Preskočiť na hlavný obsah

Všeobecné podmienky používania DISHI. časť Podmienky používania platformy DISH

1 Rozsah pôsobnosti

1.1 Podmienky používania platformy DISH („Podmienky používania“ či „Podmienky“) sa vzťahujú na použitie služieb a obsahu Hospitality Digital GmbH, MetroStraße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko („DISH“) cez stránku www.DISH.co prostredníctvom mobilných aplikácií („Platforma DISH“).

1.2 DISH poskytuje všetky služby Platformy DISH používateľom registrovaným podľa článku 2 2 („Zákazník“) výlučne na základe týchto Podmienok používania. Odlišné podmienky Zákazníka sa neuplatňujú ani v prípade, ak ich DISH výslovne neodmietne a/alebo poskytne služby a/alebo plnenia bez výhrad napriek vedomosti o rozporných a/alebo odlišných podmienkach Zákazníka.

1.3 Ustanovenia uvedené v časti III. časť týchto Podmienok používania sa uplatňujú len v rozsahu, v akom Zákazník využíva príslušné služby podľa bodu 3.2. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú aj na zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a DISH v rozsahu, v akom Zákazník získa právo využívať služby Platformy DISH od predajcu schváleného spoločnosťou DISH („Predajca“).

1.4 Používanie Platformy DISH neregistrovanými používateľmi („Návštevníci“) nepredstavuje uplatnenie Podmienok používania. Pozornosť návštevníkov však upriamujeme na zákonné ustanovenia a oddiely 3.6, 3.8, 8.5 a 10.2.

2 Registrácia; uzavretie zmluvy

2.1 Používanie určitých funkcií Platformy DISH si vyžaduje predchádzajúcu registráciu Zákazníka.

2.2 Zaregistrovať sa na platforme DISH ako Zákazník môžu len podnikatelia (§ 14 BGB), ktorí pôsobia v oblasti gastronómie a potravinárstva.  Fyzické osoby (živnostníci) musia byť plnoleté a mať neobmedzenú právnu spôsobilosť. DISH môže udeliť prístup aj podnikateľom z iných odvetví, ako aj iným právnickým osobám alebo združeniam osôb za predpokladu, že to DISH považuje za zlučiteľné s účelom Platformy DISH.  

2.3 Registrácia si vyžaduje otvorenie zákazníckeho účtu na Platforme DISH a poskytnutie údajov požadovaných v procese registrácie (vrátane adresy spoločnosti a pobočky). Zákazník sa zaručuje, že počas procesu registrácie poskytne presné a úplné informácie.

2.4 DISH môže registráciu Zákazníka podmieniť potvrdením zo strany DISH. Vydanie potvrdenia je na výhradnom rozhodnutí DISH a je v textovej forme. Ak sú na dokončenie registrácie potrebné ďalšie kroky, Zákazník bude o tom informovaný potvrdením.  

2.5 Pre zamestnancov Zákazníka môže byť zriadený samostatný podúčet, ktorý môže byť prepojený s účtom Zákazníka. Zmluvným partnerom pre takéto podúčty, a teda zodpovedným za konanie majiteľa podúčtu, zostáva Zákazník.  Nie všetky služby alebo funkcie Platformy DISH sú dostupné pre majiteľov podúčtov.

3 Určenie platformy DISH

3.1 Platforma DISH je digitálne trhovisko, na ktorom môžu DISH aj tretie strany (ďalej len „Poskytovatelia tretích strán“) ponúkať informácie (napr. vo forme blogov) a digitálne riešenia pre hoteliérstvo a gastronómiu (ďalej len „Digitálne nástroje“), ako aj iný tovar a služby (spolu ďalej len „Služby“).

3.2 V rámci komunity DISH ponúka platforma DISH (pozriII. časť Podmienok používania) Zákazníkom možnosť vzájomnej výmeny informácií, získavania aktuálnych informácií o gastronómii, potravinárskom priemysle a jeho digitalizácii, spoločne s registráciou na podujatia. Okrem toho sa uplatňujú podmienky uvedené v časti II. časť Podmienok používania.

3.3 Zákazníci majú možnosť využívať služby poskytované spoločnosťou DISH prostredníctvom Platformy DISH bezplatne alebo za odplatu. DISH poskytuje takéto vlastné služby aj na základe Podmienok používania. Okrem toho platia aj ustanovenia v III. časť podmienkach používania príslušnej služby, pokiaľ nie sú pri používaní služby dohodnuté osobitné alebo dodatočné podmienky používania. 

3.4 Zákazníci majú možnosť využívať služby poskytované spoločnosťou treťou stranou prostredníctvom Platformy DISH bezplatne alebo za odplatu. Spoločnosť DISH sa sama nestáva zmluvným partnerom zmluvy uzavretej medzi Zákazníkom a Poskytovateľom tretej strany; DISH takéto uzavretie zmluvy iba sprostredkúva. Všetky nároky a povinnosti vyplývajúce z takejto zmluvy existujú priamo a výlučne medzi zákazníkom a poskytovateľom tretej strany.  Podrobnosti o službách poskytovateľa, ktorý je treťou stranou, nájdete v zmluvných podmienkach a v popise produktu, ako aj na webovej stránke príslušného poskytovateľa.

3.5 Zmluva o využívaní služieb DISH podľa bodu 3.3 (ďalej len „Individuálna zmluva“; spolu s Používateľskou zmluvou aj „Zmluva“) sa uzatvára buď priamo v procese predaja elektronickým podpisom Zákazníka, alebo iným spôsobom akceptovaním žiadosti Zákazníka o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosťou DISH.  To isté platí pre využívanie služieb poskytovateľov tretích strán podľa bodu 3.4, pokiaľ nie je v podmienkach poskytovateľa tretej strany uvedené inak.

3.6 Spoločnosť DISH technicky sprístupňuje trhovisko, ale nezabezpečuje Zákazníkovi jeho dostupnosť, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 Spoločnosť DISH poskytuje prístup k verejnej sieti v mieste prenosu.  Počas nevyhnutnej údržby nebude platforma k dispozícii. Spoločnosť DISH sa bude snažiť obmedziť zhoršenie kvality v dôsledku údržbárskych prác na minimum.

3.7 Spoločnosť DISH môže prispôsobiť Platformu DISH a ďalšie služby súčasnému stavu techniky a technickému vývoju alebo potrebám. V rozsahu, v akom sa v dôsledku toho zmení dohodnutý rozsah služieb, platia ustanovenia týkajúce sa zmeny týchto podmienok používania podľa bodu 17.

3.8 Spoločnosť DISH môže Zákazníkovi v súvislosti s Platformou DISH ponúknuť ďalšie služby, ktorých rozsah bude vždy dohodnutý so Zákazníkom a ktoré budú poskytované v súlade s týmito Podmienkami používania, ak nie je dohodnuté inak.

4 Zodpovednosť za obsah, údaje a informácie 

4.1 Obsah a služby poskytované samotnou spoločnosťou DISH sú takto označené.

4.2 Digitálne nástroje obsahujú funkcie, ktoré umožňujú klientovi na internete ponúkať a predávať vlastný tovar alebo služby spotrebiteľom a iným koncovým zákazníkom. V takom prípade sa zmluva uzatvára priamo medzi klientom a príslušným koncovým zákazníkom. S výhradou ustanovení bodu 5 potom spoločnosť DISH nekoná ako sprostredkovateľ, ale ako poskytovateľ technických služieb pre zákazníka. 

4.3 V prípade služieb spoločnosti DISH, ktoré zahŕňajú pripojenie k službám tretích strán, najmä k platformám tretích strán, je spoločnosť DISH pri poskytovaní služieb závislá od príslušných tretích strán. Zmluvné strany sú si vedomé, že tretie strany môžu bez zásahu spoločnosti DISH zmeniť svoje podmienky používania alebo technické pripojenie, takže ďalšie poskytovanie služieb spoločnosťou DISH je možné len v obmedzenom rozsahu alebo nie je vôbec možné. To nepredstavuje porušenie zmluvy zo strany spoločnosti DISH. 

4.4 Spoločnosť DISH nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie poskytované tretími stranami týkajúce sa nimi ponúkaných služieb.  Spoločnosť DISH najmä nezaručuje, že tieto informácie sú presné alebo vhodné na dosiahnutie účelu, ktorý je v nich uvedený.  Spoločnosť DISH rovnako nezaručuje presnosť informácií poskytovaných Poskytovateľmi tretích strán, pokiaľ ide o funkčnosť alebo konkrétnu dostupnosť ich služieb.

4.5 Spoločnosť DISH nemá žiadny vplyv na obsah prepojených webových stránok tretích strán. Spoločnosť DISH preto nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť a úplnosť takýchto webových stránok.

5 Marketing prostredníctvom platforiem tretích strán, online sprostredkovateľské služby

5.1 V III. časť podmienok používania môže byť pre niektoré digitálne nástroje stanovené, že ponuky tovaru a služieb, ktoré klient spravuje prostredníctvom platformy DISH, môžu byť predávané prostredníctvom platforiem alebo katalógov prevádzkovaných tretími stranami (ďalej len ako „platformy tretích strán“). V tejto súvislosti koná spoločnosť DISH vo vlastnom mene a pod vlastným obchodným menom (najmä ako „orderdirect“) ako online sprostredkovateľská služba v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1150 (ďalej len ako „online sprostredkovateľská služba“) tak vo vzťahu k príslušnému prevádzkovateľovi platformy tretej strany, ako aj ku konečnému zákazníkovi.

5.2 V tomto rámci sa zmluva o tovare a službách uzatvára aj priamo medzi klientom a príslušným koncovým zákazníkom. Spoločnosť DISH (ako aj prevádzkovateľ platformy tretej strany) je len sprostredkovateľom. Spoločnosť DISH poskytuje koncovému zákazníkovi informácie o identite klienta. Spoločnosť DISH môže s koncovým zákazníkom uzavrieť vlastnú sprostredkovateľskú zmluvu. Klient udeľuje spoločnosti DISH plnú moc na zrušenie zmlúv s koncovými zákazníkmi v jeho mene, ak existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti alebo pravosti objednávky alebo potrebných kontaktných údajov.

5.3 Spoločnosť DISH v súčasnosti v rámci svojej činnosti online sprostredkovateľskej služby neprevádzkuje vlastné webové stránky a tovar a služby svojich klientov ponúka výlučne prostredníctvom platforiem tretích strán. Spoločnosť DISH teda sama o sebe neovplyvňuje relatívnu dôležitosť ponúk klienta na týchto platformách tretích strán v porovnaní s ponukami iných obchodníkov (poradie ponúk). Ak klient využíva iné online sprostredkovateľské služby, tieto služby sa môžu objaviť na platformách tretích strán spolu s online sprostredkovateľskou službou DISH, pričom poradie, v akom sú online sprostredkovateľské služby uvedené, závisí taktiež od rozhodnutia prevádzkovateľa platformy tretej strany. 

5.4 Marketing tovaru a služieb klienta prostredníctvom platforiem tretích strán sa uskutočňuje len vtedy, ak klient používa základný digitálny nástroj určený na tento účel a ak vo svojom klientskom účte aktivoval alebo nedeaktivoval marketing na tejto platforme tretej strany. S tovarom a službami klienta sa nezaobchádza inak ako s tovarom a službami ostatných komerčných používateľov.

5.5 Spoločnosť DISH zabezpečuje, aby identita klienta, ktorý ponúka tovar prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby DISH, bola jasne identifikovateľná. 

6 Odmeňovanie a platba

6.1 Používanie základných funkcií platformy DISH je pre zákazníka bezplatné.

6.2 Služby môžu byť ponúkané spoločnosťou DISH alebo tretími stranami za osobitnú odmenu („spoplatnená služba“).  Zákazník bude o tom informovaný pred použitím v rámci uzatvorenia zmluvy a bude požiadaný o výslovné potvrdenie svojej platobnej povinnosti.

6.3 Za spoplatnené služby DISH zaplatí Zákazník spoločnosti DISH zodpovedajúcu odmenu podľa ponuky na Platforme DISH.  Zákazník k tomu dostane mesačnú faktúru.

6.4 Povinnosť zaplatiť odmenu spoločnosti DISH sa neuplatní, ak zákazník získa právo využívať spoplatnené služby od predajcu.  V tomto prípade sa platba a fakturácia riadi výlučne zmluvou medzi zákazníkom a predajcom.  

6.5 Ak poskytovateľ tretej strany alebo predajca ponúka spoplatnené služby na Platforme DISH a platba nie je spracovaná priamo prostredníctvom poskytovateľa tretej strany alebo predajcu, ale prostredníctvom Platformy DISH, spracovanie sa vykoná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb uvedeného na Platforme (ďalej len „Poskytovateľ platobných služieb“).  Poskytovateľ platobných služieb prijíma platby od Zákazníka pomocou platobných metód uvedených na Platforme DISH pre príslušnú spoplatnenú službu (napr. platba vopred, kreditná karta, Paypal) a vypláca finančné prostriedky tretej strane – poskytovateľovi alebo predajcovi. Spoločnosť DISH nikdy nezíska dané finančné prostriedky do svojho vlastníctva.

7 Povinnosti a záväzky Zákazníka

7.1 Zákazník je povinný priebežne aktualizovať a v prípade potreby opravovať údaje, ktoré poskytol pri registrácii podľa bodu 2 týchto Podmienok používania. Zákazník je tiež povinný zabezpečiť, aby správy odoslané na emailovú adresu poskytnutú spoločnosti DISH boli pravidelne načítavané s cieľom získať informácie týkajúce sa zmluvy.

7.2 Zákazník určí kontaktnú osobu, ktorá bude slúžiť ako kontaktná osoba pre komunikáciu medzi spoločnosťou DISH a Zákazníkom.  Zákazník zaručuje, že kontaktná osoba je oprávnená robiť právne záväzné vyhlásenia s účinkami pre zákazníka a proti zákazníkovi.  Kontaktná osoba musí mať platné číslo mobilného telefónu, ktoré umožňuje prijímanie oznámení prostredníctvom SMS (Short Message Service), a toto číslo mobilného telefónu musí poskytnúť spoločnosti DISH pri registrácii.  

