Preskočiť na hlavný obsah

Zásady ochrany osobných údajov DISH

Hospitality Digital GmbH, Metro Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko berie ochranu osobných údajov vážne. Nasledujúce informácie o ochrane údajov sú preto určené na to, aby vás informovali o spracovaní vašich osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov;„GDPR“). Vysvetľujeme najmä, aké osobné údaje DISH zhromažďuje, na aké účely DISH tieto údaje spracúva, aké technológie DISH na tento účel používa, s kým DISH údaje zdieľa a na aké práva máte podľa GDPR nárok.

Naše zásady ochrany osobných údajov si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo si ich kedykoľvek otvoriť a vytlačiť na adrese www.dish.co.


I. oddiel Všeobecné ustanovenia


1 Správca

1.1 Správcom v zmysle GDPR pre prevádzku tejto webovej stránky je Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko („DISH“, „my“ alebo „nás“). 

1.2 Za určité činnosti spracovania v súvislosti so službami („služby“) sme spoločne zodpovední s našimi partnerskými spoločnosťami. Je to výslovne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame len my a partnerská spoločnosť zodpovedná za krajinu vášho sídla. Zoznam našich partnerských spoločností nájdete v prílohe.

1.3 S otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov sa môžete obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: Hospitality Digital GmbH, úradník pre ochranu údajov, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko, email: privacy@hd.digital.


2 Definície

2.1 Pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Všeobecných podmienkach používania DISH („Podmienky používania“), pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov výslovne uvedené inak.

2.2 Pokiaľ pojmy nie sú definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v podmienkach používania, uplatňujú sa definície podľa článku 4 GDPR.


II. oddiel Individuálne spracovanie


3 Webová lokalita spoločnosti DISH

3.1 Samotná návšteva webovej stránky DISH (ale nie používanie aplikácie DISH) je v zásade možná bez používateľského konta. Ak však chcete využívať celý rozsah funkcií platformy DISH, je potrebná registrácia používateľa, ako je opísané v časti 6 týchto zásad ochrany osobných údajov. 

3.2 Keď pristupujete na našu webovú lokalitu a používate ju, osobné údaje sa automaticky zhromažďujú prostredníctvom koncového zariadenia, ktoré používate pri prístupe na webovú lokalitu (môže to byť napríklad váš počítač, mobilný telefón alebo porovnateľné koncové zariadenie podporujúce internet). To zahŕňa

(a) IP adresu, ktorú aktuálne používa vaše koncové zariadenie, 

(b) dátum a čas prístupu na webovú lokalitu, 

(c) typ prehliadača a operačný systém vášho koncového zariadenia,

(d) zdrojovú webovú stránku, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku, a 

(e) navštívené podstránky na našej webovej lokalite.

3.3 Spracovanie IP adresy vášho koncového zariadenia je potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť webové stránky, a slúži tak na zabezpečenie funkčnosti webových stránok. Spracovanie ostatných údajov uvedených v časti 3.2 tohto vyhlásenia o ochrane údajov sa vykonáva na účely bezpečnosti údajov a bezpečnosti našich IT systémov, ako aj na účely optimalizácie našich služieb a zlepšovania našej webovej stránky. Údaje uvedené v bode 3.2 tohto vyhlásenia o ochrane údajov sa ukladajú do samostatného logovacieho súboru a nie sú prepojené so žiadnymi inými uloženými osobnými údajmi. Hodnotenie, s výnimkou hodnotenia na štatistické účely a potom v anonymizovanej forme, sa vykonáva len v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Údaje uvedené v časti 3.2 tohto vyhlásenia o ochrane údajov sa nepoužívajú na marketingové alebo reklamné účely. Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Ochrana našej webovej stránky a optimalizácia našich služieb predstavujú oprávnený záujem.

3.4 Údaje uvedené v časti 3.2 týchto zásad ochrany osobných údajov sa budú uchovávať dovtedy, kým sa účel spracovania nepretrhne. Údaje potrebné na poskytnutie webovej stránky (vaša IP adresa) sa vymažú okamžite po doručení príslušnej webovej stránky alebo podstránky. Vymazanie súborov denníka, v ktorých sú tieto údaje uložené, je automatizované a zvyčajne sa uskutoční do siedmich (7) dní od vytvorenia súboru denníka. Ak na účely vyhodnotenia spracúvame aj iné údaje uvedené v bode 3.2 tohto vyhlásenia o ochrane údajov, robí sa to bez odkazu na IP adresu, takže pre nás už nie je možné vytvoriť osobný odkaz.


4 Cookies

4.1 Všeobecné ustanovenia

4.1.1 Aby boli naše služby a naša webová stránka čo najprívetivejšie pre používateľov a aby sme umožnili používanie určitých funkcií webovej stránky, používame takzvané súbory cookie.

4.1.2 Súbory cookie sú v širšom zmysle všetky informácie, ktoré webová lokalita ukladá do vášho koncového zariadenia alebo prehliadača a ktoré možno z webovej lokality načítať. V súboroch cookie sa môžu ukladať akékoľvek informácie, napríklad určité vami zvolené nastavenia webovej stránky, aby sa automaticky rozpoznali pri vyvolaní ďalšej podstránky alebo pri ďalšej návšteve webovej stránky. Súbory cookie môžu obsahovať aj jedinečný reťazec znakov (identifikačné číslo), ktorý umožňuje identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky. . To sa môže použiť na prepojenie prehliadača s informáciami uloženými poskytovateľom, ako je najmä používateľský účet alebo podúčet, do ktorého ste prihlásení, nákupný košík alebo automaticky vytvorený profil používania.

4.1.3 Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa po skončení relácie, t. j. po zatvorení prehliadača, opäť vymažú (súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve našej webovej stránky (trvalé súbory cookie). 

