXV Aprile 23

20097 San Donato 

Milanese

Itálie

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

MAKRO Cash & Carry Nederland B.V.

De Flinesstraat 9

1114 AL Amsterdam-Duivendrecht

 Nizozemsko

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

Polsko

MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A.

Rua Quinta do Paizinho, 1

Portela de Carnaxide

2794-066 Carnaxide

Portugalsko

METRO Cash & Carry Romania srl

51 N Theodor Pallady Blvd

Building C6, Frame A, Sector 3

Bucharest

Rumunsko

Slovensko

Španělsko

Turecko

Ukrajina

METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.

Senecká cesta 1881

900 28 Ivanka Pri Dunaji

Slovensko

MAKRO España

Paseo Imperial, 40

28005 Madrid

Španělsko

METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris

Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti.

Kocman Caddesi

34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)

Turecko

METRO C&C Ukraine Ltd.

43, Petra Grygorenka Street

02140 Kiev

Ukrajina


Část IV Dohoda o zakázkovém zpracování údajů

Pro klienty, kteří mají sídlo nebo příslušnou pobočku v zemi Evropské unie (EU) nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), platí pouze dohoda o zakázkovém zpracování uvedená níže v Kapitola A. 

Pro klienty, kteří mají sídlo nebo příslušnou pobočku v zemi mimo EU/EHP (dále jako „třetí země“), se Kapitola A použije rovněž v případě, že pro danou třetí zemi existuje rozhodnutí o odpovídající ochraně ve smyslu článku 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které se na klienta vztahuje. Pokud pro třetí zemi neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo se toto rozhodnutí na klienta nevztahuje, použije se místo toho Kapitola B.


Kapitola A Klienti v EU nebo EHP a ve třetích zemích s rozhodnutím o odpovídající ochraně

Odstavec I

Klauzule 1 Účel a oblast působnosti

a) Účelem těchto standardních smluvních doložek (dále jen „doložky“) je zajistit soulad s ustanoveními čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

b) Správci a zpracovatelé uvedení v příloze I schválili tyto doložky, aby zajistili soulad s čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2016/679 a/nebo čl. 29 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2018/1725.

c) Tyto doložky se uplatňují na zpracování osobních údajů, jak je upřesněno v příloze II.

d) Přílohy I až II jsou nedílnou součástí těchto doložek.

e) Těmito doložkami nejsou dotčeny povinnosti, které správce musí plnit na základě nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725.

f) Tyto doložky samy o sobě nezajišťují soulad s povinnostmi týkajícími se mezinárodního předávání podle kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725.

Klauzule 2 Neměnnost doložek

a) Smluvní strany se zavazují, že doložky nebudou měnit, s výjimkou doplňování nebo aktualizace informací v přílohách.

b) To stranám nebrání v možnosti zahrnout tyto standardní smluvní doložky stanovené v tomto rozhodnutí do širší smlouvy nebo k nim doplnit další doložky nebo další záruky, pokud tyto nejsou se standardními smluvními doložkami v přímém nebo nepřímém rozporu nebo pokud neomezují základní práva nebo svobody subjektů údajů.

Klauzule 3 Výklad

a) V případech, kdy tyto doložky používají pojmy definované v nařízení (EU) 2016/679 nebo nařízení (EU) 2018/1725, mají tyto pojmy stejný význam jako v uvedeném nařízení.

b) Tyto doložky jsou chápány a vykládány v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 nebo nařízení (EU) 2018/1725.

c) Tyto doložky nesmí být vykládány způsobem, který by byl v rozporu s právy a povinnostmi stanovenými v nařízení (EU) 2016/679 / nařízení (EU) 2018/1725, nebo který by omezoval základní práva nebo svobody subjektů údajů.

Klauzule 4 Hierarchie

V případě rozporu mezi těmito doložkami a ustanoveními souvisejících dohod existujících mezi stranami v době, kdy jsou tyto doložky sjednány, nebo dohod uzavřených později mají přednost tyto doložky.

Klauzule 5 [nepoužije se]

Odstavec II POVINNOSTI STRAN

Klauzule 6 Popis zpracování

Podrobnosti týkající se operací zpracování, zejména kategorie osobních údajů a účely zpracování, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány jménem správce, jsou uvedeny v příloze I.B.

Klauzule 7 Povinnosti stran

7.1 Pokyny

a) Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě písemně doložených pokynů správce, pokud mu takové zpracování neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. V tomto případě zpracovatel správce informuje o uvedeném právním požadavku před zpracováním, pokud to právní předpisy nezakazují z důvodů důležitého veřejného zájmu. Po celou dobu zpracování osobních údajů může správce rovněž vydávat další pokyny. Tyto pokyny musí být vždy písemně doloženy.

b) Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že dle jeho názoru pokyny správce porušují nařízení (EU) 2016/679 / nařízení (EU) 2018/1725 nebo příslušná ustanovení Unie nebo členského státu o ochraně údajů.

7.2 Omezení účelu

Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze pro konkrétní účel nebo účely zpracování, jak je stanoveno v příloze I.B, pokud od správce neobdrží další pokyny.

7.3 Doba trvání zpracování osobních údajů

Zpracování zpracovatelem probíhá pouze po dobu stanovenou v příloze I.B.