7.3 Prístupové údaje, ktoré Zákazník získa od spoločnosti DISH alebo si ich sám zvolí, Zákazník neposkytne tretím stranám a chráni ich pred prístupom tretích strán.  Zákazník k tomu zaviaže aj majiteľov podúčtov. Zákazník je povinný bezodkladne informovať spoločnosť DISH, ak má dôvodné podozrenie alebo vie o možnom zneužití poskytnutých prístupových údajov.  V takom prípade je spoločnosť DISH oprávnená dočasne zablokovať prístupové údaje Zákazníka alebo dotknutého podúčtu, kým sa podozrenie zo zneužitia neodstráni alebo kým spoločnosť DISH nepridelí nové prístupové údaje.

7.4 Zákazník je zodpovedný za splnenie systémových požiadaviek, ktoré umožňujú používanie platformy DISH.  Spoločnosť DISH nezodpovedá najmä za poskytnutie internetového prehliadača, internetového pripojenia alebo ďalšej infraštruktúry, ktorá Zákazníkovi umožňuje prístup k Platforme DISH.

8 Povolené použitie a automatizované dotazy

8.1 Zákazník môže používať Platformu DISH len na vlastné obchodné účely.  Nie je oprávnený udeliť tretej osobe práva na používanie Platformy DISH ani previesť svoje používateľské konto na tretie osoby.  Môže však zriadiť podúčty pre svojich zamestnancov v súlade s bodom 2.5.

8.2 Zákazník nesmie používať Platformu DISH nezákonným spôsobom ani na nezákonné účely.  Zákazník sa predovšetkým zaväzuje, že prostredníctvom Platformy DISH nesprístupní tretím osobám žiadny obsah, ktorého zverejnenie, sprístupnenie alebo držanie je zakázané podľa právnych predpisov Spolkovej republiky Nemecko alebo právnych predpisov krajiny, v ktorej sa Zákazník v danom čase nachádza, alebo ktorého zverejnenie alebo sprístupnenie musí byť podmienené obmedzením prístupu pre osoby staršie ako určitý vek („Nezákonný obsah“). 

8.3 Zákazník nesmie prostredníctvom Platformy DISH sprístupniť tretím stranám žiadny obsah, ktorého cieľom je obťažovať, šikanovať, ponižovať alebo odháňať (a) iného Používateľa alebo skupinu(a) Používateľov alebo (b) znevažovať dobré meno spoločnosti DISH („Nevhodný obsah“). 

8.4 Zákazníci môžu spoločnosť DISH kedykoľvek upozorniť na to, čo považujú za nezákonný alebo nevhodný obsah vrátane hodnotení alebo príspevkov v diskusných fórach prostredníctvom support@dish.co.

8.5 Používanie platformy DISH na účely automatizovaných dopytov nie je povolené.  Obsah dostupný na platforme DISH (fotografie, texty, grafika, videá) je chránený autorskými právami.  Reprodukcia (najmä automatizovaným čítaním, tzv.  scraping), ako aj používanie obsahu na účely ďalšieho prenosu bez príslušného povolenia sú zakázané.

9 Obsah Zákazníka, poskytnutie úložného priestoru 

9.1 Zákazník môže prostredníctvom Platformy DISH verejne sprístupniť len taký obsah, ku ktorému má potrebné autorské práva, práva na užívanie a iné práva duševného vlastníctva. Sprístupnenie nesmie porušovať žiadne osobnostné práva tretích strán, predovšetkým práva na vlastný obraz alebo slovo.

9.2 Klient zostáva vlastníkom práv duševného vlastníctva k obsahu, ktorý verejne sprístupní alebo inak zverejní na platforme DISH. Zákazník avšak udeľuje spoločnosti DISH nevýhradné, celosvetové, bezodplatné právo, ktoré je prenosné a sublicencovateľné bez súhlasu Zákazníka, na sprístupnenie obsahu sprístupneného Zákazníkom prostredníctvom Platformy DISH verejnosti, na jeho reprodukciu a úpravu na tento účel.  Toto právo platí pre hodnotenia, príspevky do diskusných príspevkov a iné príspevky v rámci komunity DISH na neobmedzený čas, inak na obmedzený čas do ukončenia zmluvy s používateľom.

9.3 Pokiaľ je Zákazníkovi v rámci Služieb poskytnutý úložný priestor pre webovú stránku alebo jej časti, Zákazník si je vedomý, že takáto webová stránka môže byť spojená so spoločnosťou DISH.  Zákazník je preto povinný vykonať všetky potrebné kroky na to, aby prezentoval svoju ponuku ako vlastnú ponuku, a tým ju obsahovo oddelil od ponuky spoločnosti DISH alebo tretích strán.  Zákazník najmä poskytne svoje vlastné údaje v podobe odtlačku webovej stránky alebo ich inak udržiava ľahko rozpoznateľné, priamo prístupné a trvalo dostupné. 

9.4 Za účelom refinancovania nákladov na Platformu DISH a Služby si spoločnosť DISH vyhradzuje právo zobrazovať komerčnú reklamu na webových stránkach Zákazníka vytvorených prostredníctvom Platformy DISH.  Spoločnosť DISH zabezpečí, aby rozsah a frekvencia prezentácie reklamy neboli v rozpore so skutočným účelom webovej stránky.  Za obsah reklamy sú naďalej zodpovedné reklamné spoločnosti.

9.5 Zákazník odškodní spoločnosť DISH za všetky nároky, ktoré si voči spoločnosti DISH uplatnia iní Používatelia alebo tretie strany z dôvodu nedbanlivostného alebo úmyselného porušenia ich práv obsahom Zákazníka. 

10 Udelenie práv

10.1 Spoločnosť DISH udeľuje Zákazníkovi nevýhradné, neprenosné, nesublicencovateľné právo, obmedzené na účel uvedený v týchto Podmienkach používania a na dobu platnosti Zmluvy s používateľom alebo individuálnej zmluvy o používaní služieb DISH, na používanie Platformy DISH alebo softvéru obsiahnutého v službách DISH v rozsahu týchto Podmienok používania.

10.2 Vo všetkých ostatných ohľadoch sa uplatňujú zákonné ustanovenia, najmä ustanovenia autorského práva pre softvér a iné diela, a ochrana vedľajších autorských práv.

11 Ochrana údajov

11.1 V rámci poskytovania platformy DISH a služieb spracúva DISH osobné údaje Zákazníka, jeho zamestnancov a tretích strán na vlastné účely. Upozorňujeme zákazníka na samostatné vyhlásenie spoločnosti DISH o ochrane údajov; toto vyhlásenie slúži výlučne na informovanie zákazníka a dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679 („GDPR“) nie je súčasťou zmluvy.

11.2 V rámci poskytovania Služieb spoločnosť DISH ďalej spracúva osobné údaje v mene Zákazníka na základe zmluvy o poverení spracúvaním údajov v časti IV. časť Podmienok používania. Upresňujeme, že to zahŕňa len tie spracovateľské činnosti, pri ktorých spoločnosť DISH sama neurčuje účely a prostriedky spracúvania. Spoločnosť DISH koná ako prevádzkovateľ v zmysle bodu 11.1, najmä pri poskytovaní online sprostredkovateľských služieb.

11.3 Pokiaľ je do rozsahu služieb zahrnutá funkcia zasielania noviniek, DISH spravuje súhlas používateľov (optin) a námietky alebo odvolanie súhlasu oznámené prostredníctvom automatických funkcií (optout) v súlade s článkom 13 smernice 2002/58/ES, ako aj § 7 ods. 2 Zákona o nekalej súťaži (UWG).  Spracovanie sa v tejto súvislosti vykonáva aj v mene Zákazníka na základe dohody o poverení spracovaním v časti IV. časť Podmienok používania.

12 Dôvernosť

12.1 Zmluvné strany sú povinné neposkytovať dôverné informácie tretím stranám a nepoužívať ich na iné ako tu uvedené účely.
 To platí aj po skončení platnosti zmluvy.  Za dôverné sa považujú všetky technické informácie a knowhow poskytnuté zákazníkovi, ako aj iné informácie označené jednou zo strán ako dôverné a ktoré majú ekonomickú hodnotu. To výslovne zahŕňa obchodné a podnikateľské tajomstvá.

12.2 Z povinnosti mlčanlivosti je vylúčené používanie údajov spoločnosťou DISH podľa bodu 13.1.

12.3 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje ani na informácie, ktoré sa stali alebo už sú známe strane či verejnosti bez porušenia bodu 12, alebo ktoré musia byť sprístupnené tretím stranám na základe zákonných ustanovení, súdnych alebo úradných príkazov, alebo ktoré sú kontrolované tretími stranami viazanými mlčanlivosťou v súvislosti so zamýšľaným nadobudnutím spoločnosti.

13 Používanie údajov

13.1 Zákazník udeľuje spoločnosti DISH právo uchovávať, analyzovať a používať na účely vyhodnocovania všetky údaje vytvorené počas používania Platformy DISH. Zákazník tiež udeľuje spoločnosti DISH právo kombinovať získané údaje s inými údajmi (napr. z verejne dostupných zdrojov tretích strán (ako sú hodnotiace portály a sociálne médiá) alebo s inými údajmi, ktoré má spoločnosť DISH k dispozícii). hodnotiace portály a sociálne médiá) alebo iné zdroje údajov prístupné spoločnosti DISH), kombinovať ich a vyhodnocovať podľa uváženia spoločnosti DISH na vlastné účely, ako aj odovzdávať tieto vyhodnotenia tretím stranám (najmä, ale nie výlučne, tým, ktorí sa podieľajú na (ďalšom) vývoji a prevádzke Služieb ako poskytovatelia čiastkových služieb, ako aj partnerským spoločnostiam spoločnosti DISH, ktoré ponúkajú digitálne riešenia alebo iné služby pre obchodné operácie Zákazníka) a sprístupňovať im ich. Toto oprávnenie zostáva v platnosti aj po ukončení zmluvy s používateľom. 

13.2 Osobné údaje, ktoré DISH spracúva v mene Zákazníka podľa bodu 13.1, sú vylúčené z bodu 11.2, pokiaľ neboli predtým v mene Zákazníka anonymizované.

13.3 Bod 13.1 sa vzťahuje aj na údaje získané spoločnosťou DISH pri poskytovaní online sprostredkovateľských služieb. V tejto súvislosti sa údaje prenášajú tretím stranám nielen na účely zabezpečenia riadneho poskytovania online sprostredkovateľských služieb, ale aj na účely prieskumu trhu. Používanie týchto údajov je súčasťou týchto podmienok používania a klient ho nemôže zastaviť. Prostredníctvom platformy DISH bude mať klient prístup k údajom týkajúcim sa jednotlivých transakcií sprostredkovaných spoločnosťou DISH, ako aj k vyhodnoteniu týchto údajov v rámci popisu služieb príslušných digitálnych nástrojov. Klient nezíska prístup k údajom iných komerčných používateľov v súhrnnej alebo inej forme.

13.4 Ustanovenia GDPR, smernice 2002/58/ES, nemeckého zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií (TTDSG) a iných ustanovení o ochrane údajov alebo súkromia zostávajú nedotknuté.

14 Obmedzenia používania

14.1 Spoločnosť DISH je oprávnená zablokovať alebo vymazať obsah, ktorý Zákazník sprístupnil prostredníctvom Platformy DISH, ak a v rozsahu, v akom existuje dôvod domnievať sa, že

(a) zákazník šíril nezákonný obsah v rozpore s druhou vetou bodu 8.2 alebo nevhodný obsah v rozpore s bodom 8.3; alebo

(b) zákazník sprístupnil obsah, ktorý porušuje práva tretích strán v rozpore s bodom 9.1; alebo

(c) spoločnosť DISH je k tomu povinná na základe právnych predpisov, úradného príkazu alebo súdneho rozhodnutia.

14.2 Spoločnosť DISH je oprávnená zablokovať alebo obmedziť prístup Zákazníka k Platforme DISH alebo k podúčtu, ak a v rozsahu, v ktorom

(a) zákazník poskytol nepravdivé alebo neúplné informácie v rozpore s bodom 2.3 alebo 7.1, alebo tieto informácie bezodkladne neopravil;

(b) Zákazník alebo Majiteľ podúčtu opakovane sprístupnil prostredníctvom Platformy DISH obsah, ktorý bol alebo mal byť zablokovaný podľa bodu 14.1; 
 

(c) klient alebo majiteľ podúčtu vykonal automatizované zisťovanie v rozpore s bodom 8.5 alebo

(d) Klient alebo Majiteľ podúčtu inak podstatne alebo opakovane poruší akúkoľvek inú povinnosť Klienta podľa týchto Podmienok používania.

14.3 Spoločnosť DISH bude klienta v textovej forme informovať o obmedzení používania pred nadobudnutím účinnosti tohto obmedzenia používania alebo súčasne s ním. Ak sa obmedzenie používania týka online sprostredkovateľskej služby, spoločnosť DISH túto skutočnosť odôvodní v textovej forme pred nadobudnutím účinnosti tohto obmedzenia používania alebo súčasne s ním.

15 Obdobie platnosti zmluvy a jej ukončenie

15.1 Spoločnosť DISH a Zákazník uzatvárajú zmluvu o používaní Platformy DISH na dobu neurčitú. To isté platí aj pre jednotlivé zmluvy o využívaní ďalších služieb spoločnosti DISH, pokiaľ nie je pri uzatváraní jednotlivých zmlúv dohodnuté inak.

15.2 Zákazník alebo spoločnosť DISH môžu vypovedať Zmluvu o používaní Platformy DISH, ako aj jednotlivé zmluvy o používaní doplnkových služieb s jednomesačnou výpovednou lehotou, ak sa so spoločnosťou DISH alebo predajcom nedohodnú inak. Bez ohľadu na prvú vetu je výpovedná lehota pre výpoveď zo strany spoločnosti DISH najmenej tridsať (30) dní. 