4.2 Technicky nevyhnutné súbory cookie

4.2.1 Na umožnenie fungovania webovej stránky používame technicky nevyhnutné súbory cookie, napríklad na ukladanie jazykových nastavení a prihlasovacích údajov. Technicky nevyhnutné súbory cookie sa používajú aj na ukladanie súhlasu a námietok pre analytické a reklamné súbory cookie (pozri bod 4.3 týchto zásad ochrany osobných údajov) a na ukladanie vášho súhlasu v rámci "riešenia dvoch kliknutí" pre sociálne siete (bod 5 týchto zásad ochrany osobných údajov).

4.2.2 Na jednotlivé funkcie na našich webových stránkach využívame týchto poskytovateľov tretích strán:

(a) Medallia 

Medallia for Digital sa používa pre prieskum na zhromažďovanie spätnej väzby od návštevníkov našich webových stránok, ktorí na nich vykonajú určité akcie alebo ich navštívia počas stanoveného minimálneho trvania. Medallia for Digital spracúva v našom mene tieto kategórie osobných údajov: (a) identifikátor zákazníka spojený s vaším zákazníckym účtom a účasťou na prieskumoch (meno, adresa, titul, kontaktné údaje); (b) informácie o kontaktných bodoch (identifikátor transakcie, navštívené časti webovej lokality); a (c) IT informácie, ako sú IP adresa a typ prehliadača. V priebehu spracúvania môže byť potrebný prenos vašich osobných údajov do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Prenosy do týchto tzv. „tretích krajín“ sa môžu týkať nasledujúcich kategórií príjemcov: Poskytovateľ tretej strany, ktorý vykonáva toto spracovanie v mene spoločnosti DISH: Medallia Inc, poskytovateľ služieb so sídlom 575 Market Street Suite 1850, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké (USA). Právnym základom pre používanie služby Medallia for Digital je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby). Cieľom prieskumu je využiť získané informácie na zlepšenie kvality našich služieb. Náš online sortiment a služby chceme prispôsobiť našim zákazníkom a poskytnúť im lepší používateľský zážitok tým, že zistíme vaše potreby. Dĺžka obdobia uchovávania zhromaždených osobných údajov je založená na nasledujúcich kritériách: Údaje sa ukladajú na vytvorenie dlhodobého prieskumu a monitorovanie vývoja služieb podľa spätnej väzby z prieskumu. Údaje sa uchovávajú počas obdobia, keď je Medallia for Digital aktívna na našej webovej stránke. Doba uchovávania súborov cookie je jeden rok. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou. Nastavenia ochrany osobných údajov môžete spravovať prostredníctvom tlačidla na našej webovej stránke. 

Poskytovateľ uvedený v bode 4.2.2 získava a spracúva údaje v mene (pozri tiež bod 14.1(a)) spoločnosti DISH.

4.2.3 Právnym základom pre spracovanie technicky nevyhnutných súborov cookie je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR; naším oprávneným záujmom je funkčnosť našej webovej stránky. Ak ste s nami uzavreli zmluvu o využívaní príslušných služieb, právnym základom je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

4.3 Analýza a reklamné súbory cookie

4.3.1 Používame analytické súbory cookie, ktoré nám umožňujú sledovať, ako používate našu webovú lokalitu, napríklad z ktorej webovej lokality tretej strany ste prišli na našu webovú lokalitu, ktoré podstránky našej webovej lokality ste navštívili a na ktoré odkazy ste klikli a ako často. Používame tieto analytické súbory cookie:

(a) Používame službu Adobe Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika; „Adobe“). Táto služba používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Adobe v Írsku, kde sa anonymizujú a potom sa v anonymizovanej podobe prenesú na servery v Spojených štátoch na ďalšie spracovanie. Spoločnosť Adobe použije tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. Ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spoločnosti Adobe, tieto informácie sa môžu preniesť tretím stranám. Vaša IP adresa nebude v žiadnom prípade spojená s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Adobe k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Proti spracovaniu údajov spoločnosťou Adobe môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Viac informácií o odvolaní nájdete na stránke http://www.adobe.com/privacy/optout.html. 

(b) Okrem toho používame aj Google Analytics, službu webovej analytiky poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len ako „Google“). Služba Google Analytics tiež používa súbory cookie. Informácie vytvorené súbormi cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google však vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať v našom mene na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o aktivitách na webovej lokalite a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivít na webovej lokalite a používania internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod týmto odkazom:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Poskytovatelia uvedení v bode 4.3.1 získavajú a spracúvajú údaje v našom mene (pozri tiež bod 14.1(a)).

4.3.2 Na reklamné účely používame aj reklamné súbory cookie tretích strán. Tieto súbory cookie nám umožňujú prispôsobiť reklamu zobrazovanú vo vašom prehliadači vašim záujmom na základe vášho správania pri prehliadaní. Používame tieto reklamné súbory cookie:

(a) Používame službu Google AdWords v spojení so službou Google Conversion Tracking. Toto je služba spoločnosti Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len ako „Google“). Služba Google AdWords sa používa na zobrazovanie stránok DISH v reklamnom priestore Google. Ak sa na našu webovú lokalitu dostanete prostredníctvom reklamy Google, Google Adwords nastaví vo vašom koncovom zariadení súbor cookie („konverzný súbor cookie“). Platnosť tohto súboru cookie vyprší po 30 dňoch. Nepoužíva sa na osobnú identifikáciu. Ak platnosť súboru cookie pri návšteve určitých stránok nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme zistiť, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov AdWords. Informácie zozbierané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nedostávame však žiadne informácie, ktoré by vás mohli osobne identifikovať. Ak sa nechcete zúčastniť na procese sledovania, môžete odmietnuť nastavenie súboru cookie, ktorý je na to potrebný napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie. Súbory cookie môžete deaktivovať aj tak, že nastavíte prehliadač na blokovanie súborov cookie z domény „googleadservices.com“. 