7.4 Zabezpečení zpracování

a) Za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů musí zpracovatel zavést přinejmenším technická a organizační opatření uvedená v příloze II. Součástí těchto opatření musí být ochrana údajů před narušením bezpečnosti, které by vedlo k jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu k nim (porušení zabezpečení osobních údajů). Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení vezmou strany v úvahu aktuální stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a rizika pro subjekty údajů.

b) Zpracovatel poskytne svým zaměstnancům přístup ke zpracovávaným osobním údajům pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provádění, správu a kontrolu smlouvy. Zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat obdržené osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

7.5 Citlivé údaje

Pokud zpracování zahrnuje osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické nebo biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu nebo o sexuálním životě či sexuální orientaci dané osoby nebo údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů (dále jen „citlivé údaje“), uplatní zpracovatel zvláštní omezení nebo další záruky.

7.6 Dokumentace a soulad

a) Strany musí být schopny prokázat dodržování těchto doložek.

b) Zpracovatel neprodleně a odpovídajícím způsobem vyřídí dotazy správce, které se týkají zpracovávání podle těchto doložek.

c) Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k prokázání souladu s povinnostmi stanovenými v těchto doložkách, které vyplývají přímo z nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725. Zpracovatel též na žádost správce umožní audity činností zpracování, na něž se tyto doložky vztahují, a k těmto auditům přispěje, a to v přiměřených intervalech nebo pokud existují známky nesouladu. Při rozhodování o přezkumu nebo auditu může správce zohlednit příslušná osvědčení držená zpracovatelem.

d) Správce se může rozhodnout, zda audit provede sám, nebo jím pověří nezávislého auditora. Audity mohou rovněž zahrnovat kontroly v objektech a prostorách zařízení zpracovatele a případně jsou předem včas ohlášeny.

e) Strany na požádání zpřístupní informace uvedené v této doložce, včetně výsledků případných auditů, příslušnému dozorovému úřadu, respektive příslušným dozorovým úřadům.

7.7 Využívání dílčích zpracovatelů údajů

a) Zpracovatel má obecné povolení správce k zapojení dílčích zpracovatelů ze schváleného seznamu. Zpracovatel výslovně písemně informuje správce o všech zamýšlených změnách uvedeného seznamu přijetím nebo nahrazením dílčích zpracovatelů nejméně [UPŘESNĚTE ČASOVÝ ÚSEK] předem, čímž poskytne správci dostatek času na to, aby mohl vznést námitku proti takovým změnám před zapojením dotčeného dílčího zpracovatele / dotčených dílčích zpracovatelů. Zpracovatel poskytne správci informace nezbytné k tomu, aby správce mohl uplatnit své právo vznést námitku.

b) Pokud zpracovatel zapojí dílčího zpracovatele do provádění konkrétních činností zpracování (jménem správce), učiní tak prostřednictvím smlouvy, která ukládá dílčímu zpracovateli v podstatě stejné povinnosti v oblasti ochrany údajů, jaké jsou v souladu s těmito doložkami uloženy zpracovateli údajů. Zpracovatel zajistí, aby dílčí zpracovatel plnil povinnosti, které se na zpracovatele vztahují podle těchto doložek a nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725.

c) Zpracovatel poskytne správci na jeho žádost opis dohody s dílčím zpracovatelem a veškeré následné změny dohody. V rozsahu nutném k ochraně obchodního tajemství nebo jiných důvěrných informací, včetně osobních údajů, může zpracovatel před poskytnutím opisu text dohody upravit.

d) Zpracovatel nese vůči správci plnou odpovědnost za to, aby dílčí zpracovatel plnil povinností vyplývající z jeho smlouvy se zpracovatelem. Zpracovatel správce uvědomí, pokud dílčí zpracovatel neplní své povinnosti vyplývající z uvedené smlouvy.

e) Zpracovatel s dílčím zpracovatelem schválí doložku ve prospěch třetí strany, podle níž v případě, že zpracovatel fakticky zmizí, z právního hlediska zanikne, nebo se ocitne v platební neschopnosti, má správce právo ukončit smlouvu s dílčím zpracovatelem a pověřit dílčího zpracovatele, aby osobní údaje vymazal nebo vrátil.

7.8 Mezinárodní předávání údajů

Jakékoli předání údajů zpracovatelem do třetí země nebo mezinárodní organizaci se provádí pouze na základě písemně doložených pokynů správce nebo za účelem splnění konkrétního požadavku podle právních předpisů Unie nebo členského státu, které se na zpracovatele vztahují, a to v souladu s kapitolou V nařízení (EU) 2016/679 nebo nařízení (EU) 2018/1725.

Správce souhlasí s tím, že pokud zpracovatel v souladu s doložkou 7.7 zapojí dílčího zpracovatele do provádění konkrétních činností zpracováním (jménem správce) a uvedené činnosti zahrnují předání osobních údajů ve smyslu kapitoly V nařízení (EU) 2016/679, mohou zpracovatel a dílčí zpracovatel zajistit soulad s ustanoveními kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 použitím standardních smluvních doložek přijatých Komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, pokud jsou splněny standardní podmínky pro použití těchto smluvních doložek.