15.3 Právo zmluvných strán na mimoriadne ukončenie zmluvy s používateľom alebo jednotlivých zmlúv z oprávnených dôvodov zostáva nedotknuté. Dobrý dôvod pre DISH existuje najmä vtedy, ak: 

(a) Spoločnosť DISH podlieha zákonným alebo regulačným povinnostiam, ktoré si vyžadujú úplné ukončenie poskytovania služieb klientovi bez toho, aby klient mohol dodržať lehotu uvedenú bode 15.2 

(b) Zákazník (i) je v omeškaní s úhradou dohodnutej odmeny za spoplatnené služby alebo jej nie zanedbateľnej časti po dobu dvoch (2) po sebe nasledujúcich mesiacov alebo (ii) je v omeškaní s úhradou dohodnutej odmeny za spoplatnené služby po dobu dlhšiu ako dva (2) mesiace vo výške, ktorá dosahuje výšku dohodnutej odmeny za dva (2) mesiace;

(c) Zákazník poskytol nepravdivé alebo neúplné informácie v rozpore s bodom 2.3 alebo 7.1, alebo informácie bezodkladne neopravil a (i) Zákazník informácie neopravil alebo nedoplnil v lehote najmenej tridsiatich (30) dní stanovenej spoločnosťou DISH v textovej forme, alebo (ii) Spoločnosť DISH nemôže kontaktovať Zákazníka, pretože emailová adresa, ktorú Zákazník uviedol, je neplatná alebo už nie je platná;

(d) Zákazník šíril nezákonný obsah v rozpore s druhou vetou bodu 8.2 alebo nevhodný obsah v rozpore s bodom 8.3; v prípade urážania iných používateľov alebo nevhodného obsahu to však platí len vtedy, ak k tomu dochádza opakovane po tom, keď spoločnosť DISH pohrozila Zákazníkovi zrušením účtu; 

(e) Zákazník v rozpore s bodom 9.1 sprístupnil obsah, ktorý porušuje práva tretích strán, ak si tretie strany z tohto dôvodu uplatnili voči spoločnosti DISH nárok na náhradu škody alebo ak sa tak stalo opakovane po tom, ako spoločnosť DISH pohrozila Zákazníkovi ukončením zmluvy,  alebo

(f) Zákazník inak podstatne alebo opakovane poruší niektorú zo svojich povinností podľa týchto Podmienok používania po tom, čo spoločnosť DISH pohrozila Zákazníkovi zrušením Účtu.

15.4 Ak sa výpoveď týka online sprostredkovateľskej služby, spoločnosť DISH uvedie dôvody výpovede v textovej forme najmenej tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti výpovede v prípade bodu 15.2 a bezodkladne v prípade bodu 15.3. Spoločnosť DISH vo svojom odôvodnení uvedie podstatné skutočnosti alebo okolnosti vrátane obsahu komunikácie tretích strán, ktoré ju viedli k tomuto rozhodnutiu, a dôvody pre výpoveď podľa týchto podmienok používania, ktoré sa na toto rozhodnutie vzťahujú. To neplatí, ak spoločnosť DISH nemôže zverejniť konkrétne skutočnosti alebo okolnosti a príslušné dôvody z dôvodu zákonných alebo regulačných povinností alebo ak spoločnosť DISH môže preukázať, že klient opakovane porušil platné všeobecné obchodné podmienky a spoločnosť DISH z tohto dôvodu ukončila zmluvu.

15.5 Bežná výpoveď zo strany Zákazníka môže byť vykonaná prostredníctvom funkcie určenej na tento účel na Platforme DISH alebo v textovej forme.  V ostatných prípadoch si akékoľvek iné ukončenie dohody jednou zo strán vyžaduje textovú formu. Oznámenie o ukončení zmluvy (najmä v prípade bodu 15.3(c)(ii))) sa považuje za doručené aj vtedy, ak Zákazník zmaril prijatie emailu tým, že poskytol alebo neaktualizoval neplatnú emailovú adresu alebo emailovú adresu, ktorá sa stala neplatnou.

15.6 Ak existujú jednotlivé zmluvy, ukončenie zmluvy o používaní sa považuje aj za ukončenie jednotlivých zmlúv.  V takomto prípade nadobudne ukončenie zmluvy o používaní účinnosť najskôr vtedy, keď sa skončí posledná individuálna zmluva.

15.7 Ukončenie Používateľskej zmluvy medzi spoločnosťou DISH a Zákazníkom nemá vplyv na žiadnu zmluvu uzatvorenú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom tretej strany, pokiaľ nie je v príslušnej zmluve s Poskytovateľom tretej strany stanovené inak.

16 Zodpovednosť spoločnosti DISH 

16.1 Zodpovednosť spoločnosti DISH za všetky škody Zákazníka bez ohľadu na právny dôvod je vylúčená, pokiaľ nie je v nasledujúcich bodoch 16.2 až 16.5 stanovené inak. 

16.2 Spoločnosť DISH je v rámci zákonných ustanovení zodpovedná za:

(a) Škody vyplývajúce z poškodenia života, tela alebo zdravia, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení povinností zo strany spoločnosti DISH alebo právneho zástupcu alebo sprostredkovateľa spoločnosti DISH;  

(b) škoda spôsobená úmyselným alebo hrubým porušením povinností zo strany spoločnosti DISH alebo jej zákonného zástupcu alebo sprostredkovateľa; a  

(c) iné škody vyplývajúce z (jednoduchého) nedbanlivého porušenia povinností, ktorých splnenie je predpokladom riadneho plnenia zmluvy so Zákazníkom a na ktorých splnenie sa Zákazník môže pravidelne spoliehať, pričom zodpovednosť DISH je obmedzená na typické a predvídateľné škody s výnimkou prípadov písm. (a) a (b) sa obmedzuje na zmluvne typické a predvídateľné škody.

16.3 Prípadná zodpovednosť spoločnosti DISH podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku (ak sa uplatňuje) zostáva nedotknutá.  To isté platí pre prípadnú zodpovednosť spoločnosti DISH podľa iných zákonných ustanovení, ktoré výslovne upravujú, že zodpovednosť nemožno vopred vylúčiť ani obmedziť.

16.4 Ak spoločnosť DISH poskytla záruku za kvalitu alebo inak prevzala prísnu zodpovednosť, zodpovednosť z toho vyplývajúca sa riadi výlučne podmienkami príslušnej záruky alebo prevzatia zodpovednosti a bod 16sa neuplatňuje.

16.5 Obmedzenia zodpovednosti podľa tohto bodu 16 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť orgánov spoločnosti DISH, jej zástupcov, zamestnancov a iných pracovníkov, ako aj partnerských spoločností spoločnosti DISH a ich orgánov, zástupcov, zamestnancov a iných pracovníkov.  

17 Zmeny týchto Podmienok používania

17.1 Spoločnosť DISH si vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia týchto Podmienok používania. Spoločnosť DISH bude Zákazníka informovať o všetkých navrhovaných zmenách Podmienok používania v textovej forme.  

17.2 Navrhované zmeny sa vykonajú až po uplynutí primeranej a primeranej lehoty vzhľadom na povahu a rozsah plánovaných zmien a ich dôsledky pre zákazníka.  Táto lehota musí byť najmenej tridsať (30) dní odo dňa, keď spoločnosť DISH oznámila dotknutým Zákazníkom navrhované zmeny.  Spoločnosť DISH musí poskytnúť dlhšie obdobie, ak je to potrebné na to, aby Zákazník mohol vykonať technické alebo obchodné úpravy potrebné v dôsledku zmeny.

17.3 Pokiaľ navrhované zmeny nemajú (i)vplyv na popis už dohodnutých súčastí služby, odmenu alebo iné hlavné povinnosti služby, (ii)sú pre Zákazníka primerané a (iii)celkovo nezhoršujú jeho postavenie, môže DISH zvoliť tento postup:

(a) Zmeny sa považujú za schválené, ak zákazník v lehote podľa bodu  17.2 nevznesie námietku v textovej forme.  Ak zákazník namieta proti zmene, DISH môže využiť možnosť riadneho ukončenia zmluvy s používateľom alebo individuálnej zmluvy podľa bodu 15.2. 

(b) Zákazník má právo mimoriadne vypovedať dotknutú zmluvu o používaní alebo individuálnu zmluvu pred uplynutím výpovednej lehoty podľa bodu 17.2.  Výpoveď nadobúda účinnosť do pätnástich (15) dní od doručenia výpovede podľa bodu 17.2, pokiaľ nebola v konkrétnom prípade dohodnutá kratšia výpovedná lehota.

(c) Spoločnosť DISH pri informovaní Zákazníka o zmenách Podmienok používania informuje Zákazníka o dôsledkoch nepodania námietky a o práve ukončiť Zmluvu bez výpovednej lehoty. 

(d) Zákazník sa môže vzdať dodržania lehoty podľa bodu 17.2, a tým sa vzdať svojho práva na námietku alebo práva na ukončenie zmluvy podľa bodu 17.3 jednoznačným potvrdzujúcim úkonom.  Za jednoznačný potvrdzujúci úkon sa považuje najmä uzavretie ďalších individuálnych zmlúv.

(e) Lehota podľa bodu 17.2 sa neuplatňuje, ak spoločnosť DISH

(i) z dôvodu zákonných alebo regulačných povinností musí vykonať zmeny Podmienok používania spôsobom, ktorý neumožňuje spoločnosti DISH dodržať lehotu stanovenú v bode 17.2;

(ii) vo výnimočných prípadoch musí upraviť Podmienky používania, aby riešil nepredvídanú a bezprostrednú hrozbu na ochranu Platformy DISH, spotrebiteľov, Zákazníka alebo iných používateľov pred podvodmi, malvérom, spamom, porušením ochrany osobných údajov alebo inými rizikami kybernetickej bezpečnosti.

17.4 V prípade zmien Podmienok používania, na ktoré sa nevzťahuje postup podľa bodu 17.3 alebo ktoré si nezvolí DISH, DISH požiada Zákazníka v textovej forme o výslovný súhlas so zmenou Podmienok používania. Ak zákazník neudelí súhlas v lehote stanovenej spoločnosťou DISH, ktorá nesmie byť kratšia ako primeraná lehota podľa bodu 17.2, spoločnosť DISH môže využiť možnosť ukončiť zmluvu o používaní alebo individuálnu zmluvu podľa bodu 15.2.

18 Postúpenie práv a povinností

18.1 Zákazník nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti DISH. Ustanovenie § 354a HGB zostáva nedotknuté. 

18.2 Spoločnosť DISH je oprávnená previesť túto zmluvu na pridružené spoločnosti (v zmysle § 15 a nasl.  AktG) DISH, ak to pre zákazníka nepredstavuje neprimerané ťažkosti.  Tým môže dôjsť aj k rozdeleniu práv a/alebo povinností medzi prepojenou spoločnosťou a spoločnosťou DISH za predpokladu, že sa Zákazník v dôsledku toho nedostane do horšieho postavenia.  V prípade zákazníka, ktorý má nárok na odpočet dane na vstupe, sa nepovažuje za neprimerané ťažkosti alebo horšie postavenie, ak DPH vznikne v krajine sídla zákazníka po prvýkrát v dôsledku prevodu.

19 Rozhodné právo a súdna právomoc

19.1 Zmluva a všetky nároky a práva vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia výlučne nemeckým právom, vykladajú sa a uplatňujú v súlade s ním, s vylúčením kolíznych noriem.  Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) je vylúčené. Miestom plnenia je Düsseldorf.

19.2 Ak je zákazník obchodník, právnická osoba verejného práva alebo osobitný fond verejného práva, výlučným miestom pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, jej uzavretia alebo plnenia alebo v súvislosti s ňou je Düsseldorf.  Ak má zákazník sídlo v zahraničí, DISH môže podať žalobu aj tam.

19.3 V prípade sporov týkajúcich sa využívania online sprostredkovateľských služieb má klient bezplatný prístup k internej správe sťažností spoločnosti DISH. Na tento účel má klient možnosť poslať spoločnosti DISH sťažnosť e-mailom na adresu support@hd.digital, ak sa vyskytnú nasledujúce problémy:

(a) údajné nedodržanie niektorej z povinností stanovených v nariadení (EÚ) 2019/1150 zo strany spoločnosti DISH, ktoré má vplyv na klienta,

(b) technické problémy priamo súvisiace s poskytovaním online sprostredkovateľských služieb, ktoré majú vplyv na klienta;

(c) činnosti alebo správanie poskytovateľa priamo súvisiace s poskytovaním online sprostredkovateľských služieb, ktoré má vplyv na klienta;

Spoločnosť DISH vybaví všetky sťažnosti v primeranej lehote a informuje klienta, či je možné sťažnosť vyriešiť. 

19.4 Spoločnosť DISH je ochotná spolupracovať s nižšie uvedenými mediátormi pri mimosúdnom riešení akýchkoľvek sporov súvisiacich s využívaním online sprostredkovateľských služieb, najmä sporov, ktoré sa nedajú vyriešiť prostredníctvom internej správy sťažností uvedenej v bode 19.3:

(a) [Mediator 1]

(b) [Mediator 2]


II. časť Používanie komunity DISH

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 DISH ponúka zákazníkom možnosť vymieňať si názory a získavať najnovšie informácie o gastronómii a potravinárskom priemysle a jeho digitalizácii a registrovať sa na podujatia.  

1.2 Zákazník sa môže prostredníctvom správy zákazníckeho účtu kedykoľvek rozhodnúť, či bude jeho zákaznícky profil viditeľný pre ostatných zákazníkov. V tomto prípade môžu zákazníka nájsť iní zákazníci prostredníctvom funkcie vyhľadávania platformy DISH.  Zákazník môže kedykoľvek nastaviť stránku svojho profilu na „Súkromnú“, aby ho ostatní zákazníci nemohli nájsť vo vyhľadávaní a nezískali ani žiadne iné informácie.  

1.3 Zákazníci majú zakázané poskytovať kontaktné údaje iných zákazníkov získané prostredníctvom Platformy DISH tretím stranám alebo ich používať na reklamné účely.  

2 Riadenie tímu

2.1 DISH ponúka Zákazníkom možnosť organizovať svoje tímy na DISH.  To zahŕňa možnosť pozvať členov tímu do DISH, prideliť členom tímu rôzne úlohy a zodpovednosti.

2.2 Táto funkcia zahŕňa aj funkciu distribúcie. Zákazník a členovia tímu môžu byť informovaní o prichádzajúcich informáciách a úlohách z pripojených digitálnych nástrojov prostredníctvom preferovaných komunikačných kanálov (napr. nové rezervácie prostredníctvom rezervačného nástroja, ktoré sú distribuované členom tímu na ďalšie spracovanie).

2.3 Spoločnosť DISH plní len funkciu riadenia a distribúcie.  Samotné spracovanie úloh prebieha v príslušných digitálnych nástrojoch, a nie v systéme DISH.