(b) Na našej webovej stránke používame Facebook Pixel, nástroj prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo, ak ste obyvateľom EÚ, spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“), na analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku webovej stránky. Pomocou Facebook Pixel môže Facebook určiť návštevníkov našej webovej stránky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám na Facebooku. Preto používame Facebook Pixel na zobrazovanie uverejnených reklám na Facebooku len používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o naše webové stránky. To znamená, že používame Facebook Pixel, aby sme zabezpečili, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnemu záujmu používateľov a nie sú obťažujúce. Facebook Pixel môžeme používať aj na sledovanie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu, a to tak, že zisťujeme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „konverzia“ alebo „interakcia používateľa“). V tomto prípade je spracúvanie právne založené na článku 6 ods. 1 ods. 1 písm. a) GDPR. Facebook Pixel používa priamo spoločnosť Facebook, keď navštívite našu webovú stránku, a môže nastaviť súbor cookie vo vašom zariadení. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo navštívite Facebook počas prihlásenia, návšteva našej webovej stránky sa zaznamená vo vašom profile. Zhromaždené údaje o vás sú pre nás anonymné, takže nám neposkytujú žiadne informácie o identite používateľov. Facebook však ukladá a spracúva údaje tak, aby bolo možné prepojenie s príslušným profilom používateľa. To znamená, že zo spracovaných údajov možno vytvoriť profily používateľov. Spoločnosť Facebook spracúva údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Viac informácií o tom, ako funguje Facebook Pixel a ako sa zobrazujú reklamy na Facebooku, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy. Môžete sa odhlásiť zo zhromažďovania a používania vašich údajov pomocou aplikácie Facebook Pixel na zobrazovanie reklám na Facebooku. Ak chcete nastaviť, aké typy reklám sa vám na Facebooku zobrazujú, môžete prejsť na stránku vytvorenú spoločnosťou Facebook a postupovať podľa pokynov týkajúcich sa nastavení reklám založených na používaní: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings . Nastavenia sú nezávislé od platformy, čo znamená, že platia pre všetky zariadenia, napríklad pre stolové počítače alebo mobilné zariadenia. Používanie súborov cookie na sledovanie a reklamné účely môžete odmietnuť aj prostredníctvom stránky Network Advertising Initiative optout http://optout.networkadvertising.org a dodatočne prostredníctvom americkej webovej stránky http://www.aboutads.info/choices alebo európskej webovej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/youradchoices/. Nastavenia ochrany osobných údajov môžete spravovať prostredníctvom tlačidla na našej webovej stránke.

(c) Reklamy Bing

Používame Bing Ads, program spoločnosti Microsoft Corporation („Microsoft“), ktorý využíva univerzálne sledovanie udalostí (UEN) na realizáciu remarketingu a sledovanie dokončenia. Na tento účel sa s vaším súhlasom vo vašom počítači nastaví súbor cookie, ak ste na našu webovú lokalitu vstúpili prostredníctvom služby Bing alebo Yahoo. V tomto textovom súbore sú informácie o používaní našej webovej lokality, t. j. o navštívených stránkach, uložené spoločnosťou Bing Ads na 180 dní a potom vymazané. Tieto informácie zahŕňajú adresu URL navštívenej stránky, adresu URL odkazujúcej stránky a vašu IP adresu. Pomocou funkcie remarketingu vám môžeme pri ďalšom vyhľadávaní v niektorom z vyššie uvedených vyhľadávačov poskytnúť ponuky prispôsobené špeciálne pre vás. Pomocou stránky Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org/choices/, na ktorej sa zákazníci môžu odhlásiť, môžete skontrolovať, ktoré zo zúčastnených stránok nastavujú súbory cookie vo vašom prehliadači, a zakázať ich. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft týkajúce sa nakladania so zhromaždenými údajmi sú k dispozícii na tomto odkaze: https://privacy.microsoft.com/dede/privacystatement/.

(d) Reklamy Pinterest

S vaším súhlasom používame tzv. „Pinterest Tag“ spoločnosti Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107. Prostredníctvom súborov cookie spoločnosť Pinterest rozpozná, ktorá reklama už bola umiestnená vo vašom prehliadači a či ste prostredníctvom umiestnenej reklamy vyvolali webovú stránku. Súbory cookie pritom nezhromažďujú žiadne osobné údaje a nemožno ich s nimi spájať. Spracovanie údajov spoločnosťou Pinterest sa uskutočňuje v rámci zásad používania údajov spoločnosti Pinterest. V súlade s tým sú všeobecné informácie o zobrazovaní reklám PinterestAds uvedené v zásadách používania údajov spoločnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacypolicy. Môžete namietať proti zhromažďovaniu údajov prostredníctvom značky Pinterest a používaniu vašich údajov na zobrazovanie reklám Pinterest. Ak chcete nastaviť, ktoré typy reklám sa vám budú zobrazovať v rámci Pinterestu, môžete prejsť na stránku vytvorenú spoločnosťou Pinterest a postupovať podľa pokynov týkajúcich sa nastavení pre reklamu založenú na používaní: https://www.pinterest.com/settings/. Nastavenia sú nezávislé od platformy, t. j. uplatňujú sa na všetky zariadenia, ako sú stolové počítače alebo mobilné zariadenia. 

(e) Adform A/S:

Za zber údajov v online reklame je zodpovedný náš poskytovateľ reklamných služieb, spoločnosť PREX Programmatic Exchange GmbH & Co KG. Na tento účel sa používa sledovací systém tohto poskytovateľa služieb: Adform A/S, Widersgade 10B, sal 1, 1408 Kodaň, Dánsko, nemecká pobočka: Großer Burstah 50–52, 20457 Hamburg, Nemecko. Systém sa na našej webovej stránke používa na tieto účely: (i) Sledovanie spája kontakty používateľov (vizuálne kontakty a kliknutia na reklamné bannery) s reklamami na iných webových stránkach a následnými interakciami na našej webovej stránke. Zozbierané údaje sa štatisticky analyzujú, aby bolo možné optimalizovať výkon mediálnych kampaní. Všetky zhromaždené údaje o používaní sa ukladajú pod pseudonymom. Zhromaždené údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníkov našej webovej stránky ani sa nespájajú s osobnými údajmi o nositeľoch pseudonymu. (ii) nastavenie online reklamy založenej na používateľovi (tzv. retargeting). Poskytovateľ služieb zhromažďuje a spracúva vaše správanie pri používaní nami prevádzkovaných webových stránok pseudonymizovanou formou. Tieto údaje sa používajú na opätovné cielenie reklamy na používateľov podľa ich správania po návšteve našich webových stránok. Tieto reklamy sa zobrazujú aj mimo našich webových stránok. Na získavanie údajov sa s vaším súhlasom používajú súbory cookie tretích strán opísané na nasledujúcej stránke: https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/. 

