Skip to main content

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens DISH

Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De hier volgende privacyverklaring is dan ook bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming; "AVG"). In het bijzonder leggen we uit welke persoonsgegevens DISH verzamelt, voor welke doeleinden DISH deze gegevens verwerkt, welke technologieën DISH hiervoor gebruikt, met wie DISH gegevens deelt en welke rechten u heeft op grond van de AVG.

U kunt onze verklaring inzake gegevensbescherming als PDF downloaden of het op elk gewenst moment oproepen onder www.dish.co en afdrukken.


Paragraaf I Algemeen


1 De verantwoordelijke persoon

1.1 Verantwoordelijk voor de exploitatie van deze website in de zin van de AVG is Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland ("DISH", "wij" of "ons"). 

1.2 Wij zijn samen met onze partnerondernemingen verantwoordelijk voor bepaalde verwerkingsactiviteiten in verband met de diensten ("services"). In voorkomend geval wordt er in deze verklaring inzake gegevensbescherming telkens naar verwezen. In elk geval worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt door ons en door de partneronderneming die voor het land van uw vestigingsplaats verantwoordelijk is. In de bijlage vindt u een lijst van onze partnerondernemingen.

1.3 U kunt met vragen over gegevensbescherming terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming onder gebruikmaking van de volgende contactgegevens: Hospitality Digital GmbH, Datenschutzbeauftragter, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland, E-Mail: privacy@hd.digital.


2 Definities

2.1 Termen die in deze verklaring inzake de gegevensbescherming worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze DISH Algemene Gebruiksvoorwaarden ("gebruiksvoorwaarden"), tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze verklaring.

2.2 Voor zover begrippen in deze verklaring inzake gegevensbescherming niet zijn gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden, zijn de begripsbepalingen overeenkomstig artikel 4 AVG van toepassing.


Paragraaf II Afzonderlijke verwerkingen


3 DISH website

3.1 In principe is het alleen bezoeken van de DISH website (maar niet het gebruik van de DISH App) mogelijk zonder een gebruikersaccount. Indien u echter gebruik wenst te maken van alle functies van het DISH platform, is registratie als gebruiker een vereiste, zoals beschreven onder cijfer 6 in deze verklaring inzake gegevensbescherming. 

3.2 Wanneer u onze website opent en gebruikt, worden automatisch persoonsgegevens verzameld via het eindapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website (dit kan bijvoorbeeld uw computer, uw mobiele telefoon of een vergelijkbaar eindapparaat met internettoegang zijn). Dit is

(a) het IP-adres dat momenteel door uw eindapparaat wordt gebruikt, 

(b) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, 

(c) het browsertype en het besturingssysteem van uw eindapparaat;

(d) de bronwebsite langs welke u op onze website bent terechtgekomen, en 

(e) de bezochte sub-pagina's op onze website.

3.3 De verwerking van het IP-adres van uw eindapparaat is voor ons noodzakelijk om u de website te kunnen aanbieden, en dient dus om de functionaliteit van de website te waarborgen. De verwerking van de overige onder 3.2 van deze verklaring inzake gegevensbescherming genoemde gegevens vindt plaats ten behoeve van de gegevensbeveiliging en de beveiliging van onze IT-systemen, alsmede ten behoeve van de optimalisering van onze diensten en de verbetering van onze website. De onder 3.2 van deze verklaring van gegevensbescherming genoemde gegevens worden opgeslagen in een afzonderlijk logbestand en niet gekoppeld aan andere opgeslagen persoonsgegevens. Een evaluatie, met uitzondering van statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm, vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming. De onder 3.2 van deze verklaring van gegevensbescherming genoemde gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 P. 1 onder f) AVG. De bescherming van onze website en de optimalisering van onze services worden geacht een gerechtvaardigd belang te zijn.

3.4 De opslag van de onder 3.2 van deze verklaring gegevensbescherming genoemde gegevens vindt plaats totdat het doel van de verwerking niet langer van toepassing is. De gegevens die nodig zijn voor de beschikbaarstelling van de website (uw IP-adres) worden onmiddellijk na de uitlevering van de desbetreffende website of subpagina gewist. De verwijdering van de logbestanden waarin deze gegevens worden opgeslagen, is geautomatiseerd en vindt gewoonlijk plaats binnen zeven (7) dagen na de aanmaak van het logbestand. Indien de andere in punt 3.2 van deze verklaring inzake gegevensbescherming genoemde gegevens eveneens door ons voor evaluatiedoeleinden verwerkt worden, gebeurt dat zonder verwijzing naar het IP-adres, wat betekent dat er voor ons geen mogelijkheid meer bestaat om gegevens tot een bepaald persoon te herleiden.


4 Cookies

4.1 Algemeen

4.1.1 Om onze services en onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden en om het gebruik van bepaalde functies van de website mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde cookies.