3 Príspevky v diskusných fórach a hodnotenia

3.1 Zákazníci môžu odosielať hodnotenia vybraných služieb na platforme DISH a využívať súvisiace diskusné fóra.  

3.2 Každý zákazník je zodpovedný za obsah hodnotenia, ktoré napísal, ako aj za príspevky v diskusných fórach.  Hodnotenia a príspevky predstavujú subjektívny názor zákazníka, ktorý napísal hodnotenie.  Spoločnosť DISH neprijíma tieto hodnotenia ako svoje vlastné.


III. časť Osobitné podmienky pre digitálne nástroje a iné služby DISH


A. kapitola Objednávka DISH

1 Rozsah služieb  

1.1 Služby zahŕňajú nasledujúce:

(a) Spoločnosť DISH poskytuje zákazníkovi komplexné riešenie online objednávania jedál prostredníctvom internetu. Zodpovedným poskytovateľom tejto služby konečnému zákazníkovi (objednávateľovi jedla) je Zákazník.

(b) Zákazník má k dispozícii aj objednávkový terminál na príjem a spracovanie prijatých objednávok.

1.2 Spoločnosť DISH dosahuje priemernú dostupnosť online riešenia 98,5 % ročne. Čas nevyhnutnej údržby alebo zmeny verzie, o ktorých spoločnosť DISH vopred informuje zákazníka, sa nehodnotia ako nedostatočná dostupnosť.

1.3 S cieľom zvýšiť dosah môže spoločnosť DISH ponúkať jedálny lístok klienta aj na platformách tretích strán (napr. „Order with Google“). V tejto súvislosti, bez ohľadu na bod 1.1(a), ponúka spoločnosť DISH na vlastnú zodpovednosť možnosť objednávania na týchto platformách tretích strán ako online sprostredkovateľská služba. Zákazník si môže prípadne vybrať, či a prostredníctvom ktorých platforiem tretích strán sa bude takýto marketing uskutočňovať.

1.4 Spoločnosť DISH poskytuje Zákazníkovi funkciu zasielania noviniek. 

2 Povinnosti Zákazníka

2.1 Zákazník je povinný dodržiavať všetky miestne právne požiadavky týkajúce sa označovania cien, informácií o alergénoch, hygienických požiadaviek, prípravy potravín, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, práv zamestnancov, prísad, obalov, zákonov na ochranu neplnoletých, požiadaviek na podávanie alebo dodávanie potravín a zákonov na ochranu spotrebiteľa. 

2.2 Pokiaľ služby už obsahujú texty, ide len o návrhy znenia a v žiadnom prípade nepredstavujú právne poradenstvo ani obdobné služby.  Klient je povinný dať si tieto texty skontrolovať a v prípade potreby nechať prispôsobiť svoj prípad právnikom.

3 Funkcia online platby

3.1 Ak si Zákazník želá využívať funkciu online platby, je na to potrebná samostatná registrácia u poskytovateľa platobných služieb integrovaného spoločnosťou DISH.  Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti DISH alebo poskytovateľovi platobných služieb údaje a dokumenty potrebné na kontrolu legitimity v súlade s nemeckým Zákonom o praní špinavých peňazí (GwG).  Spoločnosť DISH ich v mene Zákazníka zašle poskytovateľovi platobných služieb.

3.2 Za používanie funkcie online platby sa účtujú osobitné poplatky za každú platobnú transakciu, ktoré sa platia spoločnosti DISH (v súčasnosti 1,89 % z hrubého obratu). Spoločnosť DISH si vyhradzuje právo upraviť poplatok podľa vlastného uváženia v závislosti od vývoja nákladov, ktoré sú relevantné pre výpočet poplatku. Zvýšenie ceny možno zvážiť a zníženie ceny sa vykoná najmä v prípade zmeny poplatkov príslušného poskytovateľa platobných služieb alebo zmeny poskytovateľa platobných služieb. Zvýšenia sa môžu použiť na zvýšenie poplatkov len v takom rozsahu, v akom nie sú kompenzované znížením nákladov v iných nákladoch súvisiacich s transakciou.  V prípade zníženia poplatkov zo strany poskytovateľa platobných služieb sa poplatky spoločnosti DISH znížia v rozsahu, v akom zníženie poplatkov nie je kompenzované zvýšením iných nákladov súvisiacich s transakciou.  Pri uplatňovaní svojho primeraného uváženia DISH zvolí príslušné časy zmeny poplatkov tak, aby sa zníženie nákladov nezohľadňovalo podľa noriem, ktoré sú pre zákazníka menej priaznivé ako zvýšenie nákladov, t. j. aby zníženie nákladov malo na ceny aspoň rovnaký vplyv ako zvýšenie nákladov.  Príslušné aktuálne poplatky sú uvedené aj v samostatnom cenníku na stránke www.dish.co.

4 Objednávkový terminál (hardvér)

4.1 Služba zahŕňa dodávku objednávkového terminálu, ktorý sa môže používať na prijímanie a správu prijatých objednávok v zariadení.  

4.2 V závislosti od konkrétnej ponuky Zákazník buď získava zariadenie priamo do vlastníctva (kúpa), alebo ho získava až po uplynutí dohodnutej doby prenájmu (kúpa na splátky).  V prípade nákupu na splátky je Zákazník povinný zaobchádzať s objednávkovým terminálom riadne a opatrne.  

4.3 V prípade nákupu je záruka na objednávkový terminál obmedzená na jeden rok.  V prípade nákupu na splátky sa po skončení doby prenájmu neposkytuje žiadna ďalšia záruka.

4.4 V prípade nákupu na splátky sa prenájom skončí po ukončení služby pred uplynutím dohodnutého obdobia prenájmu.  V takom prípade je zákazník povinný vrátiť terminál do desiatich (10) dní po skončení doby prenájmu.  


B. kapitola Webová lokalita spoločnosti DISH

1 Rozsah služieb  

1.1 Výhody zahŕňajú tieto zložky: 

(a) DISH poskytuje Zákazníkovi úložný priestor na zverejnenie vlastnej webovej stránky Zákazníka v kombinácii s online riešením na vytváranie a zverejňovanie jednoduchých webových stránok s určeným rozložením a automaticky generovanými textami („Úložný priestor“), pozri bod 2.

(b) Rozsah funkcií zahŕňa tzv.  Claiming Service“, prostredníctvom ktorej DISH umožňuje Zákazníkovi automaticky zasielať informácie zverejnené na jeho webovej stránke týkajúce sa jeho miestnej dostupnosti (t. j. najmä informácie týkajúce sa miestnej a časovej dostupnosti Zákazníka, napr. adresa a otváracie hodiny jeho prevádzky) Poskytovateľom tretích strán, pozri bod 3.

(c) Spoločnosť DISH ponúka Zákazníkovi subdoménu (doménu tretej úrovne), ktorú si Zákazník môže vybrať v rámci dostupnosti a ktorá bude spojená s úložným priestorom (ďalej len „subdoména“), pozri bod 4. Prípadne môže Zákazník použiť svoj vlastný názov domény.

1.2 Spoločnosť DISH poskytuje Zákazníkovi aj funkciu zasielania noviniek.

2 Úložný priestor

2.1 Úložný priestor je zákazníkovi k dispozícii bezplatne.  Spoločnosť DISH preto nezaručuje istú dostupnosť úložného priestoru.  Spoločnosť DISH poskytne zákazníkovi pred uzavretím zmluvy bližšie špecifikácie úložného priestoru.

2.2 Zákazník ako prevádzkovateľ webovej stránky a osoba zodpovedná za spracovanie údajov je povinný udržiavať odtlačok a vyhlásenie o ochrane údajov v súlade so zákonom a aktualizovať ich.

2.3 Zákazník nesmie v Úložnom priestore vykonávať ani spôsobiť vykonávanie akýchkoľvek automatizovaných procesov, skriptov, softvéru alebo iných údajov a/alebo obsahu a/alebo činností akéhokoľvek druhu, ktoré by viac ako zanedbateľne poškodili systémy, siete a/alebo iný hardvér alebo softvér alebo sieťové komponenty spoločnosti DISH a/alebo tretích strán.  Ak sa spoločnosť DISH dozvie o takomto rušení, je oprávnená ukončiť a/alebo zabrániť takémuto rušeniu.  

2.4 Zákazník bude denne vykonávať zálohovanie údajov, aby mohol obnoviť obsah úložného priestoru bez ďalších nákladov.

2.5 Zákazník môže na úložnom priestore sprístupniť len tie webové stránky, ktoré boli vytvorené pomocou poskytnutého online riešenia.  

3 Claiming Service 

3.1 DISH umožňuje Zákazníkovi zverejniť údaje o svojej miestnej dostupnosti (ako je adresa a otváracie hodiny) prostredníctvom Softvéru na webovej stránke vytvorenej Zákazníkom a zároveň ich zaslať na zverejnenie prevádzkovateľom platforiem a zoznamov tretích strán.

3.2 Spoločnosť DISH je povinná poskytovať Zákazníkovi Službu Reklamácie až do odvolania; to platí v každom prípade, pokiaľ ide o automatický prenos obsahu zadaného Zákazníkom na tento účel prostredníctvom softvéru do služby Google My Business.

3.3 Prenos týchto údajov ďalším poskytovateľom tretích strán je voliteľnou službou spoločnosti DISH v rámci Claiming Service, o ktorej využívaní môže Zákazník slobodne rozhodnúť.

3.4 Spoločnosť DISH je oprávnená kedykoľvek podľa vlastného uváženia ukončiť alebo obmedziť poskytovanie Claiming Service (napríklad v prípade ukončenia alebo zmeny ponuky služieb Poskytovateľov tretích strán).  Spoločnosť DISH pri prijímaní takéhoto rozhodnutia primerane zohľadní oprávnené záujmy Zákazníka.

4 Subdoména; vlastná doména Zákazníka

4.1 Zákazník si môže u spoločnosti DISH zaregistrovať maximálne tri subdomény (domény tretej úrovne).  Subdomény sú registrované pod doménou druhej úrovne „eatbu.com“ registrovanou spoločnosťou DISH podľa vzoru„<xyz>.eatbu.com“; spoločnosť DISH môže okrem domény „eatbu.com“ poskytnúť na výber aj iné domény druhej úrovne podľa vlastného výberu. Zákazník si pritom môže vybrať iba subdomény, ktoré ešte neboli zaregistrované iným zákazníkom.

4.2 Subdoménu možno použiť len v spojení s úložným priestorom.  Zákazník si je vedomý, že nie je možné prejsť k inému poskytovateľovi alebo inému registrátorovi subdomén.

4.3 Zákazník sa zaväzuje a ubezpečuje, že si subdoménu vyberie výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä že si pre subdoménu vyberie len také označenie, na ktoré má potrebné práva vrátane práv na ochrannú známku a/alebo názov.  Okrem toho zákazník nezaregistruje pre subdoménu žiadne názvy domén, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo sú nemorálne.

4.4 Pri registrácii subdomény u spoločnosti DISH je zákazník ďalej povinný dodržiavať požiadavky spoločnosti Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN“) alebo registra určeného spoločnosťou ICANN pre . com domény, pokiaľ sa vzťahujú aj na subdomény. 

4.5 Spoločnosť DISH je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť a vymazať domény, ktoré boli zvolené v rozpore s prvou vetou bodu 4.1, 4.3 alebo 4.4.

4.6 Zákazník si môže alternatívne zaregistrovať vlastný názov domény alebo použiť už zaregistrovaný názov domény a pripojiť ho k úložnému priestoru.  Spoločnosť DISH môže Zákazníka na tento účel odkázať na vhodných poskytovateľov.  Zmluva o registrácii vlastného názvu domény sa uzatvára výlučne medzi zákazníkom a príslušným poskytovateľom.  

4.7 I. časť bod 9.5 Podmienok používania sa primerane vzťahuje na porušenie práv spôsobené výberom názvu domény zákazníkom.


C. kapitola DISH MenuKit

1 Rozsah služieb 

1.1 Služby zahŕňajú nasledujúce:

(a) Spoločnosť DISH poskytuje klientovi prostredníctvom internetu prístup k softvéru, ktorý mu umožňuje spravovať svoj sortiment jedál. Klient môže tento softvér používať najmä na evidenciu receptúr a potravín a na výpočet možných predajných cien a marží.

(b) Ponuku si môže klient vytvoriť sám alebo ju môže prevziať zo systému DISH Order a webovej stránky DISH. 

1.2 Nástroj DISH MenuKit generuje návrhy maloobchodných cien podľa všeobecných ekonomických a matematických pravidiel. Podnikateľské riziko vyplývajúce z implementácie kalkulovaných cien nesie výlučne klient. Klient je povinný skontrolovať kalkulované ceny a v prípade potreby ich upraviť. Konečné rozhodnutie o cene je výlučne na klientovi. 


D. kapitola Rezervácia DISH

1 Rozsah služieb  

1.1 Služby zahŕňajú nasledujúce:

(a) Spoločnosť DISH poskytuje Zákazníkovi úložný priestor na používanie v systémoch spoločnosti DISH, ku ktorému má Zákazník prístup prostredníctvom internetu (ďalej len „úložný priestor“).

(b) Spoločnosť DISH poskytuje Zákazníkovi prostredníctvom internetu prístup k softvéru, ktorý umožňuje Zákazníkovi začleniť, používať a spravovať softvér na online rezervácie na jeho vlastnej webovej stránke (ďalej len „Softvér“) a ukladať a spravovať zhromaždené údaje na úložnom priestore.

1.2 Na zvýšenie dosahu môže spoločnosť DISH sprístupniť dostupnosť rezervácií (časy, stoly a počet osôb) aj platformám tretích strán (napr. „Reserve with Google“). V tejto súvislosti, bez ohľadu na bod 1.1(a), ponúka spoločnosť DISH na vlastnú zodpovednosť sprostredkovanie rezervácií na týchto platformách tretích strán ako online sprostredkovateľská služba. Žiadosti o rezerváciu prijaté prostredníctvom platforiem tretích strán však budú spracované len prostredníctvom platformy DISH. Klient si môže v nastaveniach digitálneho nástroja vybrať, či a prostredníctvom ktorých platforiem tretích strán bude rezervácia povolená. Keďže jednotliví prevádzkovatelia stanovujú minimálny počet osôb v zmysle automatického prijímania rezervácií, spoločnosť DISH stanovila štyri osoby ako predvolené nastavenie pre automatické prijímanie rezervácií.  Toto nastavenie môže zákazník kedykoľvek zmeniť. Takáto zmena však môže spôsobiť, že prevádzkovatelia iných platforiem a adresárov už nebudú zobrazovať rezervácie, ktoré sú skutočne k dispozícii.