4.3.3 Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom analytických a/alebo reklamných súborov cookie, pseudonymizujeme pomocou technických opatrení. Po pseudonymizácii už nie je možné priamo priradiť údaje volajúcemu používateľovi. 

4.3.4 Kliknutím na „Potvrdzujem“ v našom „cookie banneri“ súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov pomocou analytických a reklamných súborov cookie na vyššie uvedené účely. Spracovanie týchto osobných údajov sa potom uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR.


5 Sociálne siete

5.1 Používame „sociálne pluginy“ z nasledujúcich sociálnych sietí:

(a) Facebook; Instagram (prevádzkovatelia: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko);

(b) Twitter (prevádzkovateľ: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA);

(c) Youtube (prevádzkovateľ: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

5.2 Na ochranu vašich osobných údajov a súkromia používame takzvané „riešenie dvoch kliknutí“, ktoré zabezpečuje, že prenos údajov prostredníctvom sociálnych pluginov príslušnému prevádzkovateľovi sociálnej siete sa uskutoční až po predchádzajúcej aktivácii sociálneho pluginu z vašej strany. Sociálne pluginy sú spočiatku deaktivované a automaticky nevytvárajú spojenie s prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Ak aktivujete niektorý z týchto pluginov, súhlasíte s tým, aby sa vaše osobné údaje opísané v tejto časti preniesli do sociálnej siete. V tomto prípade je prenos osobných údajov založený na článku 6 ods. 1 prvej vete písm. a) GDPR. 

Ďalšie spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom siete podlieha jeho ustanoveniam o ochrane údajov, za ktorých sprístupnenie je zodpovedný prevádzkovateľ. 

5.3 Naša webová stránka obsahuje aj jednoduché odkazy na Facebook, Instagram, Youtube a Twitter. V tomto prípade sa prenos údajov do uvedených sociálnych sietí uskutoční len vtedy, keď sa klikne na príslušné tlačidlo s ikonou (napr. „f“ na Facebooku alebo symbol vtáčika na Twitteri). Po kliknutí na takéto tlačidlo sa otvorí stránka príslušnej sociálnej siete.


6 Registrácia na platforme DISH

6.1 Ak chcete využívať celý rozsah funkcií platformy DISH a mať prístup k službám poskytovateľov tretích strán (podrobne si pozrite naše podmienky používania), registrácia ako používateľ je povinná. Registrácia si vyžaduje vyplnenie vstupnej masky. Na základe vstupnej masky môžete zistiť, ktoré osobné údaje sú pre registráciu povinné a ktoré osobné údaje môžete poskytnúť voliteľne.

6.2 Po kliknutí na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ od nás dostanete email alebo SMS s kódom na vami zadanú emailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu. Ak chcete registráciu potvrdiť, musíte do registračnej masky zadať kód uvedený v tejto správe a potvrdiť ho. Vaša IP adresa a čas potvrdenia registrácie sa potom uložia; slúži to oprávnenému záujmu na predchádzanie alebo odhaľovanie zneužitia, a preto sa uskutočňuje na právnom základe článku 6 ods. 1 veta 1 f) GDPR.

6.3 Používateľské konto má možnosť samosprávy. Údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii, môžete preto kedykoľvek zmeniť v oblasti „Profil“. V predvolenom nastavení je váš používateľský profil viditeľný pre ostatných používateľov DISH.  Preto vás môžu nájsť iní používatelia prostredníctvom funkcie vyhľadávania platformy DISH vyhľadávaním verejne prístupných informácií o profile. Aj ostatní používatelia môžu vidieť, na ktoré podujatia ponúkané prostredníctvom platformy DISH ste sa zaregistrovali. Prostredníctvom možnosti samosprávy používateľského účtu môžete kedykoľvek určiť, či a do akej miery má váš používateľský profil zostať viditeľný pre ostatných používateľov platformy DISH. Rozhodnutie o tom, aké informácie chcete sprístupniť ostatným používateľom na svojej profilovej stránke, je teda len na vás. Svoju profilovú stránku môžete kedykoľvek nastaviť na „súkromnú“, aby vás ostatní používatelia nemohli nájsť vo vyhľadávaní a nedostali ani žiadne iné informácie. 

6.4 Ak ste zákazníkom spoločnosti METRO/MAKRO, máte možnosť zadať číslosvojej zákazníckej karty na platforme DISH. Ak nám poskytnete číslo zákazníckej karty, informácie o tom, či používate konkrétny digitálny nástroj, odovzdáme spoločnosti METRO/MAKRO , ktorej ste zákazníkom. Prehľad spoločností METRO/MAKRO je priložený k tomuto dokumentu. Spoločnosť METRO/MAKRO použije tieto informácie na to, aby vám pomohla pri používaní digitálneho nástroja na vašu žiadosť a aby zlepšila vašu zákaznícku skúsenosť a zákaznícky servis. Údaje sa nebudú prenášať do spoločnosti METRO/MAKRO, ktorých nie ste zákazníkom. Informácie o tom, ako vaša spoločnosť METRO/MAKRO spracúva osobné údaje, nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušnej spoločnosti. V tejto súvislosti sa prenos vašich osobných údajov uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR.

6.5 Ak vás kontaktoval obchodný zástupca, ktorý zaznamenal vaše údaje, konečná registrácia sa uskutoční prostredníctvom call centra.