Klauzule 8 Pomoc poskytovaná správci

a) Zpracovatel neprodleně informuje správce o každé žádosti, kterou obdržel od subjektu údajů. Na tuto žádost neodpovídá sám, pokud k tomu není správcem zmocněn.

b) Zpracovatel pomáhá správci při plnění jeho povinností reagovat na žádosti subjektů údajů o výkon jejich práv s přihlédnutím k povaze zpracování. Při plnění svých povinností podle ustanovení písmen a) a b) postupuje zpracovatel v souladu s pokyny správce.

c) Kromě toho, že má zpracovatel povinnost pomáhat správci podle Klauzule 8 písm. b), zpracovatel správci dále pomáhá při zajišťování plnění následujících povinností, a to s přihlédnutím k povaze zpracování údajů a informacím, které má zpracovatel k dispozici:

i) povinnost provést posouzení dopadu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů (dále jen „posouzení vlivu na ochranu údajů“), pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;

ii) povinnost konzultovat před zpracováním příslušný dozorový úřad, respektive příslušné dozorové úřady, pokud z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysoké riziko v případě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika;

iii) povinnost zajistit, aby byly osobní údaje přesné a aktuální, a to tím, že zpracovatel správce neprodleně informuje, pokud se dozví, že osobní údaje, které zpracovává, jsou nepřesné nebo zastaralé;

iv) povinnosti podle článku 32 nařízení (EU) 2016/679.

d) V PŘÍLOHA II strany stanoví vhodná technická a organizační opatření, jimiž je zpracovatel povinen správci pomáhat při uplatňování této doložky, jakož i oblast působnosti a rozsah požadované pomoci.

Klauzule 9 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů

V případě porušení zabezpečení osobních údajů zpracovatel spolupracuje se správcem a pomáhá mu při plnění jeho povinností podle článků 33 a 34 nařízení (EU) 2016/679 nebo případně podle článků 34 a 35 nařízení (EU) 2018/1725, přičemž zohlední povahu zpracování a informace, které má zpracovatel k dispozici.

9.1 Porušení zabezpečení údajů zpracovávaných správcem

V případě porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných správcem zpracovatel napomáhá správci:

a) při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů příslušnému dozorovému úřadu, respektive příslušným dozorovým úřadům, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o něm správce dozvěděl, je-li to relevantní / (pokud je nepravděpodobné, že by porušení zabezpečení osobních údajů vedlo k ohrožení práv a svobod fyzických osob);

b) při získávání následujících informací, které musí být podle čl. 33 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 uvedeny v oznámení správce, a to musí přinejmenším zahrnovat

i) povahu daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;

ii) pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

iii) opatření přijatá nebo navržená k přijetí v souvislosti s porušením zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Pokud není možné poskytnout všechny tyto informace najednou, musí původní oznámení obsahovat informace, které jsou v dané době k dispozici, a další informace jsou poté poskytnuty bez zbytečného odkladu, jakmile jsou dostupné;

c) při plnění povinnosti v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2016/679 oznámit bez zbytečného odkladu subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že dané porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

9.2 Porušení zabezpečení údajů zpracovávaných zpracovatelem

V případě porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných zpracovatelem o tom zpracovatel informuje správce bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto porušení dozvěděl. Takové oznámení obsahuje alespoň:

a) popis povahy daného případu porušení (včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a záznamů údajů);

b) údaje o kontaktním místě, kde lze získat více informací o daném porušení zabezpečení osobních údajů;

c) pravděpodobné důsledky a opatření přijatá nebo navržená k přijetí v souvislosti s porušením zabezpečení, a to včetně opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Pokud není možné poskytnout všechny tyto informace najednou, musí původní oznámení obsahovat informace, které jsou v dané době k dispozici, a další informace jsou poté poskytnuty bez zbytečného odkladu, jakmile jsou dostupné.

Strany stanoví v PŘÍLOHA II všechny další informace, které má zpracovatel poskytnout, když správci poskytuje pomoc při plnění povinností správce podle článků 33 a 34 nařízení (EU) 2016/679.

Odstavec III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klauzule 10 Porušení doložek a ukončení smlouvy

a) Aniž jsou dotčena jakákoli ustanovení nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725, pokud zpracovatel poruší své povinnosti podle těchto doložek, může mu správce nařídit, aby pozastavil zpracovávání osobních údajů, dokud zpracovatel nebude plnit povinnosti podle těchto doložek, nebo dokud nebude smlouva vypovězena. Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že z jakéhokoli důvodu není schopen plnit ustanovení těchto doložek.

b) Správce je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu, v němž se týká zpracování osobních údajů v souladu s těmito doložkami, pokud:

i) správce pozastavil podle písmene a) zpracovávání osobních údajů zpracovatelem a plnění povinností podle těchto doložek není obnoveno v přiměřené lhůtě a v každém případě do jednoho měsíce od pozastavení;

ii) zpracovatel závažně nebo trvale porušuje tyto doložky nebo povinnosti, které pro něj vyplývají z nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725;

iii) zpracovatel neplní závazné rozhodnutí příslušného soudu nebo příslušného dozorového úřadu, respektive příslušných dozorových úřadů týkající se jeho povinností vyplývající z těchto doložek nebo z nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725.

c) Zpracovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu, v němž se týká zpracování osobních údajů podle těchto doložek, pokud poté, co informoval správce o tom, že pokyny správce porušují platné právní požadavky podle doložky 7.1 písm. b), správce na splnění těchto pokynů trvá.

d) Po ukončení smlouvy zpracovatel podle volby správce vymaže veškeré osobní údaje zpracovávané jménem správce a potvrdí správci, že tak učinil, nebo vrátí veškeré osobní údaje správci a vymaže stávající kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uchovávání osobních údajů. Dokud nejsou osobní údaje vymazány nebo vráceny, zpracovatel nadále zajišťuje dodržování souladu s těmito doložkami.