1.3 Spoločnosť DISH poskytuje Zákazníkovi aj funkciu zasielania noviniek.

2 Úložný priestor

Na poskytovanie úložného priestoru v rámci rezervácie DISH sa primerane uplatňujú body 2.1 až 2.4 kapitoly B.


E. kapitola Webový zoznam DISH

1 Rozsah služieb 

1.1 Služby sa poskytujú v základnej bezplatnej verzii alebo vo verzii Premium, ktorá je spoplatnená.

1.2 V základnej verzii služby zahŕňajú nasledovné:

(a) Zhromažďovanie a uchovávanie informácií od zákazníka.

V rámci Služieb Zákazník poskytne nasledujúce informácie o lokalite/pobočke:

Všeobecné informácie (názov spoločnosti, kategória), informácie o miestnej dostupnosti (adresa a otváracie hodiny), dostupnosť prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov (telefónne čísla, emailové adresy, webové stránky), ponúkané služby a servis.

(b) Zverejňovanie na online platformách („publikovanie“)

Služby umožňujú automatický prenos týchto údajov tretím stranám na zverejnenie na nimi prevádzkovaných online platformách.  V základnej verzii sa zákazníkovi neponúkajú všetky pripojené online platformy, ale iba ich výber.  Ak sa v rámci služby aktualizujú informácie, tieto aktualizácie sa automaticky prepošlú na pripojené online platformy.

(c) Prevzatie práv na správu („uplatnenie nároku“)

V prípade už existujúceho záznamu u poskytovateľa tretej strany bude iniciované prevzatie práv na správu tejto publikácie, ak to poskytovateľ tretej strany umožní, a v prípade potreby bude získané v spolupráci so zákazníkom.  To potom umožňuje aj automatizovanú aktualizáciu informácií o službách.

(d) Riadenie reputácie

Služby umožňujú (automatizované) získavanie a súhrnné zobrazovanie spätnej väzby zákazníkov, ako sú hodnotenia, recenzie alebo otázky na online platformách poskytovateľov tretích strán.  Služby ponúkajú možnosť reagovať na spätnú väzbu zákazníka alebo nahlásiť nevhodný obsah, ak to poskytovateľ tretej strany umožňuje.  V základnej verzii sú tieto doplnkové služby čiastočne obmedzené na určitý počet odpovedí alebo oznámení (napr. len päťkrát za mesiac).

(e) Štatistiky a analýzy

Služby ponúkajú zhromažďovanie, triedenie a súhrnné zobrazovanie štatistík používania obsahu u poskytovateľov tretích strán (napr. zobrazenia stránok, zobrazenie vyhľadávacích dotazov).  V rámci základnej verzie je k dispozícii obmedzený rozsah štatistík používania a možností filtrovania/triedenia.

1.3 Okrem základnej verzie zahŕňajú služby prémiovej verzie tieto spoplatnené zložky:

(a) Zhromažďovanie a uchovávanie informácií od Zákazníka

Ako v bode 1.2(a).

(b) Zverejňovanie na online platformách („publikovanie“)

V rámci prémiovej verzie sa zverejnenie uskutočňuje na požiadanie na všetkých online platformách pripojených k službám.  Okrem toho existuje možnosť spravovať niekoľko pobočiek/miest prostredníctvom služieb podľa podmienok online platforiem.  U poskytovateľov tretích strán je možné vyhľadávať a potláčať duplicitné záznamy.  Pravidelne sa kontrolujú záznamy u poskytovateľov tretích strán, či nedošlo k nesprávnym zmenám zo strany tretích strán.

(c) Prevzatie práv na správu („uplatnenie nároku“)

Ako v bode 1.2(c).

(d) Riadenie reputácie

Vo verzii Premium je počet odpovedí a oznámení neobmedzený.  K dispozícii sú aj všetky možnosti filtrovania a triedenia.

(e) Štatistiky a analýzy

V prémiovej verzii má zákazník k dispozícii celý rozsah štatistík používania a možností filtrovania/triedenia.

(f) Publikovanie obsahu

V rámci prémiovej verzie má zákazník možnosť, ak to poskytovateľ tretej strany podporuje, zostavovať správy na zverejnenie u poskytovateľov tretích strán a odosielať ich na zverejnenie (napr. špeciálne ponuky, novinky, udalosti).


F. kapitola Bonus DISH

1 Rozsah služieb 

1.1 Služby zahŕňajú nasledujúce:

(a) Spoločnosť DISH uzavrela partnerské zmluvy s rôznymi poskytovateľmi vernostných programov.  Vďaka funkcii DISH Bonus môže zákazník ponúkať vernostné výhody (napr. míle alebo body) koncovému zákazníkovi vo svojom podniku bez toho, aby bol priamym vernostným partnerom poskytovateľa.  V tomto ohľade spoločnosť DISH zastáva sprostredkovateľskú pozíciu s funkciou DISH Bonus.

(b) Spoločnosť DISH poskytuje zákazníkovi prístup k programu DISH Bonus prostredníctvom internetu, ktorý vo všeobecnosti umožňuje zákazníkovi ponúkať až dva rôzne vernostné programy v rámci svojho podnikania.

(c) Na vstup do konkrétneho vernostného programu nie je nárok.  Prijatie do vybraného vernostného programu sa uskutoční až po schválení poskytovateľom vernostného programu.  Poskytovateľ vernostného programu môže odmietnuť prijatie bez uvedenia dôvodu.

(d) Spoločnosť DISH si tiež vyhradzuje právo obmedziť počet súčasne vybraných/paralelných vernostných programov na dva.

(e) DISH Bonus ponúka samostatnú funkciu v aplikácii na zachytávanie alebo skenovanie príslušných čísel kariet koncových zákazníkov.  Zaznamenané údaje a tržby sa prostredníctvom DISH posielajú príslušnému poskytovateľovi vernostného programu.  Koncový zákazník dostane, ak je to stanovené v konkrétnom vernostnom programe, príslušné oznámenie a neskôr mu budú pripísané získané vernostné body/výhody.

1.2 DISH Bonus poskytuje zákazníkovi ďalšiu samostatnú aplikáciu, okrem iného s prehľadnou prezentáciou a vyhodnotením uskutočnených transakcií.

2 Povinnosti zákazníka

2.1 Spoločnosť DISH a poskytovatelia vernostných programov vynakladajú maximálne úsilie na to, aby zabránili zneužitiu vernostného programu.  Zákazník je však naďalej zodpovedný za to, aby zabezpečil pravidelnosť prideľovania vernostných bodov vo svojom podniku a aby zabránil ich zneužitiu vlastnými zamestnancami prijatím vhodných opatrení.  Spoločnosť DISH ani poskytovateľ vernostného programu nemôžu v tejto súvislosti prevziať žiadnu zodpovednosť za škody.

3 Prístupové práva a zdieľanie údajov

3.1 Zákazník udeľuje spoločnosti DISH oprávnenie postúpiť príslušne naskenované údaje (najmä číslo vernostnej karty, dátum transakcie, sumu účtenky) príslušnému poskytovateľovi vernostného programu na ďalšie spracovanie.

3.2 Ak konkrétny poskytovateľ vernostného programu poskytuje vlastné reklamné opatrenia pre zúčastnených partnerov/prevádzkovateľov (napr. vlastný vyhľadávač reštaurácií), spoločnosť DISH je výslovne oprávnená poskytnúť údaje a materiály potrebné na tento účel (napr. aj kontaktné údaje, webové stránky, fotografie) poskytovateľovi príslušného vernostného programu.  Poskytovateľ vernostného programu je zákazníkom oprávnený vykonávať príslušné reklamné opatrenia v prospech zákazníka. Keďže poskytovatelia vernostného programu sa venujú masovej reklame, nie je možné ovplyvniť každé jednotlivé reklamné opatrenie.  Zákazník si vyhradzuje právo tento súhlas kedykoľvek v plnom rozsahu odvolať.  


G. kapitola DISH Guest

1 Rozsah služieb 

1.1 Služby zahŕňajú nasledujúce:

(a) Spoločnosť DISH poskytuje klientovi online riešenie pre evidenciu skutočného počtu hostí prítomných v jeho reštaurácii. Táto služba slúži ako alternatíva k papierovému riešeniu a uľahčí klientovi evidenciu hostí v rámci platných právnych predpisov, ktoré vyžadujú zaznamenávanie kontaktných údajov na účel boja proti pandémii COVID-19.

(b) Klient si môže prostredníctvom tejto služby vygenerovať QR kód, ktorý môže prezentovať a sprístupniť svojim zákazníkom. Zákazníci potom môžu pomocou QR kódu alebo pridruženej URL adresy prejsť na webovú stránku na zhromažďovanie kontaktných údajov pre reštauráciu. Okrem funkcií prihlásenia a odhlásenia poskytuje služba aj funkciu time-out. Po dvoch hodinách budú hostia automaticky odhlásení zo služby.

(c) Ak si to klient želá, môže na webovej stránke na zhromažďovanie kontaktných údajov uviesť aj svoj aktuálny jedálny lístok, ak je dostupný online.

1.2 Spoločnosť DISH dosahuje priemernú dostupnosť online riešenia 98,5 % ročne. Čas nevyhnutnej údržby alebo zmeny verzie, o ktorých spoločnosť DISH vopred informuje zákazníka, sa nehodnotia ako nedostatočná dostupnosť.

1.3 Predpisy týkajúce sa zhromažďovania kontaktných údajov na boj proti pandémii COVID-19 nie sú jednotne upravené – často ani v rámci jednej krajiny – a príslušné zákonodarné alebo výkonné orgány ich môžu v krátkom čase zmeniť a v jednotlivých prípadoch obsahujú výnimky pre konkrétne typy stravovacích zariadení. Pri nastavovaní služby DISH Guest si klient môže vybrať príslušnú krajinu alebo územie pre svoju reštauráciu. Spoločnosť DISH sa snaží okamžite prispôsobiť služby zmenám v právnych predpisoch príslušnej krajiny alebo územia. Klient je však povinný skontrolovať, či služby spĺňajú požiadavky predpisov, ktoré sa na neho vzťahujú, a v prípade potreby prijať doplňujúce opatrenia.

1.4 Služba DISH Guest je dostupná len pre stravovacie zariadenia v krajinách alebo územiach, ktoré možno vybrať počas nastavenia.


Z. kapitola Poradenské služby

1 Rozsah poradenských služieb

1.1 Spoločnosť DISH môže Zákazníkovi poskytovať poradenské služby, najmä o tom, ako nastaviť Platformu DISH alebo jednotlivé Služby pre čo najlepšie dlhodobé používanie (napríklad, ktoré doplnkové funkcie možno použiť) a ako môže Platforma DISH najlepšie spolupracovať s obchodnými operáciami Zákazníka. 
 

1.2 Poradenské služby môžu zahŕňať aj odporúčanie iných služieb a softvérových riešení, ktoré môžu doplniť platformu DISH.

2 Poskytovanie partnerskými spoločnosťami

2.1 Zákazník súhlasí s tým, že poradenské služby môžu poskytovať aj partnerské spoločnosti spoločnosti DISH v sídle Používateľa (ďalej len „partnerská spoločnosť“).  V rozsahu, v akom poradenské služby poskytuje Partnerská spoločnosť, DISH pôsobí len ako sprostredkovateľ týchto služieb. Spoločnosť DISH nezaručuje Zákazníkovi žiadnu konkrétnu kvalitu alebo dostupnosť takýchto poradenských služieb.

2.2 Nasledujúci prehľad ukazuje, ktorá partnerská spoločnosť je zodpovedná za sídlo zákazníka:

 

Rakúsko

Belgicko

Chorvátsko

Česká republika

METRO Cash & Carry Österreich GmbH

Metro Platz 1

2331 Vösendorf

Rakúsko

MAKRO Cash & Carry Belgium NV

Nijverheidsstraat 70

2160 Wommelgem

Belgicko

METRO C&C Zagreb d.o.o.

Jankomir 31

10090 Záhreb - Susedgrad

Chorvátsko

MAKRO Cash & Carry  CR s.r.o.

Jeremiášova 7/1249

15500 Praha 5

Česká republika

Francúzsko

Nemecko

Maďarsko

Taliansko

METRO France SAS

5 rue des Grands Prés 

92024 Nanterre Cedex

Francúzsko

METRO Deutschland GmbH

Metro-Straße 8

40235 Düsseldorf

Nemecko

METRO Kereskedelmi Kft.

Budapark, Keleti 3

2041 Budaörs

Maďarsko

METRO Italia Cash and Carry S.p.A. 

XXV Aprile 23

20097 San Donato 

Milanese

Taliansko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

MAKRO Cash & Carry Nederland B.V.

De Flinesstraat 9

1114 AL Amsterdam-Duivendrecht

 Holandsko

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Al. Krakowska 61

02183 Varšava

Poľsko

MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A.

Rua Quinta do Paizinho, 1

Portela de Carnaxide

2794066 Carnaxide

Portugalsko

METRO Cash & Carry Romania srl

51 N Theodor Pallady Blvd

Building C6, Frame A, Sector 3

Bukurešť

Rumunsko

Slovensko

Španielsko

Turecko

Ukrajina

METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.

Senecká cesta 1881

900 28 Ivanka Pri Dunaji

Slovensko

MAKRO España

Paseo Imperial, 40

28005 Madrid

Španielsko

METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris

Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti.

Kocman Caddesi

34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)

Turecko

METRO C&C Ukraine Ltd.

43, Petra Grygorenka Street

02140 Kyjev

Ukrajina


IV. časť Dohoda o poverení spracovaním

Pre klientov, ktorí majú sídlo alebo príslušnú pobočku v krajine Európskej únie (EÚ) alebo v inej zmluvnej strane Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), sa uplatňuje len dohoda o poverení spracúvaním uvedená v kapitole A. kapitola nižšie.  

V prípade zákazníkov, ktorí majú sídlo alebo príslušnú pobočku v krajine mimo EÚ/EHP („tretia krajina“), sa kapitola A. kapitola uplatňuje aj vtedy, ak pre príslušnú tretiu krajinu existuje rozhodnutie o primeranosti v zmysle článku 45 GDPR, ktoré sa na zákazníka vzťahuje.  Ak pre tretiu krajinu neexistuje rozhodnutie o primeranosti alebo ak sa na zákazníka nevzťahuje, uplatňuje sa namiesto neho kapitola B. kapitola.