6.6 Právnym základom zhromažďovania a spracúvania údajov na účely správy používateľského účtu je článok 6 ods. 1 veta 1 b) GDPR.


7 Používanie účtu DISH

7.1 Ak ste si vytvorili používateľské konto a používate Platformu DISH, v súvislosti s vaším používateľským kontom zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme aj nasledujúce údaje:

(a) Informácie o tom, ktoré digitálne nástroje ktorých poskytovateľov používate a ktoré tovary a služby ste si zakúpili prostredníctvom spoločnosti DISH;

(b) Informácie o tom, na ktoré podujatia ste sa zaregistrovali a na ktorých podujatiach ste sa zúčastnili.

7.2 Taktiež spracúvame vaše údaje na účely zasielania informácií (oznámení) súvisiacich so zmluvou prostredníctvom e-mailu, SMS alebo pošty. Pri používaní aplikácie DISH (pozri bod 10 týchto zásad ochrany osobných údajov) si aplikácia samostatne vyžiada povolenia pri používaní (a) systému iOS: kontakty, fotografie a fotoaparát; (b) zo systému Android: kontakty, fotoaparát, pamäť a stav telefónu SMS.

7.3 S cieľom poskytnúť vám poradenské služby budeme osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na naše služby (pozri bod 6 týchto zásad ochrany osobných údajov), ako aj počas ich používania, spracúvať spoločne s našimi partnerskými spoločnosťami v mieste vášho podnikania (pozri bod 1.2 týchto zásad ochrany osobných údajov). Konzultačné služby zahŕňajú okrem iného služby týkajúce sa nastavenia softvéru, spôsobu, ako softvér čo najlepšie používať (napr. ako používať ďalšie funkcie) a ako softvér zapadá do vašej obchodnej koncepcie.

7.4 Spracovanie údajov v súvislosti s vaším používateľským účtom slúži na plnenie používateľskej zmluvy medzi vami a spoločnosťou DISH. Právnym základom je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR. Tieto údaje používame aj na analýzy vášho správania pri používaní. To nám umožňuje napríklad zistiť, ktoré služby alebo podujatia vás zaujímajú. Analýza vášho správania pri používaní môže viesť k tomu, že od nás budete dostávať personalizované reklamné správy, ak ste na to dali súhlas alebo ak je to povolené podľa právnych podmienok (pozri bod 11 tohto vyhlásenia o ochrane údajov). To slúži na zlepšenie našej ponuky. Právnym základom je v tejto súvislosti článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. 

7.5 Údaje zhromaždené v súvislosti s vaším používateľským účtom budeme uchovávať až do ukončenia používateľskej zmluvy medzi vami a nami (podrobne pozri naše podmienky používania). Po ukončení zmluvy s používateľom sa váš zákaznícky účet automaticky vymaže. Pokiaľ sme zo zákona povinní uchovávať určité údaje zhromaždené v súvislosti s vaším používateľským účtom aj po ukončení zmluvy s používateľom, tieto údaje vymažeme až po uplynutí doby uchovávania.


8 Jednotlivé funkcie platformy DISH a digitálne nástroje

8.1 Príspevky môžete zverejňovať vo fórach prostredníctvom platformy DISH. Tieto príspevky si môžu prezerať všetci používatelia. Okrem toho existuje možnosť uverejňovať príspevky v skupinách, ktoré sú prístupné len určitej skupine používateľov. V tomto prípade sú vaše príspevky viditeľné len pre týchto používateľov. Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

8.2 Ak používate digitálne nástroje, ktoré zahŕňajú marketing prostredníctvom platforiem tretích strán alebo ktoré inak zahŕňajú prenos údajov do iných platforiem, zoznamov alebo vernostných programov, prenesieme príslušné údaje príslušným poskytovateľom. Ako je opísané v podmienkach používania, môže to okrem iného zahŕňať údaje o vašej reštaurácii, ako aj kontaktné údaje. Ktoré údaje to sú, si môžete podrobne pozrieť v príslušnom digitálnom nástroji. Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

8.3 Na pozývanie na vybrané podujatia používame platformu „Eventbrite“, ktorú prevádzkuje spoločnosť Eventbrite, Inc., so sídlom v Delaware, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Viac informácií o službe Eventbrite nájdete na adrese www.eventbrite.com. Informácie o tom, ako spoločnosť Eventbrite spracúva osobné údaje, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Eventbrite. V opačnom prípade poskytujeme len informácie o tom, kde a kedy sa podujatie koná. Registrácia potom prebieha na webovej stránke príslušného organizátora podujatia. Právnym základom na prenos do spoločnosti Eventbrite je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR.

8.4 Ak prijímate platby v rámci používania digitálnych nástrojov DISH a využívate na tento účel služby poskytovateľa online platobných služieb, vyžaduje sa kontrola legitimity v súlade so zákonom o praní špinavých peňazí (GwG) (tzv. proces KYC). Na tento účel zhromažďujeme ďalšie informácie a posielame ich poskytovateľovi platobných služieb pre používateľa. Zhromažďovanie týchto údajov sa vyžaduje zo zákona na aktiváciu platobnej služby. Právnym základom je preto článok 6 ods. 1 bod 1 písm. c) GDPR.


9 Využívanie služieb tretích strán

9.1 Ak sa zaregistrujete do niektorého z digitálnych nástrojov sprostredkovaných prostredníctvom platformy DISH alebo získate tovar alebo službu, je potrebné, aby sme vaše osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy s poskytovateľom tretej strany odovzdali príslušnému poskytovateľovi tretej strany. Právnym základom tohto prenosu je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR. Na ďalšie spracovanie osobných údajov poskytovateľom sa vzťahujú informácie o ochrane údajov poskytovateľa – tretej strany.