4.1.2 Met cookies wordt, in ruimere zin, alle informatie bedoeld die door een website op uw eindapparaat of in uw browser wordt opgeslagen en via de website weer kan worden opgevraagd. In cookies kan informatie worden opgeslagen, zoals bepaalde door u gekozen website-instellingen, zodat deze automatisch worden herkend wanneer u de volgende subpagina oproept of wanneer u de website een volgende keer bezoekt. Cookies kunnen ook een unieke tekenreeks (identificatienummer) bevatten waarmee de browser kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Dit kan worden gebruikt een browser te koppelen aan informatie die door de aanbieder is opgeslagen, zoals met name een gebruikersaccount of subaccount waarop u bent ingelogd, een winkelmandje of een automatisch aangemaakt gebruikersprofiel.

4.1.3 Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van een sessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website (permanente cookies). 

4.2 Technisch noodzakelijke cookies

4.2.1 Om de functionaliteit van de website mogelijk te maken, gebruiken wij technisch noodzakelijke cookies, bijvoorbeeld om taalinstellingen en inloginformatie op te slaan. Technisch noodzakelijke cookies worden ook gebruikt om toestemming en bezwaren op te slaan voor analyse- en reclamecookies (zie punt 4.3 van deze verklaring inzake gegevensbescherming) en om uw toestemming als onderdeel van de "twee-klik-oplossing" voor sociale netwerken vast te houden (punt 5 van deze verklaring inzake gegevensbescherming).

4.2.2 Wij maken gebruik van de volgende externe leveranciers voor individuele functies op onze website:

(a) Medallia 

Wij gebruiken Medallia voor Digital Survey om gebruikersfeedback te verzamelen van bezoekers aan onze websites die bepaalde handelingen op onze websites verrichten of deze websites gedurende een bepaalde minimumduur bezoeken. Medallia for Digital verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens: a) klant-ID gekoppeld aan uw klantaccount en deelname aan enquêtes (naam, adres, titel, contactgegevens); b) touchpoint-informatie (transactie-id, bezochte delen van de website); en c) IT-informatie zoals IP-adres en browsertype. In het kader van de uitgevoerde verwerking kan het nog steeds noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens door te geven aan landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Doorgiften naar deze zogenaamde "derde landen" kunnen betrekking hebben op de volgende categorieën ontvangers: De derde partij die deze verwerking uitvoert namens DISH: Medallia Inc, een Amerikaanse dienstverlener, is gevestigd te 575 Market Street Suite 1850, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten van Amerika (VS). De rechtsgrondslag voor het gebruik van Medallia for Digital is Art. 6 par. 1 lit. a AVG (toestemming van de betrokkene). Het doel van de enquête is de verkregen informatie te gebruiken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Wij willen ons online-aanbod en onze online-diensten afstemmen op onze klanten en hen een betere gebruikerservaring bieden door uw behoeften in kaart te brengen. De duur van de bewaringstermijn van de verzamelde persoonsgegevens zijn gebaseerd op de volgende criteria: De gegevens worden opgeslagen om een langetermijnenquête op te stellen en om de ontwikkeling van de dienstverlening te volgen op basis van de feedback uit de enquête. De gegevens moeten worden bewaard zolang Medallia for Digital actief is op onze website. De opslagperiode van de cookie is één jaar. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw privacy-instellingen beheren via de onsite-knop van onze website. 

De in deze sectie 4.2.2 genoemde provider verzamelt en verwerkt de gegevens namens DISH (zie ook sectie 14.1(a)).

4.2.3 De rechtsgrondslag voor de verwerking van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 P. 1 onder f) AVG; de functionaliteit van onze website dient ons gerechtvaardigd belang. Indien u met ons een overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van de betreffende diensten, vormt artikel 6 lid 1 P. 1 onder b) AVG de rechtsgrondslag.

4.3 Analyse- en reclame-cookies

4.3.1 Wij gebruiken analyse-cookies waarmee wij uw gebruik van onze website kunnen volgen, bijvoorbeeld van welke website van derden u naar onze website bent gekomen, welke subpagina's van onze website u bezoekt en welke links u hebt aangeklikt en hoe vaak. Wij gebruiken de volgende analyse-cookies:

(a) Wij gebruiken Adobe Analytics, een dienst die wordt beschikbaar gesteld door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; "Adobe"). Deze dienst maakt gebruik van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Adobe in Ierland gezonden en daar opgeslagen, waar zij wordt geanonimiseerd en vervolgens in geanonimiseerde vorm naar een server in de Verenigde Staten wordt gezonden voor verdere verwerking. Adobe maakt gebruik van deze informatie om uw gebruik van de website voor ons te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons op te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Indien de wet dit voorschrijft of indien derden deze gegevens namens Adobe verwerken, kan deze informatie aan derden worden doorgegeven. In geen geval zal uw IP-adres worden gekoppeld aan andere gegevens waarover Adobe beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de betreffende opties te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking door Adobe met werking voor de toekomst. Verdere informatie over herroeping kunt u vinden op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 

(b) Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal uw IP-adres echter vooraf door Google worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgezonden en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten in verband met website-activiteit en internetgebruik aan ons te verlenen. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics zal niet worden vermengd bij wijze van samenvoeging met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig af te stellen. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookies gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin, die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De in 4.3.1 genoemde aanbieders verzamelen en verwerken de gegevens namens ons (zie tevens 14.1(a)).