A. kapitola Zákazníci v EÚ alebo EHP a v tretích krajinách s rozhodnutím o primeranosti

I. oddiel

Ustanovenie 1 Účel a rozsah použitia

a) Cieľom týchto štandardných zmluvných doložiek (ďalej len „doložky“) je zabezpečiť súlad s článkom 28 ods. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b) Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia uvedení v prílohe I súhlasili s týmito doložkami s cieľom zabezpečiť súlad s článkom 28 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo článkom 29 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

c) Tieto doložky sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v súlade s prílohou II.

d) Prílohy I až II tvoria neoddeliteľnú súčasť doložiek.

e) Týmito doložkami nie sú dotknuté povinnosti, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo nariadenia (EÚ) 2018/1725.

f) Tieto doložky samy o sebe nezabezpečujú dodržiavanie povinností týkajúcich sa medzinárodných prenosov údajov podľa kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Ustanovenie 2 Nezmeniteľnosť doložiek

a) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú meniť a dopĺňať ustanovenia s výnimkou doplnenia alebo aktualizácie informácií uvedených v prílohách.

b) To nebráni zmluvným stranám začleniť štandardné zmluvné doložky uvedené v týchto doložkách do komplexnejšej zmluvy a pridať ďalšie doložky alebo dodatočné záruky za predpokladu, že tieto nie sú priamo alebo nepriamo v rozpore s doložkami alebo nezasahujú do základných práv alebo slobôd dotknutých osôb.

Ustanovenie 3 Výklad

a) Ak sa v týchto ustanoveniach používajú pojmy vymedzené v nariadení (EÚ) 2016/679 alebo v nariadení (EÚ) 2018/1725, majú tieto pojmy rovnaký význam ako v uvedenom nariadení.

b) Tieto doložky sa majú vykladať v zmysle ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679, resp. nariadenia (EÚ) 2018/1725.

c) Tieto doložky sa nesmú vykladať spôsobom, ktorý je v rozpore s právami a povinnosťami ustanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679 alebo nariadení (EÚ) 2018/1725 alebo ktorý má vplyv na základné práva alebo slobody dotknutých osôb.

Ustanovenie 4 Prednosť

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito ustanoveniami a ustanoveniami akýchkoľvek súvisiacich dohôd existujúcich medzi stranami alebo následne uzavretých alebo uzatvorených, majú prednosť tieto ustanovenia.

Ustanovenie 5 [neplatí]

II. oddiel POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Ustanovenie 6 Popis spracovania

Podrobnosti o spracovateľských operáciách, najmä kategórie osobných údajov a účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú v mene prevádzkovateľa, sú uvedené v prílohe I.B.

Ustanovenie 7 Povinnosti strán

7.1 Pokyny

a) Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa, pokiaľ nie je povinný ich spracúvať podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa na neho vzťahuje.  V takom prípade sprostredkovateľ oznámi prevádzkovateľovi tieto právne požiadavky pred spracúvaním, pokiaľ to príslušný zákon nezakazuje z dôvodu dôležitého verejného záujmu.  Prevádzkovateľ môže počas spracovania osobných údajov dávať ďalšie pokyny.  Tieto pokyny sa vždy zdokumentujú.

b) Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu informuje prevádzkovateľa, ak sa domnieva, že pokyny vydané prevádzkovateľom porušujú nariadenie (EÚ) 2016/679, nariadenie (EÚ) 2018/1725 alebo platné právo Únie alebo členského štátu v oblasti ochrany údajov.

7.2 Vyčlenenie

Spracovateľ spracúva osobné údaje len na konkrétny účel (účely) uvedený (uvedené) v prílohe I.B, pokiaľ nedostane ďalšie pokyny od prevádzkovateľa.

7.3 Trvanie spracovania osobných údajov

Spracovateľ spracúva údaje len počas obdobia uvedeného v prílohe I.B.

7.4 Bezpečnosť spracovania

a) Sprostredkovateľ zavedie aspoň technické a organizačné opatrenia stanovené v prílohe II na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.  To zahŕňa ochranu údajov pred porušením bezpečnosti, ktoré vedie k zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému zverejneniu údajov alebo prístupu k nim, či už náhodnému alebo nezákonnému (ďalej len „porušenie ochrany osobných údajov“).  Pri posudzovaní primeranej úrovne ochrany zmluvné strany náležite zohľadňujú najnovšie poznatky, náklady na vykonávanie, povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania a riziká, ktoré sú s tým spojené pre dotknuté osoby.

b) Sprostredkovateľ poskytne svojmu personálu prístup k osobným údajom, ktoré sú predmetom spracovania, len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na plnenie, správu a monitorovanie zmluvy.  Spracovateľ zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať prijaté osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala príslušná zákonná povinnosť mlčanlivosti.

7.5 Citlivé údaje

Ak sa spracúvanie týka osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, alebo obsahujú genetické údaje alebo biometrické údaje na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie osoby, alebo údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov (ďalej len „citlivé údaje“), spracovateľ uplatní osobitné obmedzenia a/alebo dodatočné záruky.

7.6 Dokumentácia a dodržiavanie doložiek

a) Strany musia byť schopné preukázať dodržiavanie týchto ustanovení.

b) Spracovateľ je povinný bezodkladne a primerane riešiť žiadosti Prevádzkovateľa týkajúce sa spracovania údajov podľa týchto doložiek.

c) Spracovateľ poskytne Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v týchto doložkách a vyplývajúcich priamo z nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo nariadenia (EÚ) 2018/1725.  Na žiadosť prevádzkovateľa sprostredkovateľ tiež umožní audit spracovateľských činností, na ktoré sa vzťahujú tieto doložky, a prispieva k nemu v primeraných intervaloch alebo v prípade, že sa vyskytnú náznaky nesúladu.  Pri rozhodovaní o preskúmaní alebo audite môže prevádzkovateľ zohľadniť príslušné certifikáty sprostredkovateľa.

d) Kontrolór môže vykonať audit sám alebo poveriť nezávislého audítora.  Audity môžu zahŕňať inšpekcie priestorov alebo fyzických zariadení spracovateľa a vykonávajú sa v prípade potreby s primeraným predstihom.

e) Zmluvné strany sprístupnia informácie uvedené v tomto ustanovení vrátane výsledkov auditov príslušnému dozornému orgánu alebo orgánom na požiadanie.

7.7 Používanie subdodávateľských spracovateľov

a) Spracovateľ má všeobecné povolenie Správcu na zapojenie čiastkových spracovateľov, ktorí sú uvedení v dohodnutom zozname.  Spracovateľ výslovne písomne informuje Prevádzkovateľa aspoň [UVEĎTE ČAS] vopred o všetkých zamýšľaných zmenách v tomto zozname pridaním alebo nahradením čiastkových spracovateľov, čím poskytne Prevádzkovateľovi dostatočný čas na vznesenie námietky voči týmto zmenám pred zapojením príslušného(ých) čiastkového(ých) spracovateľa(ov).  Spracovateľ poskytne Prevádzkovateľovi informácie potrebné na to, aby Prevádzkovateľ mohol uplatniť svoje právo namietať.

b) Ak Sprostredkovateľ zapojí do vykonávania určitých spracovateľských činností (v mene Prevádzkovateľa) subsprostredkovateľa, takéto zapojenie sa uskutoční prostredníctvom zmluvy, ktorá subsprostredkovateľovi ukladá v podstate rovnaké povinnosti v oblasti ochrany údajov, aké sa vzťahujú na Sprostredkovateľa podľa týchto doložiek.  Spracovateľ zabezpečí, aby čiastkový spracovateľ dodržiaval povinnosti, ktoré sa na neho vzťahujú podľa týchto doložiek a podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo nariadenia (EÚ) 2018/1725.

c) Spracovateľ poskytne Správcovi na jeho žiadosť kópiu každej takejto subdodávateľskej zmluvy a všetkých následných zmien a doplnení.  V rozsahu potrebnom na ochranu obchodného tajomstva alebo iných dôverných informácií vrátane osobných údajov môže Spracovateľ pred poskytnutím kópie znenie zmluvy zakryť.

d) Spracovateľ nesie voči Správcovi plnú zodpovednosť za dodržiavanie povinností čiastkového spracovateľa vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej so Spracovateľom.  Spracovateľ je povinný informovať Správcu v prípade, ak si čiastkový spracovateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

e) Spracovateľ sa so subdodávateľom dohodne na doložke o oprávnenej tretej strane, podľa ktorej má prevádzkovateľ – v prípade, že spracovateľ prestane fakticky alebo právne existovať alebo je platobne neschopný – právo ukončiť subdodávateľskú zmluvu a dať subdodávateľovi pokyn na vymazanie alebo vrátenie osobných údajov.

7.8 Medzinárodné prenosy údajov

Akýkoľvek prenos údajov sprostredkovateľom do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutočňuje len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa alebo na účely splnenia osobitného ustanovenia podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha, a musí byť v súlade s kapitolou V nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Prevádzkovateľ súhlasí s tým, že v prípadoch, keď Spracovateľ využíva subspracovateľa podľa bodu 7.7 na vykonávanie určitých spracovateľských činností (v mene prevádzkovateľa) a tieto spracovateľské činnosti zahŕňajú prenos osobných údajov v zmysle kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679, môžu sprostredkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečiť súlad s kapitolou V nariadenia (EÚ) 2016/679 použitím štandardných zmluvných doložiek prijatých Komisiou podľa článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 za predpokladu, že sú splnené podmienky na uplatnenie týchto štandardných zmluvných doložiek.

Ustanovenie 8 Podpora zodpovednej osoby

a) Sprostredkovateľ bezodkladne informuje prevádzkovateľa o každej žiadosti prijatej od dotknutej osoby.  Na žiadosť nesmie odpovedať sám, pokiaľ ho na to nepoveril prevádzkovateľ.

b) Vzhľadom na povahu spracúvania sprostredkovateľ pomáha prevádzkovateľovi pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti dotknutých osôb o výkon ich práv.  Pri plnení svojich povinností podľa písmen a) a b) sa sprostredkovateľ riadi pokynmi prevádzkovateľa. 

c) Okrem povinnosti Spracovateľa pomáhať Prevádzkovateľovi podľa Ustanovenie 8 písm. b) Spracovateľ s prihliadnutím na povahu Spracúvania údajov a informácie, ktoré má k dispozícii, pomáha Prevádzkovateľovi aj pri plnení nasledujúcich povinností:

i) Povinnosť vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov (ďalej len „posúdenie vplyvu na ochranu údajov“), ak je pravdepodobné, že forma spracúvania bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb;

ii) Povinnosť konzultovať s príslušným(i) dozorným(i) orgánom(mi) pred spracúvaním, ak z posúdenia vplyvu na ochranu údajov vyplýva, že spracúvanie by viedlo k vysokému riziku, pokiaľ prevádzkovateľ neprijme opatrenia na zmiernenie rizika;

iii) Povinnosť zabezpečiť presnosť a aktuálnosť osobných údajov tým, že spracovateľ bezodkladne informuje prevádzkovateľa, ak zistí, že osobné údaje, ktoré spracúva, sú nepresné alebo neaktuálne;

iv) povinnosti podľa článku 32 nariadenia (EÚ) 2016/679.

d) Zmluvné strany v PRÍLOHA II uvedú vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré má spracovateľ prijať na pomoc prevádzkovateľovi pri uplatňovaní tohto článku, ako aj rozsah a mieru požadovanej pomoci.

Ustanovenie 9 Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov Sprostredkovateľ spolupracuje s Prevádzkovateľom a poskytuje mu primeranú pomoc, aby Prevádzkovateľ mohol splniť svoje povinnosti podľa článkov 33 a 34 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo prípadne článkov 34 a 35 nariadenia (EÚ) 2018/1725, pričom zohľadní povahu spracúvania a informácie, ktoré má Sprostredkovateľ k dispozícii.

9.1 Porušenie ochrany údajov spracúvaných prevádzkovateľom

V prípade porušenia ochrany osobných údajov v súvislosti s údajmi, ktoré spracúva Prevádzkovateľ, Spracovateľ pomáha Prevádzkovateľovi takto:

a) pri oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov príslušnému dozornému orgánu alebo orgánom bez zbytočného odkladu po tom, ako sa prevádzkovateľ o porušení dozvie, ak je to relevantné (okrem prípadov, keď je nepravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov bude mať za následok riziko pre osobné práva a slobody fyzických osôb);

b) pri získavaní nasledujúcich informácií, ktoré má zodpovedná osoba uviesť v oznámení podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679, pričom tieto informácie musia obsahovať aspoň tieto údaje:

i) povahu osobných údajov, ak je to možné, s uvedením kategórií a približného počtu dotknutých osôb a kategórií a približného počtu dotknutých súborov osobných údajov;

ii) pravdepodobné dôsledky porušenia ochrany osobných údajov;

iii) opatrenia prijaté alebo navrhované prevádzkovateľom na riešenie porušenia ochrany osobných údajov a prípadne opatrenia na zmiernenie jeho možných nepriaznivých účinkov.

Ak a v rozsahu, v akom nie je možné poskytnúť všetky takéto informácie súčasne, prvé oznámenie obsahuje informácie, ktoré sú v tom čase k dispozícii, a ďalšie informácie sa poskytnú bez zbytočného odkladu, keď budú k dispozícii;

c) pri plnení povinnosti podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 2016/679 bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak je pravdepodobné, že toto porušenie bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

9.2 Porušenie ochrany údajov spracúvaných spracovateľom 

V prípade porušenia ochrany osobných údajov v súvislosti s údajmi, ktoré spracúva sprostredkovateľ, sprostredkovateľ informuje prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedel.  Toto oznámenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) popis povahy porušenia (podľa možnosti s uvedením kategórií a približného počtu dotknutých osôb a približného počtu dotknutých súborov údajov);

b) kontaktné údaje kontaktného miesta, kde možno získať ďalšie informácie o porušení ochrany osobných údajov;

c) pravdepodobné dôsledky a prijaté alebo navrhované opatrenia na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho možných nepriaznivých účinkov.