Kapitola B Standardní smluvní doložky pro klienty ve třetích zemích bez rozhodnutí o odpovídající ochraně

Odstavec I

Klauzule 1 Účel a oblast působnosti

a) Účelem těchto standardních smluvních doložek je zajistit dodržování požadavků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), pokud jde o předávání osobních údajů do třetí země.

b) Strany:

i) fyzická nebo právnická osoba či osoby, orgán či orgány veřejné moci, agentura či agentury nebo jiný subjekt či jiné subjekty (dále jen „subjekt“ či „subjekty“) předávající osobní údaje, uvedené v příloze I.A (dále jen „vývozce údajů“), a

ii) subjekt či subjekty ve třetí zemi, přijímající přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiného subjektu, jenž je rovněž stranou těchto doložek, osobní údaje od vývozce údajů, uvedené v příloze I.A (dále jen „dovozce údajů“), se dohodly na těchto standardních smluvních doložkách (dále jen „doložky“).

c) Tyto doložky se použijí s ohledem na předávání osobních údajů podle přílohy I.B.

d) Dodatek k těmto doložkám obsahující přílohy, na něž se v těchto doložkách odkazuje, tvoří nedílnou součást těchto doložek.

Klauzule 2 Účinek a neměnnost doložek

a) Tyto doložky stanoví vhodné záruky, včetně vymahatelných práv subjektu údajů a účinné právní ochrany, podle čl. 46 odst. 1 a čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 a s ohledem na předávání údajů od správců zpracovatelům a/nebo od zpracovatelů zpracovatelům, standardní smluvní doložky podle čl. 28 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679, pokud nebudou změněny, s výjimkou výběru vhodného modulu (vhodných modulů) nebo za účelem přidání nebo aktualizace informací v dodatku. To smluvním stranám nebrání v tom, aby zahrnuly standardní smluvní doložky stanovené v těchto doložkách do širší smlouvy a/nebo přidaly další doložky nebo dodatečné záruky, pokud nebudou přímo nebo nepřímo v rozporu s těmito doložkami nebo nebudou dotčena základní práva nebo svobody subjektů údajů.

b) Těmito doložkami nejsou dotčeny povinnosti, které se vztahují na vývozce údajů na základě nařízení (EU) 2016/679.

Klauzule 3 Oprávněné třetí strany

a) Subjekty údajů se mohou jako oprávněné třetí strany ve vztahu k vývozci a/nebo dovozci údajů dovolávat těchto doložek a vymáhat je, a to s následujícími výjimkami:

i) doložka 1, doložka 2, doložka 3, doložka 6, doložka 7

ii) doložka 8 – doložka 8.1 písm. b) a doložka 8.3 písm. b)

iii) [nepoužije se]

iv) [nepoužije se]

v) doložka 13

vi) doložka 15.1 písm. c), d) a e)

vii) doložka 16 písm. e)

viii) doložka 18 – doložka 18

b) Písmenem a) nejsou dotčena práva subjektů údajů podle nařízení (EU) 2016/679.

Klauzule 4 Výklad

a) Pokud tyto doložky používají pojmy, které jsou vymezeny v nařízení (EU) 2016/679, mají tyto pojmy stejný význam jako v uvedeném nařízení.

b) Tyto doložky je třeba číst a vykládat s ohledem na ustanovení nařízení (EU) 2016/679.

c) Tyto doložky nebudou vykládány žádným způsobem, který by byl v rozporu s právy a povinnostmi stanovenými v nařízení (EU) 2016/679.

Klauzule 5 Hierarchie

V případě rozporu mezi těmito doložkami a ustanoveními souvisejících dohod mezi stranami, které existovaly v době sjednání těchto doložek, nebo které byly uzavřeny až po jejich sjednání, mají tyto doložky přednost.

Klauzule 6 Popis předáván

Podrobnosti týkající se předávání, zejména kategorie osobních údajů, které jsou předávány, a účel nebo účely, pro které jsou předávány, jsou uvedeny v příloze I části B.

Klauzule 7 [nepoužije se]

Odstavec II POVINNOSTI STRAN

Klauzule 8 Záruky ochrany údaj

Vývozce údajů zaručuje, že vynaložil přiměřené úsilí, aby mohl stanovit, zda je dovozce údajů schopen – zavedením vhodných technických a organizačních opatření – plnit své povinnosti podle těchto doložek.