9.2 Keď navštívite platformu DISH ako registrovaný používateľ a vaše prihlásenie je aktívne, zdieľame vaše ID používateľa, ktoré interne prideľujeme, s určitými poskytovateľmi tretích strán. Tie vám môžu zobrazovať personalizované oznámenia na platforme DISH prostredníctvom tzv. inline rámov alebo reklamných kontajnerov. Tieto personalizované oznámenia môžu napríklad obsahovať informácie o digitálnych nástrojoch, ktoré už používate, alebo vás upozorniť na digitálne nástroje, ktoré vás zaujímajú. Odporúčania sú čiastočne založené na vašom predchádzajúcom správaní pri používaní platformy DISH. 

9.3 Prístupové údaje k vášmu používateľskému kontu DISH (číslo mobilného telefónu a heslo) môžete použiť aj na prihlásenie do digitálnych nástrojov, ktoré používate (jednotné prihlásenie), hoci jednotné prihlásenie nie je dostupné pre všetky digitálne nástroje ponúkané poskytovateľmi tretích strán. Vďaka jednotnému prihláseniu nie je potrebné vyberať samostatné poverenia pre každý jednotlivý digitálny nástroj. Poskytovateľ digitálneho nástroja tretej strany dostáva od spoločnosti DISH len údaje potrebné na zabezpečenie jednotného prihlásenia. Spoločnosť DISH nedostáva od Poskytovateľa tretej strany žiadne iné informácie o tom, ako používate Digitálny nástroj. Rovnako Poskytovateľ tretej strany nedostáva od spoločnosti DISH žiadne informácie o tom, ako používate DISH.

9.4 Spoločnosť DISH nedostáva žiadne informácie o obsahu a rozsahu vášho používania služieb tretích strán. Spoločnosť DISH sa však dozvie, či používate určitú službu poskytovateľa tretej strany. Tieto informácie sa používajú najmä na to, aby sme vám poskytli odporúčania o iných službách, ktoré by vás mohli zaujímať, napríklad preto, že majú podobné alebo doplnkové funkcie ako služba, ktorú používate. Slúži to nášmu oprávnenému záujmu zlepšiť používateľskú skúsenosť a ponúknuť vám služby, ktoré sú pre vás vhodné. Právnym základom je v tejto súvislosti článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

9.5 Niektorí poskytovatelia tretích strán neponúkajú svoje služby priamo na platforme DISH. V tomto prípade však máte možnosť poskytnúť svoje kontaktné údaje na platforme DISH, ktoré potom spoločnosť DISH odovzdá príslušnému poskytovateľovi tretej strany. To sa deje len s vaším súhlasom. V tejto súvislosti sa prenos vašich osobných údajov uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR.


10 Aplikácia DISH

10.1 Stiahnutím aplikácie DISH z príslušného obchodu s aplikáciami do vášho mobilného zariadenia spoločnosť DISH nezhromažďuje žiadne osobné údaje ani ich neodosiela z príslušného obchodu s aplikáciami spoločnosti DISH pred použitím. Pri sťahovaní aplikácie DISH z obchodu s aplikáciami zhromažďuje prevádzkovateľ príslušného obchodu s aplikáciami informácie, najmä vaše používateľské meno, vašu emailovú adresu, zákaznícke údaje vášho účtu, čas sťahovania, akékoľvek platobné informácie a individuálne identifikátory vášho koncového zariadenia. Za spracovanie týchto údajov je zodpovedný prevádzkovateľ príslušného obchodu s aplikáciami. V tomto ohľade platia len zásady ochrany osobných údajov pre používanie príslušného obchodu s aplikáciami, ktoré si môžete pozrieť tam.

10.2 Bez ohľadu na to, či sa prihlásite do funkcií Aplikácie DISH špecifických pre danú krajinu pomocou svojich zákazníckych údajov, pri používaní Aplikácie DISH sa musia zhromažďovať určité údaje, aby bolo technicky možné používať Aplikáciu DISH. Týka sa to týchto údajov alebo činností spracovania údajov:

Jazyk nastavený v zariadení. Tieto údaje sa spracúvajú na predvoľbu jazyka aplikácie a výber krajiny v aplikácii.

Spracovanie týchto údajov sa vykonáva na právnom základe článku 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR, aby ste mohli používať aplikáciu DISH v súlade so zmluvou.

10.3 Ak ste udelili súhlas prostredníctvom príslušného nastavenia aplikácie DISH alebo prostredníctvom systémových nastavení vášho koncového zariadenia, aplikácia DISH pristupuje k nasledujúcim údajom, aby mohla zobrazovať alebo optimalizovať jednotlivé služby aplikácie DISH (napr. snímanie máp pomocou kamery):

(a) Údaje z fotoaparátu (na skenovanie čiarových kódov a pridávanie obrázkov do profilových fotografií, pridávanie grafiky tela).

(b) Obrázky z galérie obrázkov v termináli (ak chcete pridať obrázky do profilových obrázkov, pridajte zakladajúcu grafiku).

(c) Telefonické kontakty z adresára (pridanie členov tímu do tímu DISH).

10.4 S vaším súhlasom vám môžeme dodatočne posielať jednotlivé správy na uzamknutú obrazovku (push správy). V tomto kontexte budeme používať ID zariadenia, aby sme mohli odosielať správy. 

10.5 Udelenie súhlasu nie je povinné. Bez súhlasu nebudete môcť prirodzene používať žiadne funkcie aplikácie DISH, ktoré vyžadujú prístup k týmto údajom.

10.6 Právnym základom pre spracúvanie podľa bodov 10.3 a 10.4 je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vykonaním príslušných nastavení v aplikácii alebo v systémových nastaveniach koncového zariadenia.

10.7 ID vášho zariadenia sa používa len dovtedy, kým sa používa aplikácia DISH. Váš výber krajiny sa uloží len lokálne vo vašom zariadení, kým máte nainštalovanú aplikáciu DISH. Systémový jazyk, ktorý sme načítali pre predbežný výber krajiny, sa neukladá.