Ak a v rozsahu, v akom nie je možné poskytnúť všetky takéto informácie súčasne, prvé oznámenie obsahuje informácie, ktoré sú v tom čase k dispozícii, a ďalšie informácie sa poskytnú bez zbytočného odkladu, keď budú k dispozícii.

Zmluvné strany v PRÍLOHA II uvedú všetky ďalšie informácie, ktoré má sprostredkovateľ poskytnúť prevádzkovateľovi na pomoc pri plnení jeho povinností podľa článkov 33 a 34 nariadenia (EÚ) 2016/679.

III. oddiel ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenie 10 Porušenie ustanovení a ukončenie zmluvy

a) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo nariadenia (EÚ) 2018/1725, ak Sprostredkovateľ neplní svoje povinnosti podľa týchto doložiek, Prevádzkovateľ môže Sprostredkovateľovi nariadiť, aby pozastavil spracúvanie osobných údajov, kým nebude spĺňať tieto doložky alebo kým nebude zmluva ukončená.  Spracovateľ bezodkladne informuje prevádzkovateľa, ak z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný tieto ustanovenia dodržať.

b) Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu v rozsahu, v akom sa týka spracúvania osobných údajov podľa týchto doložiek, ak

i) prevádzkovateľ pozastavil spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom podľa písmena a) a dodržiavanie týchto ustanovení sa neobnovilo v primeranej lehote a v každom prípade do jedného mesiaca od pozastavenia;

ii) spracovateľ podstatne alebo sústavne porušuje tieto doložky alebo neplní svoje povinnosti podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo nariadenia (EÚ) 2018/1725;

iii) Spracovateľ nedodrží záväzné rozhodnutie príslušného súdu alebo príslušného dozorného orgánu (orgánov) týkajúce sa jeho povinností podľa týchto doložiek, nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo nariadenia (EÚ) 2018/1725.

c) Sprostredkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu v rozsahu, v akom sa týka spracúvania Osobných údajov podľa týchto článkov, ak Prevádzkovateľ trvá na plnení svojich pokynov po tom, čo mu Sprostredkovateľ oznámil, že jeho pokyny sú v rozpore s platnými právnymi požiadavkami podľa bodu 7.1 písm. b).

d) Po ukončení zmluvy sprostredkovateľ podľa voľby prevádzkovateľa vymaže všetky osobné údaje spracúvané v mene prevádzkovateľa a potvrdí prevádzkovateľovi, že sa tak stalo, alebo vráti všetky osobné údaje prevádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, pokiaľ neexistuje povinnosť uchovávať osobné údaje podľa práva Únie alebo členského štátu.  Až do vymazania alebo vrátenia údajov musí spracovateľ naďalej zabezpečovať dodržiavanie týchto ustanovení.


B. kapitola Štandardné zmluvné doložky pre zákazníkov v tretích krajinách bez rozhodnutia o primeranosti

I. oddiel

Ustanovenie 1 Účel a rozsah použitia

a) Účelom týchto štandardných zmluvných doložiek je zabezpečiť, aby boli pri prenose osobných údajov do tretej krajiny splnené požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b) Strany:

i) fyzická(é) alebo právnická(é) osoba(y), verejný(é) orgán(y), agentúra(y) alebo iný(é) subjekt(y) (ďalej len „subjekt(y)“) uvedené v prílohe I.A, ktoré prenášajú osobné údaje (ďalej len „vývozca údajov“), a

ii) subjekt(y) v tretej krajine uvedený(é) v prílohe I.A, ktorý prijíma osobné údaje priamo alebo nepriamo prostredníctvom iného subjektu, ktorý je tiež zmluvnou stranou týchto doložiek (ďalej len „dovozca údajov“), súhlasili s týmito štandardnými zmluvnými doložkami (ďalej len „doložky“).

c) Tieto doložky sa vzťahujú na prenos osobných údajov v súlade s prílohou I.B.

d) Súčasťou týchto doložiek je príloha k týmto doložkám a v nej obsiahnuté prílohy.

Ustanovenie 2 Účinnosť a nezmeniteľnosť doložiek

a) Tieto doložky obsahujú primerané záruky vrátane vymáhateľných práv dotknutých osôb a účinných prostriedkov nápravy v súlade s článkom 46 ods. 1 a článkom 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679 a v súvislosti s prenosmi údajov od prevádzkovateľov k sprostredkovateľom a/alebo od sprostredkovateľov k sprostredkovateľom štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 28 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679, pokiaľ nedošlo k ich zmene, s výnimkou výberu príslušného modulu alebo modulov alebo doplnenia či aktualizácie informácií v prílohe.  To nebráni zmluvným stranám začleniť štandardné zmluvné doložky uvedené v týchto doložkách do komplexnejšej zmluvy a/alebo pridať ďalšie doložky alebo dodatočné záruky za predpokladu, že nie sú priamo alebo nepriamo v rozpore s týmito doložkami alebo nezasahujú do základných práv alebo slobôd dotknutých osôb.

b) Týmito doložkami nie sú dotknuté povinnosti, ktoré sa na vývozcu údajov vzťahujú podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

Ustanovenie 3 Príjemcovia ako tretie strany

a) Dotknuté osoby sa môžu odvolávať na tieto doložky a presadzovať ich ako tretie strany voči vývozcovi a/alebo dovozcovi údajov s týmito výnimkami:

i) Doložka 1, doložka 2, doložka 3, doložka 6, doložka 7

ii) Doložka 8 – doložka 8.1 písm. b) a doložka 8.3 písm. b)

iii) [neplatí]

iv) [neplatí]

v) Doložka 13

vi) Doložka 15.1 písm. c, d a e

vii) Doložka 16 písm. e

viii) Doložka 18 – Doložka 18

b) Písmenom a) nie sú dotknuté práva dotknutých osôb podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

Ustanovenie 4 Výklad

a) Ak sa v týchto ustanoveniach používajú pojmy vymedzené v nariadení (EÚ) 2016/679, majú tieto pojmy rovnaký význam ako v tomto nariadení.

b) Tieto doložky sa vykladajú v zmysle ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679.

c) Tieto ustanovenia sa nesmú vykladať v rozpore s právami a povinnosťami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679.

Ustanovenie 5 Prednosť

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito doložkami a podmienkami akýchkoľvek súvisiacich dohôd medzi stranami, ktoré existujú v čase dohodnutia alebo uzavretia týchto doložiek, majú prednosť tieto doložky.

Ustanovenie 6 Popis prenosu(ov) údajov

Podrobnosti o prenose(och) údajov, najmä kategórie prenášaných osobných údajov a účel(y) ich prenosu, sú uvedené v prílohe I.B.

Ustanovenie 7 [neplatí]

II. oddiel POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Ustanovenie 8 Záruky ochrany údajov

Vývozca údajov vyhlasuje, že je dostatočne presvedčený o tom, že dovozca údajov je schopný splniť svoje povinnosti podľa týchto doložiek zavedením vhodných technických a organizačných opatrení.

8.1 Pokyny

a) Vývozca údajov spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov dovozcu údajov, ktorý koná ako ich správca.

b) Vývozca údajov bez zbytočného odkladu informuje dovozcu údajov, ak nie je schopný splniť príslušné pokyny, a to aj v prípade, ak je takýto pokyn v rozpore s nariadením (EÚ) 2016/679 alebo inými právnymi predpismi Únie alebo členského štátu o ochrane údajov.

c) Dovozca údajov sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by vývozcovi údajov bránilo v plnení jeho povinností podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, a to aj v súvislosti s čiastkovým spracovaním alebo spoluprácou s príslušnými dozornými orgánmi.

d) Vývozca údajov podľa voľby dovozcu údajov po ukončení služieb spracovania údajov vymaže všetky osobné údaje spracované v mene dovozcu údajov a potvrdí dovozcovi údajov, že sa tak stalo, alebo vráti dovozcovi údajov všetky osobné údaje spracované v jeho mene a vymaže existujúce kópie.

8.2 Bezpečnosť spracovania

a) Zmluvné strany zavedú vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, a to aj počas prenosu, a na ochranu pred porušením bezpečnosti, ktoré by viedlo k zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému zverejneniu osobných údajov alebo prístupu k nim, či už náhodnému alebo nezákonnému (ďalej len "porušenie bezpečnosti osobných údajov").  Pri posudzovaní primeranej úrovne ochrany náležite zohľadnia najnovšie poznatky, náklady na vykonávanie, povahu osobných údajov, povahu, rozsah, kontext a účel(y) spracúvania, ako aj riziká, ktoré spracúvanie predstavuje pre dotknuté osoby, a zvážia najmä šifrovanie alebo pseudonymizáciu, a to aj počas prenosu, ak to umožňuje splniť účel spracúvania.

b) Vývozca údajov pomáha dovozcovi údajov pri zabezpečovaní primeranej bezpečnosti údajov uvedených v písmene a).  V prípade porušenia ochrany osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými vývozcom údajov podľa týchto doložiek vývozca údajov oznámi porušenie dovozcovi údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel, a pomôže dovozcovi údajov pri náprave porušenia.

c) Vývozca údajov zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala príslušná zákonná povinnosť mlčanlivosti.

8.3 Dokumentácia a dodržiavanie doložiek

a) Strany musia byť schopné preukázať dodržiavanie týchto ustanovení.

b) Vývozca údajov poskytne dovozcovi údajov všetky informácie potrebné na preukázanie dodržiavania svojich povinností podľa týchto doložiek a umožní audity a prispeje k nim.

Ustanovenie 9 [neplatí]

Ustanovenie 10 Práva dotknutých osôb

Zmluvné strany si navzájom pomáhajú pri odpovediach na žiadosti a otázky dotknutých osôb v súlade s miestnym právom platným pre dovozcu údajov alebo v prípade spracúvania údajov vývozcom údajov v Únii v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Ustanovenie 11 Odvolanie

a) Dovozca údajov transparentným a ľahko dostupným spôsobom informuje dotknuté osoby prostredníctvom individuálneho oznámenia alebo na svojej webovej stránke o kontaktnom mieste oprávnenom riešiť sťažnosti.  Bezodkladne spracuje každú sťažnosť, ktorú dostane od dotknutej osoby.

Ustanovenie 12 Zodpovednosť

a) Každá strana zodpovedá druhej strane (stranám) za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí druhej strane (stranám) porušením týchto ustanovení.

b) Každá zmluvná strana je zodpovedná voči dotknutej osobe a dotknutá osoba má nárok na náhradu akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorú zmluvná strana spôsobila dotknutej osobe porušením práv dotknutej osoby ako oprávnenej tretej strany podľa týchto ustanovení.  Tým nie je dotknutá zodpovednosť vývozcu údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

c) Ak je za škodu, ktorá vznikla dotknutej osobe v dôsledku porušenia týchto ustanovení, zodpovedná viac ako jedna strana, všetky zodpovedné strany sú zodpovedné spoločne a nerozdielne a dotknutá osoba je oprávnená podniknúť právne kroky proti ktorejkoľvek zo strán.

d) Strany sa dohodli, že strana zodpovedná podľa písmena c) má právo vymáhať od druhej strany alebo strán tú časť škody, ktorá zodpovedá ich zodpovednosti za škodu.

e) Dovozca údajov sa nemôže spoliehať na správanie sprostredkovateľa alebo čiastkového sprostredkovateľa, aby sa vyhol vlastnej zodpovednosti.

Ustanovenie 13 [neplatí]

III. oddiel MIESTNE PRÁVNE USTANOVENIA A POVINNOSTI V PRÍPADE PRÍSTUPU ORGÁNOV K ÚDAJOM

Ustanovenie 14 Miestne zákony a zvyklosti ovplyvňujúce dodržiavanie doložiek

a) Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú dôvod domnievať sa, že právne predpisy a postupy, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov dovozcom údajov v tretej krajine určenia, vrátane požiadaviek na zverejnenie osobných údajov alebo opatrení umožňujúcich prístup verejných orgánov k takýmto údajom, bránia dovozcovi údajov v plnení jeho povinností podľa týchto doložiek.  Vychádza sa z toho, že právne predpisy a postupy, ktoré rešpektujú podstatu základných práv a slobôd a neprekračujú rámec opatrení, ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a primerané na zabezpečenie jedného z cieľov uvedených v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, nie sú v rozpore s týmito doložkami.

b) Zmluvné strany vyhlasujú, že v súvislosti so záväzkom uvedeným v písmene a) náležite zvážili najmä tieto aspekty:

i) konkrétne okolnosti prenosu vrátane dĺžky spracovateľského reťazca, počtu zúčastnených subjektov a použitých prenosových kanálov, plánovaných ďalších prenosov, typu príjemcu, účelu spracovania, kategórií a formátu prenášaných osobných údajov, hospodárskeho sektora, v ktorom sa prenos uskutočňuje, miesta prenosu údajov,

ii) príslušné zákony a postupy tretej krajiny určenia (vrátane tých, ktoré vyžadujú zverejnenie alebo umožňujú prístup orgánom verejnej moci) vzhľadom na konkrétne okolnosti prenosu a uplatniteľné obmedzenia a záruky,  

iii) všetky príslušné zmluvné, technické alebo organizačné záruky zavedené na doplnenie záruk podľa týchto doložiek vrátane opatrení uplatňovaných počas prenosu a spracúvania osobných údajov v krajine určenia.

c) Dovozca údajov vyhlasuje, že vyvinul maximálne úsilie na poskytnutie relevantných informácií vývozcovi údajov v súvislosti s posúdením podľa písmena b), a súhlasí s tým, že bude naďalej spolupracovať s vývozcom údajov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto doložiek.

d) Strany sa dohodli, že zdokumentujú posúdenie podľa písmena b a na požiadanie ho poskytnú príslušnému dozornému orgánu.

e) Dovozca údajov súhlasí s tým, že počas platnosti zmluvy bezodkladne oznámi vývozcovi údajov, ak má dovozca údajov po odsúhlasení týchto doložiek dôvod domnievať sa, že sa na neho vzťahujú právne predpisy alebo postupy, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v písmene a), vrátane zmeny právnych predpisov tretej krajiny alebo opatrenia (napr. žiadosti o sprístupnenie informácií) týkajúceho sa uplatňovania týchto právnych predpisov v praxi, ktoré nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v písmene a).  

f) Po oznámení podľa písmena e) alebo ak má vývozca údajov iný dôvod domnievať sa, že dovozca údajov už nemôže plniť svoje povinnosti podľa týchto doložiek, vývozca údajov bezodkladne určí vhodné opatrenia (napr. technické alebo organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti), ktoré má prijať vývozca údajov a/alebo dovozca údajov na nápravu situácie.  Vývozca údajov pozastaví prenos údajov, ak sa domnieva, že nie je možné zabezpečiť primerané záruky takéhoto prenosu, alebo ak mu to nariadi dozorný orgán zodpovedný za takýto prenos.  V takom prípade je vývozca údajov oprávnený vypovedať zmluvu, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov podľa týchto doložiek.  Ak sú do zmluvy zapojené viac ako dve strany, vývozca údajov môže uplatniť toto právo na ukončenie zmluvy len voči zodpovednej strane, pokiaľ sa strany nedohodli inak.  Ak sa zmluva ukončí podľa tohto ustanovenia, uplatňujú sa ustanovenia 16 písm. d) a e).