8.1 Pokyny

a) Vývozce údajů zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů od dovozce údajů, který jedná jako jeho správce.

b) Vývozce údajů neprodleně informuje dovozce údajů, pokud není schopen tyto pokyny dodržovat, včetně případů, kdy tyto pokyny porušují nařízení (EU) 2016/679 nebo jiné právní předpisy Unie nebo členského státu v oblasti ochrany údajů.

c) Dovozce údajů se zdrží přijímání jakýchkoli opatření, která by vývozci údajů bránila v plnění jeho povinností podle nařízení (EU) 2016/679, mimo jiné v kontextu dílčího zpracování, nebo pokud se jedná o spolupráci s příslušnými dozorovými úřady.

d) Po skončení poskytování zpracovatelských služeb vývozce údajů v souladu s volbou dovozce údajů vymaže všechny osobní údaje zpracovávané jménem dovozce údajů a potvrdí dovozci údajů, že tak učinil, nebo dovozci údajů vrátí všechny osobní údaje zpracovávané jeho jménem a vymaže všechny existující kopie.

8.2 Zabezpečení zpracování

a) Strany zavedou vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení údajů, a to i během předávání, a zajistí ochranu před porušením zabezpečení vedoucím k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění (dále jen „porušení zabezpečení osobních údajů“). Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení strany náležitě zohlední aktuální stav techniky, náklady na provedení, povahu osobních údajů, povahu, rozsah, kontext a účel nebo účely zpracování a rizika pro subjekty údajů spojená se zpracováním, a zejména zváží použití šifrování nebo pseudonymizace, a to i během předávání, pokud lze tímto způsobem splnit účel zpracování.

b) Vývozce údajů pomáhá dovozci údajů při zajišťování odpovídajícího zabezpečení údajů v souladu s písmenem a). V případě porušení zabezpečení osobních údajů týkajícího se osobních údajů zpracovávaných vývozcem údajů podle těchto doložek vývozce údajů podá hlášení dovozci údajů bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl, a dovozci údajů bude při řešení uvedeného porušení nápomocen.

c) Vývozce údajů zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

8.3 Dokumentace a soulad

a) Strany musí být schopny prokázat dodržování těchto doložek.

b) Vývozce údajů poskytne dovozci údajů veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v těchto doložkách, umožní provedení auditů a bude k nim přispívat.

Klauzule 9 [nepoužije se]

Klauzule 10 Práva subjektů údajů

Strany si vzájemně pomáhají při odpovídání na dotazy a žádosti subjektů údajů podle místního práva použitelného na dovozce údajů nebo v případě zpracování údajů dovozcem údajů v EU podle nařízení (EU) 2016/679.

Klauzule 11 Náprava

a) Dovozce údajů transparentně a ve snadno přístupném formátu informuje subjekty údajů prostřednictvím individuálního oznámení nebo na svých internetových stránkách o kontaktním místě oprávněném vyřizovat stížnosti. Takové místo neprodleně vyřídí jakékoli stížnosti, které od subjektu údajů přijme.

Klauzule 12 Odpovědnost

a) Každá strana je vůči druhé straně/ostatním stranám odpovědná za jakoukoli újmu, kterou druhé straně/ostatním stranám při porušení těchto doložek způsobí.

b) Každá strana je odpovědná vůči subjektu údajů a subjekt údajů má nárok na náhradu jakékoli hmotné nebo nehmotné újmy, kterou strana způsobí subjektu údajů porušením práv náležejících oprávněné třetí straně na základě těchto doložek. Tím není dotčena odpovědnost vývozce údajů podle nařízení (EU) 2016/679.

c) Pokud je za újmu způsobenou subjektu údajů v důsledku porušení těchto doložek odpovědná více než jedna strana, nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost všechny odpovědné strany a subjekt údajů je oprávněn proti kterékoli z těchto stran podat žalobu u soudu.

d) Smluvní strany se dohodly, že pokud je jedna ze smluvních stran odpovědná podle písmene c), je oprávněna požadovat od druhé smluvní strany/ostatních smluvních stran zpět část náhrady újmy odpovídající její odpovědnosti za újmu.

e) Dovozce údajů se nemůže dovolávat jednání zpracovatele nebo dílčího zpracovatele, aby se vyhnul své vlastní odpovědnosti.

Klauzule 13 [nepoužije se]

Odstavec III MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A POVINNOSTI V PŘÍPADĚ PŘÍSTUPU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Klauzule 14 Místní právní předpisy a postupy mající dopad na dodržování doložek

a) Strany zaručují, že nemají důvod se domnívat, že právní předpisy a postupy ve třetí zemi určení, které se vztahují na zpracování osobních údajů dovozcem údajů, včetně jakýchkoli požadavků na zpřístupnění osobních údajů nebo opatření, kterými se povoluje přístup orgánům veřejné moci, brání dovozci údajů při plnění svých povinností podle těchto doložek. To je založeno na předpokladu, že právní předpisy a postupy, které respektují podstatu základních práv a svobod a nepřekračují to, co je v demokratické společnosti nezbytné a přiměřené k zajištění jednoho z cílů uvedených v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, nejsou v rozporu s těmito doložkami.