11 Newsletter a Push Marketing

11.1 Po úspešnej registrácii na DISH vás budeme pravidelne informovať o aktuálnych ponukách, produktoch a akciách prostredníctvom emailu, push notifikácií (aplikácia DISH) a/alebo SMS za podmienok uvedených v § 7 ods. 3 zákona o nekalej súťaži (UWG). Táto marketingová komunikácia môže zahŕňať aj ponuky, produkty a propagačné akcie, ktoré nám poskytujú naši marketingoví partneri v oblasti digitalizácie a hotelierstva. Vaša emailová adresa, číslo mobilného telefónu ani iné osobné údaje sa však v tejto súvislosti nebudú zdieľať s našimi marketingovými partnermi. Osobné údaje získané počas registrácie sa použijú len na účely zasielania informačných bulletinov/push notifikácií na vašu emailovú adresu a mobilné telefónne číslo/SMS a spracujú sa.  

11.2 Odkazy v našich emailoch obsahujú informácie o sledovaní, ktoré nám umožňujú určiť, ktoré odkazy vás zaujali a kedy ste na ne klikli. Prostredníctvom sledovacieho odkazu sa ukladajú tieto údaje: E-mailová adresa, newsletter, odkaz, dátum a čas otvorenia, ako aj správanie po kliknutí na webovej stránke. Slúži to nášmu legitímnemu záujmu zlepšovať naše reklamné produkty. Spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely je založené na článku 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR. 

11.3 Ak sa osobné údaje inak spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ sa týka takéhoto priameho marketingu. Námietku môžete oznámiť najmä takto:

(a) Proti používaniu vášho mobilného telefónneho čísla a emailovej adresy môžete kedykoľvek namietať pomocou funkcie odhlásenia uvedenej v každom prípade.

(b) Ak si už neželáte dostávať push oznámenia prostredníctvom aplikácie DISH, môžete to zmeniť vo všeobecných nastaveniach aplikácie DISH. 

(c) Ak si už neželáte dostávať oznámenia SMS, pošlite email na adresu privacy@hd.digital.

V súvislosti s námietkou nevznikajú žiadne náklady okrem prípadných nákladov na prenos podľa základných sadzieb.


12 Platby

12.1 Platby je možné uskutočniť prostredníctvom preddavkovej platby, kreditnej karty (Visa, MasterCard, American Express), Maestro, SOFORT Überweisung, priameho inkasa a PayPal. 

12.2 Pri platbe spoločnosti DISH inými platobnými metódami sa údaje potrebné na platbu, t. j. príjemca platby, suma, účel použitia, číslo transakcie a prípadne adresa doručenia, zašlú vami zvolenému poskytovateľovi platobných služieb. To isté platí, ak poskytovateľ tretej strany ponúka služby na Platforme DISH za poplatok a platba sa nespracúva priamo prostredníctvom poskytovateľa, ale prostredníctvom Platformy DISH. Právnym základom tohto prenosu je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

12.3 Na spracovanie platieb na platforme DISH sa v súčasnosti používajú títo poskytovatelia platobných služieb:

(a) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., so sídlom 2224 Boulevard Royal, L2449 Luxemburg,

(b) Lemon Way, francúzska spoločnosť SAS (zjednodušená akciová spoločnosť) so sídlom na 8 rue du Sentier, 75002 Paríž, Francúzsko, 

(c) PayU, MIH PayU B.V. (PayU) so sídlom Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Holandsko, 

(d) Iyzico, dcérska spoločnosť PayU, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., so sídlom na Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Turecko, 

(e) Braintree, PayPAL (Europe) S.á r.l. et Cie, S.C.A., so sídlom
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,

(f) Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, so sídlom na North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Írsko.

12.4 Poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú ďalšie údaje, ako je držiteľ karty, číslo kreditnej karty, dátum platnosti a číslo CVC, priamo od vás. Za spracovanie týchto údajov je zodpovedný príslušný poskytovateľ platobných služieb. V tomto ohľade platia len zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb, ktoré si môžete pozrieť u príslušného poskytovateľa platobných služieb.


13 Kontaktné údaje

13.1 Môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi:

(a) Ak nás chcete kontaktovať, môžete použiť kontaktný formulár na našej webovej stránke. Osobné údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára (vyžaduje sa vaše meno a priezvisko, vaša emailová adresa a informácie o povahe vašej požiadavky), sa spracujú len na účely odpovede na vašu požiadavku a len vtedy, ak ste klikli na tlačidlo „Odoslať“. Uloží sa aj vaša IP adresa a čas odoslania vašej požiadavky.

(b) Môžete nás kontaktovať aj telefonicky alebo emailom. Aj v tomto ohľade sa spracúvajú len osobné údaje potrebné na zodpovedanie vašej otázky. 

13.2 Spracovanie slúži nášmu oprávnenému záujmu, aby sme s vami mohli komunikovať. Právnym základom spracovania je preto článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Ak nás kontaktujete na účely uzavretia zmluvy alebo v súvislosti s existujúcou zmluvou, spracúvanie sa zakladá na článku 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR; pokiaľ sme zo zákona povinní odpovedať, zakladá sa na článku 6 ods. 1 bod 1 písm. c) GDPR.


III. oddiel Rôzne


14 Príjemcovia osobných údajov

14.1 Okrem prenosov opísaných v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov sa uskutočňujú aj tieto prenosy:

(a) Na spracúvanie osobných údajov využívame poskytovateľov služieb, s ktorými sme uzavreli zmluvu o poverení spracúvaním v súlade s právnymi požiadavkami článku 28 GDPR, pokiaľ vystupujú ako sprostredkovatelia. Takíto poskytovatelia služieb nám pomáhajú napríklad pri zasielaní emailov alebo pri technickej prevádzke a hosťovaní webovej stránky.