Ustanovenie 15 Povinnosti dovozcu údajov v prípade prístupu orgánov k údajom

15.1 Oznámenie

a) Dovozca údajov sa zaväzuje bezodkladne informovať vývozcu údajov a v rámci možností aj dotknutú osobu (prípadne s pomocou vývozcu údajov),

i) ak dostane od orgánu verejnej moci vrátane súdnych orgánov právne záväznú žiadosť podľa práva krajiny určenia o sprístupnenie osobných údajov oznámených v súlade s týmito doložkami (toto oznámenie musí obsahovať informácie o požadovaných osobných údajoch, žiadajúcom orgáne, právnom základe žiadosti a oznámenej odpovedi), alebo

ii) ak sa dozvie, že orgán podľa práva krajiny určenia má priamy prístup k osobným údajom prenášaným podľa týchto doložiek; takéto oznámenie musí obsahovať všetky informácie, ktoré má dovozca údajov k dispozícii.

b) Ak právne predpisy krajiny určenia zakazujú dovozcovi údajov informovať vývozcu údajov a/alebo dotknutú osobu, dovozca údajov sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na zrušenie tohto zákazu, aby bolo možné čo najskôr oznámiť čo najviac informácií.  Dovozca údajov sa zaväzuje zdokumentovať svoje úsilie, aby ho mohol na žiadosť vývozcu údajov preukázať.

c) Dovozca údajov sa zaväzuje, že v rozsahu povolenom právnymi predpismi krajiny určenia poskytne vývozcovi údajov čo najviac relevantných informácií o prijatých žiadostiach (najmä počet žiadostí, druh požadovaných údajov, žiadajúci orgán alebo orgány, či boli žiadosti napadnuté a výsledok takéhoto napadnutia atď.  

d) Dovozca údajov sa zaväzuje uchovávať informácie uvedené v písmenách a) až c) počas trvania zmluvy a na požiadanie ich sprístupniť príslušnému dozornému orgánu.

e) Písmenami a) až c) nie je dotknutá povinnosť dovozcu údajov podľa doložky 14 písm. e) a doložky 16 bezodkladne informovať vývozcu údajov, ak nie je schopný tieto doložky dodržať.

15.2 Overenie zákonnosti a minimalizácie údajov

a) Dovozca údajov súhlasí s preskúmaním zákonnosti žiadosti o sprístupnenie údajov, najmä toho, či žiadosť spadá do rozsahu právomocí udelených dožadujúcemu orgánu, a s napadnutím žiadosti, ak po dôkladnom posúdení dospeje k záveru, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že žiadosť je nezákonná podľa právnych predpisov krajiny určenia, podľa platných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a podľa zásad medzinárodného súdnictva.  Za uvedených podmienok dovozca údajov využije možné právne prostriedky nápravy.  Pri napadnutí žiadosti dovozca údajov získa predbežné opatrenia na pozastavenie účinnosti žiadosti, kým príslušný súdny orgán nerozhodne o jej opodstatnenosti.  Požadované osobné údaje nezverejní, kým sa to nevyžaduje podľa platných procesných pravidiel.  Týmito požiadavkami nie sú dotknuté povinnosti dovozcu údajov podľa ustanovenia 14 písm. e).

b) Dovozca údajov súhlasí s tým, že zdokumentuje svoje právne posúdenie a akékoľvek námietky voči žiadosti o sprístupnenie údajov a sprístupní tieto dokumenty vývozcovi údajov v rozsahu, ktorý povoľujú právne predpisy krajiny určenia.  Na požiadanie sprístupní tieto dokumenty aj príslušnému dozornému orgánu.  

c) Dovozca údajov súhlasí s tým, že pri odpovedi na žiadosť o sprístupnenie údajov poskytne minimálne povolené množstvo informácií na základe primeraného výkladu žiadosti.

IV. oddiel ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenie 16 Porušenie ustanovení a ukončenie zmluvy

a) Dovozca údajov bezodkladne informuje vývozcu údajov, ak z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný dodržať tieto ustanovenia.

b) Ak dovozca údajov poruší tieto ustanovenia alebo ich nie je schopný dodržiavať, vývozca údajov pozastaví prenos osobných údajov dovozcovi údajov až do odstránenia porušenia alebo do ukončenia zmluvy.  Tým nie je dotknuté ustanovenie 14 písm. f).

c) Vývozca údajov je oprávnený vypovedať zmluvu v rozsahu, v akom sa týka spracúvania osobných údajov podľa týchto ustanovení, ak

i) vývozca údajov pozastavil prenos osobných údajov dovozcovi údajov v súlade s písmenom b) a dodržiavanie týchto doložiek sa neobnovilo v primeranej lehote a v každom prípade do jedného mesiaca od pozastavenia,

ii) dovozca údajov podstatne alebo sústavne porušuje tieto ustanovenia alebo

iii) dovozca údajov nedodrží záväzné rozhodnutie príslušného súdu alebo dozorného orgánu, ktorého predmetom sú povinnosti podľa týchto ustanovení.

V takýchto prípadoch vývozca údajov oznámi takéto porušenia príslušnému dozornému orgánu.  Ak sú do zmluvy zapojené viac ako dve strany, vývozca údajov môže uplatniť toto právo na ukončenie zmluvy len voči zodpovednej strane, pokiaľ sa strany nedohodli inak. 

d) Osobné údaje zhromaždené vývozcom údajov so sídlom v EÚ a prenesené pred ukončením zmluvy uvedenej v písmene c) sa bezodkladne úplne vymažú vrátane všetkých kópií.  Dovozca údajov potvrdí vymazanie údajov vývozcovi údajov.  Až do vymazania alebo vrátenia údajov dovozca údajov naďalej zabezpečuje dodržiavanie týchto ustanovení.  Ak sa na dovozcu údajov vzťahujú miestne právne predpisy, ktoré mu zakazujú vrátenie alebo vymazanie prenesených osobných údajov, dovozca údajov zabezpečí, aby naďalej dodržiaval tieto ustanovenia a spracúval tieto údaje len v rozsahu a počas obdobia, ktoré vyžadujú príslušné miestne právne predpisy.

e) Ktorákoľvek strana môže svoj súhlas s viazanosťou týmito ustanoveniami odvolať, ak  

i) Európska komisia prijme rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679, ktoré sa týka prenosu osobných údajov, na ktoré sa tieto doložky vzťahujú, alebo  

ii) Nariadenie (EÚ) 2016/679 sa stáva súčasťou právneho rámca krajiny, do ktorej sa osobné údaje prenášajú.  Týmto nie sú dotknuté iné povinnosti, ktoré sa vzťahujú na dané spracúvanie podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

Ustanovenie 17 Uplatniteľné právo

Tieto doložky sa riadia právom krajiny, ktorá umožňuje práva tretej strany ako oprávnenej osoby.  Zmluvné strany sa dohodli, že ide o nemecké právo.

Ustanovenie 18 Právomoc a príslušnosť

Spory vyplývajúce z týchto ustanovení budú riešiť nemecké súdy.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

A. Zoznam strán

Spracovateľ alebo exportér údajov  

1. Obchodné meno: Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko

Adresa: Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko

Meno, funkcia a kontaktné údaje kontaktnej osoby: […], support@dish.co

Podpis a dátum menovania: (Podpis je digitálny)

Úloha: Sprostredkovateľ

Prevádzkovateľ alebo dovozca údajov:

1. Meno: (ako uvedené pri registrácii do platformy DISH)

Adresa: (ako uvedené pri registrácii do platformy DISH)

Meno, funkcia a kontaktné údaje kontaktnej osoby: (ako uvedené pri registrácii do platformy DISH)

Podpis a dátum menovania: (Podpis je digitálny)

Úloha: Správca

B. Popis spracovania alebo prenosu údajov  

1 Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú

 • Zamestnanci a ostatní pracovníci zodpovednej osoby („zamestnanci“)
 • Používatelia webovej stránky zodpovednej strany („koncoví používatelia“)
 • Koneční zákazníci zodpovednej osoby alebo ich kontaktné osoby („koneční zákazníci“)  
 • Dodávatelia zodpovednej osoby alebo ich kontaktné osoby („dodávatelia“)

2 Kategórie spracúvaných osobných údajov

 • Celé meno, pohlavie, akademický  titul
 • Emailová adresa  
 • Fakturačná a doručovacia adresa (iba koncoví zákazníci, iba DISH Reservation)
 • Súhlasy na zasielanie informačných bulletinov (len koncoví používatelia a koncoví zákazníci)
 • Používateľské meno a heslo pre podúčty (len pre zamestnancov)
 • Rezervácie (iba koncoví zákazníci, iba rezervácia DISH)
 • Objednávky, história objednávok (len koncoví zákazníci, len DISH Order)
 • Kontaktné údaje na boj proti pandémii COVID-19 v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi (len koncoví zákazníci, len DISH Guest)

3 Spracúvané citlivé údaje (ak je to vhodné) a uplatňované obmedzenia alebo ochranné opatrenia, ktoré plne zohľadňujú povahu údajov a súvisiace riziká, napr. prísne obmedzenie účelu, obmedzenia prístupu (vrátane prístupu len pre zamestnancov, ktorí absolvovali osobitné školenie), záznamy o prístupe k údajom, obmedzenia ďalšieho prenosu alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia

 • V jednotlivých prípadoch sa môžu spracúvať dobrovoľné informácie od koncových zákazníkov o svetonázoroch a zdravotných obmedzeniach, ktoré môžu byť relevantné pre prípravu objednaných jedál (len objednávka DISH a rezervácia DISH, ak je to relevantné). Hoci môže ísť o osobitné kategórie osobných údajov, ich uvedenie by nemalo na dotknuté osoby žiadny vplyv (nízka potreba ochrany).  Preto nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia zo strany spracovateľa.
 • V rámci služby DISH Guest sa kontaktné údaje spracúvajú so zvýšenou potrebou ochrany. Tieto údaje sa preto uchovávajú oddelene v zabezpečenom priestore.

4 Typ spracovania

 • Zdvihnúť
 • Uložiť
 • Použiť

5 Účel(y), na ktoré sa osobné údaje spracúvajú v mene prevádzkovateľa

 • Poskytnutie prístupu k platforme DISH pre zamestnancov (podúčty)
 • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu (prevádzkovanie webovej stránky) (webová stránka DISH)
 • Prijímanie rezervácií stolov pre reštauráciu prevádzkovateľa; ďalšie spracúvanie rezervácií stolov prijatých sprostredkovateľom ako online sprostredkovateľskou službou (DISH Reservation)
 • Prijímanie objednávok pre reštauráciu prevádzkovateľa; ďalšie spracúvanie objednávok prijatých sprostredkovateľom ako online sprostredkovateľskou službou (DISH Order)
 • Dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa zaznamenávať kontaktné údaje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na boj proti pandémii COVID-19.
 • zasielanie informačných bulletinov koncovým používateľom a koncovým zákazníkom a správa potrebných súhlasov a námietok na tento účel

6 Trvanie spracovania

 • Doba platnosti zmluvy s používateľom platformy DISH alebo príslušnej individuálnej zmluvy
 • V prípade služby DISH Guest sa údaje automaticky vymažú po uplynutí lehôt stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi na boj proti pandémii COVID-19.

PRÍLOHA II
Technické a organizačné opatrenia
 
vrátane opatrení na zaistenie bezpečnosti údajov.

DOVYSVETLENIE: Technické a organizačné opatrenia musia byť opísané konkrétne (nie všeobecne).  Upozorňujeme aj na všeobecné vysvetlenie na prvej strane dodatku; najmä musí byť jasne uvedené, ktoré opatrenia sa vzťahujú na každý prenos údajov alebo každú kategóriu prenosov údajov.

Opis technických a organizačných opatrení (vrátane akejkoľvek príslušnej certifikácie) prijatých dovozcom(mi) údajov na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany, pričom sa zohľadní povaha, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziká pre práva a slobody fyzických osôb.

[Príklady možných opatrení:

 • Opatrenia na pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov
 • Opatrenia na zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb v súvislosti so spracovaním
 • Opatrenia na zabezpečenie schopnosti rýchlo obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu
 • Postupy na pravidelné preskúmanie, posúdenie a vyhodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania
 • Opatrenia na identifikáciu a autorizáciu používateľov
 • Opatrenia na ochranu údajov počas prenosu
 • Opatrenia na ochranu údajov počas uchovávania
 • Opatrenia na zaistenie fyzickej bezpečnosti miest, kde sa spracúvajú osobné údaje
 • Opatrenia na zabezpečenie zaznamenávania udalostí
 • Opatrenia na zabezpečenie konfigurácie systému vrátane predvolenej konfigurácie
 • Opatrenia pre vnútornú správu a riadenie IT a bezpečnosti IT
 • Opatrenia na certifikáciu/zabezpečenie kvality procesov a výrobkov
 • Opatrenia na zabezpečenie minimalizácie údajov
 • Opatrenia na zabezpečenie kvality údajov
 • Opatrenia na zabezpečenie obmedzeného uchovávania údajov
 • Opatrenia na zabezpečenie zodpovednosti
 • Opatrenia na umožnenie prenosnosti údajov a zabezpečenie ich vymazania]

V prípade prenosov údajov (sub)sprostredkovateľom opíšte aj konkrétne technické a organizačné opatrenia, ktoré má (sub)sprostredkovateľ prijať na podporu prevádzkovateľa a (v prípade prenosov údajov od sprostredkovateľa k subsprostredkovateľovi) na podporu vývozcu údajov.