b) Smluvní strany prohlašují, že při poskytování záruky uvedené v písmenu a) náležitě zohlednily zejména následující prvky:

i) konkrétní okolnosti předání, včetně délky zpracovatelského řetězce, počtu zapojených subjektů a použitých kanálů pro přenos údajů, zamýšlené další předání, druh příjemce, účely zpracování, kategorie a formát předávaných osobních údajů, hospodářské odvětví, v němž se předávání uskutečňuje, místo, kde se předané údaje uchovávají,

ii) právní předpisy a postupy třetí země určení – včetně těch, které vyžadují zpřístupnění údajů orgánům veřejné moci nebo povolují přístup těchto orgánů – relevantní s ohledem na konkrétní okolnosti předání, jakož i použitelná omezení a záruky 

iii) veškeré příslušné smluvní, technické nebo organizační záruky zavedené za účelem doplnění záruk podle těchto doložek, včetně opatření uplatňovaných během předání a zpracování osobních údajů v zemi určení.

c) Dovozce údajů zaručuje, že při provádění posouzení podle písmene b) vynaložil maximální úsilí, aby poskytl vývozci údajů relevantní informace, a souhlasí s tím, že bude při zajišťování dodržování těchto doložek s vývozcem údajů i nadále spolupracovat.

d) Strany souhlasí, že posouzení podle písmene b) zdokumentují a na požádání zpřístupní příslušnému dozorovému úřadu.

e) Dovozce údajů souhlasí s tím, že neprodleně uvědomí vývozce údajů, pokud má po vyjádření souhlasu s těmito ustanoveními a po dobu trvání smlouvy důvod se domnívat, že se na něj vztahují, nebo se začaly vztahovat právní předpisy nebo postupy, které nejsou v souladu s požadavky podle písmene a), a to i po změně v právních předpisech třetí země nebo opatření (jako je například žádost o poskytnutí údajů), jež svědčí o tom, že uplatňování těchto právních předpisů v praxi není v souladu s požadavky uvedenými v písmeni a). 

f) Po oznámení podle písmene e), nebo pokud má vývozce údajů jinak důvod se domnívat, že dovozce údajů již nemůže plnit své povinnosti na základě těchto doložek, vývozce údajů neprodleně určí vhodná opatření (např. technická nebo organizační opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti), která má přijmout vývozce údajů a/nebo dovozce údajů k řešení situace. Vývozce údajů pozastaví předávání údajů, pokud se domnívá, že pro toto předávání nemohou být zajištěny žádné vhodné záruky, nebo pokud mu dá pokyn příslušný dozorový úřad. V tomto případě je vývozce údajů oprávněn vypovědět smlouvu, pokud jde o zpracování osobních údajů podle těchto doložek. Jestliže smlouva zahrnuje více než dvě smluvní strany, může vývozce údajů toto právo na vypovězení uplatnit pouze ve vztahu k příslušné straně, pokud se strany nedohodly jinak. Jestliže je smlouva vypovězena podle této doložky, použije se doložka 16 písm. d) a e).

Klauzule 15 Povinnost dovozce údajů v případě přístupu orgánů veřejné moci

15.1 Oznámení

a) Dovozce údajů souhlasí s tím, že neprodleně uvědomí vývozce údajů, a je-li to možné, subjekt údajů (v případě potřeby s pomocí vývozce údajů), pokud:

i) na základě právních předpisů země určení obdrží právně závaznou žádost od orgánu veřejné moci, včetně soudních orgánů, o zpřístupnění osobních údajů předaných podle těchto doložek; takové oznámení obsahuje informace o požadovaných osobních údajích, dožadujícím orgánu, právním základu žádosti a poskytnuté odpovědi, nebo

ii) se dozví o jakémkoli přímém přístupu orgánů veřejné moci k osobním údajům předávaným podle těchto doložek v souladu s právními předpisy země určení; takové oznámení obsahuje všechny informace dostupné dovozci.

b) Pokud je podle právních předpisů země určení dovozci údajů zakázáno informovat vývozce údajů a/nebo subjekt údajů, souhlasí dovozce údajů s tím, že za účelem co nejrychlejšího sdělení co největšího množství informací vynaloží maximální úsilí, aby od tohoto zákazu bylo upuštěno. Dovozce údajů souhlasí, že zdokumentuje své maximální úsilí, aby je mohl na žádost vývozce údajů prokázat.

c) Je-li to povoleno právními předpisy země určení, dovozce údajů souhlasí, že bude poskytovat vývozci údajů v pravidelných intervalech po dobu trvání smlouvy co nejrelevantnější informace o přijatých žádostech (zejména informace o počtu žádostí, druhu požadovaných údajů, dožadujícím orgánu nebo orgánech, zda byly tyto žádosti napadeny a výsledek takového napadení atd.). 

d) Dovozce údajů souhlasí s tím, že po dobu trvání smlouvy bude informace podle písmene a) až c) uchovávat a na vyžádání je poskytne příslušnému dozorovému úřadu.

e) Písmeny a) až c) není dotčena povinnost dovozce údajů podle doložky 14 písm. e) a doložky 16 neprodleně informovat vývozce údajů, pokud není schopen tyto doložky dodržovat.