(b) Ak to slúži na objasnenie zneužitia Platformy DISH, pre ktoré je potrebné právne stíhanie alebo existuje zákonná povinnosť zverejnenia, osobné údaje budú poskytnuté orgánom (najmä orgánom činným v trestnom konaní a daňovým orgánom), našej právnej obhajobe a prípadne poškodeným tretím stranám. K zverejneniu môže dôjsť aj vtedy, ak to slúži na presadzovanie našich podmienok používania alebo iných dohôd, alebo ak je to potrebné na základe právneho alebo úradného príkazu alebo súdneho príkazu. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR, napríklad ak je zverejnenie potrebné na súdny spor, alebo článok 6 ods. 1 bod 1 písm. c) GDPR, ak je zverejnenie potrebné na vymáhanie našich podmienok používania alebo dohôd. c) GDPR, ak existuje zákonná alebo úradná povinnosť. 

(c) Môžeme tiež zapojiť externých konzultantov, ako sú právnici (pozri tiež písmeno (b)) alebo daňových poradcov a odovzdávať im údaje potrebné na poskytovanie poradenských služieb; právnym základom je (ak nie je v písm. (b)), právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nemeckého zákona o ochrane údajov (GDPR), podľa ktorého náš oprávnený záujem spočíva vo využívaní poradenských služieb, ktoré sú účelné pre riadenie spoločnosti.

14.2 Príjemcovia môžu mať sídlo v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore, ako aj mimo nich. Prostredníctvom zmluvných dohôd s poskytovateľmi služieb zabezpečujeme, aby spracúvali osobné údaje v súlade s požiadavkami GDPR, a to aj v prípade, že spracúvanie údajov prebieha mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru v krajinách, v ktorých nie je inak zaručená primeraná úroveň ochrany údajov a pre ktoré neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Ďalšie informácie o existencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti a primeraných zárukách a o získaní kópie týchto záruk môžete získať od nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@hd.digital. 


15 Doba skladovania

Pokiaľ nie sú na inom mieste týchto zásad ochrany osobných údajov uvedené konkrétnejšie informácie, vaše osobné údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým nezanikne účel ich uchovávania. Údaje sa môžu uchovávať aj tak dlho, ako je to potrebné na uplatnenie právnych nárokov alebo obranu proti nim (t. j. najmä do uplynutia premlčacej lehoty, ktorá je spravidla tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikol právny nárok podľa § 199 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB)), alebo tak dlho, ako existuje zákonná povinnosť uchovávať údaje (najmä v súlade s obchodnými alebo daňovými predpismi).


16 Zabezpečenie údajov

Používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov používateľov pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Na zabezpečenie bezpečného prenosu údajov sa používa výlučne protokol TLS (Transport Layer Security).


17 Vaše práva

17.1 Ako dotknutá osoba v zmysle GDPR máte za zákonných podmienok nárok na nasledujúce práva: 

(a) Právo získať informácie o spracúvaní údajov, ako aj kópiu spracúvaných údajov (právo na informácie, článok 15 GDPR),

(b) právo požadovať opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, článok 16 GDPR),

(c) právo požiadať o vymazanie osobných údajov (právo na výmaz, článok 17 GDPR),

(d) právo požadovať obmedzenie spracovania údajov (označované aj ako blokovanie) (právo na obmedzenie spracovania, článok 18 GDPR),

(e) právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požiadať o prenos týchto údajov k inému prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť údajov, článok 20 GDPR),

(f) právo na informácie o základných aspektoch spoločnej zodpovednosti, v ktorých sú stanovené úlohy a povinnosti každého prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ako aj mechanizmy a postupy na uplatňovanie práv dotknutých osôb (článok 26 ods. 2 GDPR),

(g) právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas s cieľom zastaviť spracovanie údajov na základe vášho súhlasu. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred odvolaním (právo na odvolanie, článok 7 GDPR), ako aj na

(h) právo namietať proti určitým operáciám spracovania údajov (článok 21 GDPR).

17.2 Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať alebo nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@hd.digital. 

17.3 Máte tiež právo obrátiť sa na nášho úradníka pre ochranu údajov s akýmikoľvek ďalšími obavami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov (článok 38 ods. 4 GDPR) alebo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie údajov porušuje GDPR (právo podať sťažnosť dozornému orgánu, článok 77 GDPR).


Príloha Partnerská spoločnosť

Rakúsko

Belgicko

Chorvátsko

Česká republika

METRO Cash & Carry Österreich GmbH

Metro Platz 1

2331 Vösendorf

Rakúsko

MAKRO Cash & Carry Belgium NV

Nijverheidsstraat 70

2160 Wommelgem

Belgicko

METRO C&C Zagreb d.o.o.

Jankomir 31

10090 Záhreb - Susedgrad

Chorvátsko

MAKRO Cash & Carry  CR s.r.o.

Jeremiášova 7/1249

15500 Praha 5

Česká republika

Francúzsko

Nemecko

Maďarsko

Taliansko

METRO France SAS

5 rue des Grands Prés 

92024 Nanterre Cedex

Francúzsko

METRO Deutschland GmbH

Metro-Straße 8

40235 Düsseldorf

Nemecko

METRO Kereskedelmi Kft.

Budapark, Keleti 3

2041 Budaörs

Maďarsko

METRO Italia Cash and Carry S.p.A. 

XXV Aprile 23

20097 San Donato 

Milanese

Taliansko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

MAKRO Cash & Carry Nederland B.V.

De Flinesstraat 9

1114 AL Amsterdam-Duivendrecht

Holandsko

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Al. Krakowska 61

02183 Varšava

Poľsko

MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A.

Rua Quinta do Paizinho, 1

Portela de Carnaxide

2794066 Carnaxide

Portugalsko

METRO Cash & Carry Romania srl

51 N Theodor Pallady Blvd

Building C6, Frame A, Sector 3

Bukurešť

Rumunsko

Slovensko

Španielsko

Turecko

Ukrajina

METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.

Senecká cesta 1881

900 28 Ivanka Pri Dunaji

Slovensko

MAKRO España

Paseo Imperial, 40

28005 Madrid

Španielsko

METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris

Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti.

Kocman Caddesi

34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)

Turecko

METRO C&C Ukraine Ltd.

43, Petra Grygorenka Street

02140 Kyjev

Ukrajina