15.2 Přezkum zákonnosti a minimalizace údajů

a) Dovozce údajů souhlasí s tím, že přezkoumá zákonnost žádosti o poskytnutí údajů, zejména zda nepřekročila meze pravomocí udělených dožadujícímu orgánu veřejné moci, a že žádost napadne, pokud po pečlivém posouzení dojde k závěru, že existují opodstatněné důvody se domnívat, že žádost je podle právních předpisů země určení, platných závazků podle mezinárodního práva a zásad mezinárodní zdvořilosti protiprávní. Dovozce údajů za stejných podmínek využívá možností odvolání. Při napadení žádosti dovozce údajů přijme předběžná opatření s cílem pozastavit účinky žádosti, dokud příslušný soudní orgán nerozhodne o její opodstatněnosti. Nezpřístupní požadované osobní údaje, dokud mu taková povinnost nebude stanovena na základě platných procesních pravidel. Těmito požadavky nejsou dotčeny povinnosti dovozce údajů podle doložky 14 písm. e).

b) Dovozce údajů souhlasí, že zdokumentuje své právní posouzení i jakékoli napadení žádosti o poskytnutí údajů a v rozsahu povoleném právními předpisy země určení zpřístupní dokumentaci vývozci údajů. Na požádání ji rovněž zpřístupní příslušnému dozorovému úřadu. 

c) Dovozce údajů souhlasí s poskytnutím minimálního přípustného množství informací při odpovědi na žádost o zpřístupnění, a to na základě přiměřeného výkladu žádosti.

Odstavec IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klauzule 16 Porušení doložek a ukončení smlouvy

a) Dovozce údajů neprodleně informuje vývozce údajů, pokud není z jakéhokoli důvodu schopen tyto doložky dodržet.

b) Pokud dovozce údajů poruší tyto doložky nebo není schopen tyto doložky dodržet, vývozce údajů pozastaví předávání osobních údajů dovozci údajů, dokud není dodržování opět zajištěno nebo smlouva vypovězena. Tímto není dotčena doložka 14 písm. f).

c) Vývozce údajů je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu, v němž se jedná o zpracování osobních údajů podle těchto doložek, pokud

i) vývozce údajů pozastavil předávání osobních údajů dovozci údajů podle písm. b) a dodržování těchto doložek není v přiměřené lhůtě a v každém případě do jednoho měsíce od pozastavení obnoveno,

ii) dovozce údajů tyto doložky podstatně nebo trvale porušuje nebo

iii) dovozce údajů nedodrží závazné rozhodnutí příslušného soudu nebo dozorového úřadu týkajícího se jeho povinností podle těchto doložek.

V takových případech o nedodržení informuje příslušný dozorový úřad. Jestliže smlouva zahrnuje více než dvě smluvní strany, může vývozce údajů toto právo na vypovězení uplatnit pouze ve vztahu k příslušné straně, pokud se strany nedohodly jinak.

d) Osobní údaje shromážděné vývozcem údajů v EU, které byly předány před vypovězením smlouvy podle písmene c), musí být neprodleně vymazány v celém rozsahu, včetně veškerých jejich kopií. Dovozce údajů potvrdí vývozci údajů, že byly údaje vymazány. Dokud nejsou údaje vymazány nebo vráceny, dovozce údajů nadále zajišťuje soulad s těmito doložkami. V případě, že se na dovozce údajů vztahují místní právní předpisy, které mu zakazují osobní údaje vrátit nebo vymazat, dovozce údajů zaručuje, že bude i nadále zajišťovat dodržování těchto doložek a že bude údaje zpracovávat pouze v takovém rozsahu a tak dlouho, jak to místní právo vyžaduje.

e) Kterákoli ze stran může odvolat svůj souhlas s tím, že bude vázána těmito doložkami, pokud 

i) Evropská komise přijme rozhodnutí podle čl. 45 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 týkající se předávání osobních údajů, na které se tyto doložky vztahují, nebo 

ii) se nařízení (EU) 2016/679 stane součástí právního rámce země, do které jsou osobní údaje předávány. Tím nejsou dotčeny další povinnosti vztahující se na dotčené zpracování podle nařízení (EU) 2016/679.

Klauzule 17 Rozhodné právo

Tyto doložky se řídí právem země, jež umožňuje uplatňovat práva náležející oprávněné třetí straně. Strany se dohodly, že se budou řídit právem Německa.

Klauzule 18 Volba soudu a příslušnost

Veškeré spory vyplývající z těchto doložek budou řešeny německými soudy.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

A. Seznam stran

Zpracovatel nebo vývozce údajů

1. Název: Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo

Adresa: Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo

Jméno, funkce a kontaktní údaje kontaktní osoby: […], support@dish.co

Podpis a datum přistoupení k doložkám: (podpis se vkládá digitálně)

Role: Zpracovatel

Správce nebo dovozce údajů:

1. Jméno: (jak bylo uvedeno při registraci na platformu DISH)

Adresa: (jak byla uvedena při registraci na platformu DISH)

Jméno, funkce a kontaktní údaje kontaktní osoby: (jak bylo uvedeno při registraci na platformu DISH)

Podpis a datum přistoupení k doložkám: (podpis se vkládá digitálně)

Role: Správce

B. Popis zpracování nebo předávání údajů  

1 Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

   • Zaměstnanci a ostatní pracovníci správce („zaměstnanci“)
   • Uživatelé webových stránek správce („koncoví uživatelé“)
   • Koncoví zákazníci správce nebo jeho kontaktních osob („koncoví zákazníci“)
   • Dodavatelé správce nebo jeho kontaktních osob („dodavatelé“)

2 Kategorie zpracovávaných osobních údajů

   • Celé jméno, pohlaví, akademický titul
   •  E-mailová adresa 
   • Fakturační a doručovací adresa (pouze koncoví zákazníci, pouze DISH Reservation)
   • Souhlasy se zasíláním zpravodaje (pouze koncoví uživatelé a koncoví zákazníci)
   • Uživatelská jména a hesla pro podúčty (pouze zaměstnanci)
   • Rezervace (pouze koncoví zákazníci, pouze DISH Reservation)
   • Objednávky, historie objednávek (pouze koncoví zákazníci, pouze DISH Order)
   • Kontaktní údaje pro boj s pandemií COVID-19 v souladu s vnitrostátními právními předpisy (pouze koncoví zákazníci, pouze DISH Guest)

3 Zpracovávané citlivé údaje (v relevantních případech) a použitá omezení nebo záruky, které plně zohledňují povahu těchto údajů a související rizika, jako je například přísné omezení účelu, omezení přístupu (včetně přístupu pouze pro pracovníky, kteří absolvovali specializovanou odbornou přípravu), vedení záznamů o přístupu k údajům, omezení dalšího předávání nebo další opatření k zajištění zabezpečení.

   • V jednotlivých případech mohou být zpracovány dobrovolné informace od koncových zákazníků o ideologiích a zdravotních omezeních, které mohou být relevantní pro přípravu objednaných potravin (pouze DISH Order a příp. DISH Reservation). Ačkoli se může jednat o zvláštní kategorie osobních údajů, jejich znalost by neměla na subjekty údajů žádný dopad (nízký požadavek na ochranu). Proto nejsou ze strany zpracovatele vyžadována žádná další opatření.
   • V rámci služby DISH Guest jsou kontaktní údaje zpracovávány se zvýšenou potřebou ochrany. Tyto údaje se tak uchovávají odděleně v zabezpečeném prostoru.

4 Povaha zpracování

   • Shromáždění
   • Uložení
   • Použití

5 Účel(y), pro který(é) jsou osobní údaje jménem správce zpracovávány

   • Zajištění přístupu zaměstnanců na platformu DISH (podúčty).
   • Poskytování informací prostřednictvím internetu (provozování webových stránek) (webová stránka DISH)
   • Příjem rezervací stolů pro restauraci správce; další zpracování rezervací stolů přijatých zpracovatelem jako online zprostředkovatelskou službou (DISH Reservation).
   • Příjem objednávek pro restauraci správce; další zpracování objednávek přijatých zpracovatelem jako online zprostředkovatelskou službou (DISH Order).
   • Splnění povinnosti správce shromažďovat kontaktní údaje v souladu s vnitrostátními právními předpisy pro boj s pandemií COVID-19.
   • Zasílání zpravodaje koncovým uživatelům a koncovým zákazníkům a správa souhlasů a námitek potřebných pro tento účel

    6 Doba trvání zpracování

   • Doba trvání uživatelské smlouvy pro platformu DISH nebo příslušné individuální smlouvy
   • U služby DISH Guest se údaje automaticky vymažou po uplynutí lhůt stanovených vnitrostátními právními předpisy pro boj s pandemií COVID-19.

PŘÍLOHA II
Technická a organizační opatření
včetně opatření k zajištění bezpečnosti údajů


VYSVĚTLIVKY:
Technická a organizační opatření musí být popsána konkrétně (nikoliv obecně). Vezměte prosím v této souvislosti na vědomí také obecné vysvětlení na první straně přílohy; zejména jasně uveďte, která opatření se vztahují na jednotlivá předání údajů nebo jednotlivé kategorie předávání údajů.

Popis technických a organizačních opatření (včetně příslušné certifikace) přijatých dovozcem (dovozci) údajů k zajištění odpovídající úrovně ochrany s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování a k rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

[Příklady možných opatření:

   • opatření pro pseudonymizaci a šifrování osobních údajů
   • opatření zajišťující neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování
   • opatření zajišťující schopnost obnovit včas dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů
   • procesy pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření k zajištění zabezpečení zpracování
   • opatření pro identifikaci uživatelů a poskytování uživatelských oprávnění
   • opatření na ochranu údajů během jejich přenosu
   • opatření na ochranu údajů během jejich uchovávání
   • opatření k zajištění fyzické bezpečnosti míst, kde jsou zpracovávány osobní údaje
   • opatření zajišťující zaznamenávání událostí
   • opatření zajišťující konfiguraci systému, včetně výchozí konfigurace
   • opatření pro vnitřní správu a řízení IT a bezpečnosti IT
   • opatření pro certifikaci / zabezpečení procesů a produktů
   • opatření zajišťující minimalizaci údajů
   • opatření zajišťující kvalitu údajů
   • opatření zajišťující omezené uchovávání údajů
   • opatření zajišťující odpovědnost
   • opatření umožňující přenositelnost údajů a zajištění výmazu]

Pokud jde o předávání údajů (dílčím) zpracovatelům, popište také konkrétní technická a organizační opatření, která má (dílčí) zpracovatel přijmout, aby mohl poskytnout pomoc správci; a – v případě předávání od zpracovatele dílčímu zpracovateli – vývozci údajů.