4.3.2 Voor reclamedoeleinden maken wij ook gebruik van reclamecookies van derde aanbieders. Met behulp van deze cookies kunnen wij de in uw browser getoonde advertenties afstemmen op uw interesses, op basis van uw surfgedrag. Wij gebruiken de volgende analyse-cookies:

(a) Wij maken gebruik van Google AdWords in combinatie met Google Conversion Tracking. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Google AdWords wordt gebruikt om pagina's van DISH op Google weer te geven in de advertentieruimte. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google Adwords een cookie op uw eindapparaat ("conversie-cookie"). Deze cookie expireert na 30 dagen. Het wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de cookie niet is geëxpireerd wanneer u bepaalde pagina's bezoekt, kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze site. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De door de conversie-cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversie-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Indien u niet wenst deel te nemen aan het traceringsproces, kunt u de instelling van een daarvoor vereist cookie weigeren - bijvoorbeeld door een browserinstelling waarbij de automatische plaatsing van cookies in het algemeen wordt gedeactiveerd. U kunt cookies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. 

(b) Wij maken gebruik van Facebook Pixel op onze website, een tool die wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of, als u ingezetene van de EU bent, door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), om de website te analyseren, te optimaliseren en economisch te exploiteren. Met behulp van Facebook Pixel kan Facebook ook de bezoekers van onze website identificeren als doelgroep voor de weergave van Facebook advertenties. Daarom gebruiken wij Facebook Pixel om de Facebook-advertenties die wij publiceren alleen te tonen aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat wij Facebook Pixel gebruiken om ervoor te zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet als storend worden ervaren. Wij kunnen Facebook Pixel ook gebruiken om de effectiviteit van Facebook advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te kijken of gebruikers zijn doorgeleid naar onze website nadat ze op een Facebook advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie" of "gebruikersinteractie"). In dit geval is de verwerking wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, P. 1 onder a), AVG. Facebook Pixel wordt door Facebook direct toegepast wanneer u onze website bezoekt en kan een cookie op uw apparaat plaatsen. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt het bezoek aan onze website geregistreerd in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, hetgeen betekent dat wij geen informatie verkrijgen over de identiteit van gebruikers. Facebook slaat de gegevens echter op en verwerkt ze, zodat een koppeling met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk wordt. Dit betekent dat op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen kunnen worden opgebouwd. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Voor meer informatie over hoe Facebook Pixel werkt en hoe Facebook-advertenties worden weergegeven, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen: https://www.facebook.com/policy. U kunt er voor kiezen dat uw gegevens niet door Facebook Pixel worden verzameld en gebruikt om Facebook-advertenties weer te geven. Om te configureren welke soorten advertenties u op Facebook te zien krijgt, kunt u naar de pagina gaan die Facebook heeft opgezet en de instructies volgen over de op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze gelden voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt er ook voor kiezen bepaalde cookies uit te schakelen voor tracking- en advertentiedoeleinden: via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org en daarnaast via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. U kunt uw privacy-instellingen beheren via de onsite-knop van onze website.

(c) Bing Ads

Wij maken gebruik van Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation ("Microsoft") dat Universal Event Tracking ("UET") gebruikt om remarketing en het bijhouden van resultaten te implementeren. Daartoe wordt een cookie op uw computer geplaatst als u via Bing of Yahoo op onze website bent gekomen. In dit tekstbestand wordt informatie over het gebruik van onze website, d.w.z. de pagina's die u bezoekt, gedurende 180 dagen door Bing Ads opgeslagen en vervolgens verwijderd. Deze informatie omvat de URL van de pagina die u hebt bezocht, de URL van de verwijzende pagina en uw IP-adres. Door gebruik te maken van de remarketingfunctie kunnen wij u bij een volgende zoekopdracht op een van de bovengenoemde zoekmachines aanbiedingen doen die specifiek op u zijn afgestemd. Via de afmeldingspagina voor consumenten van het Network Advertising Initiative (NAI)   http://www.networkadvertising.org/choices/ kunt u controleren welke van de deelnemende sites cookies in uw browser plaatsen en deze uitschakelen. U kunt het privacybeleid van Microsoft met betrekking tot het omgaan met verzamelde gegevens raadplegen via de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

(d) Pinterest Ads

Met uw toestemming maken wij gebruik van het zogenaamde "privacybeleid". "Pinterest Tag" van Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, om gebruikersgebaseerde advertenties aan te bieden. De cookies stellen Pinterest in staat om te herkennen welke advertentie al in uw browser is geplaatst en of u via een geplaatste advertentie op een website bent gekomen. De cookies verzamelen daarbij geen persoonsgegevens en kunnen ook niet daarmee in verband worden gebracht. De verwerking van de gegevens door Pinterest vindt plaats in het kader van het beleid van Pinterest inzake de omgang met gegevens. Dienovereenkomstige algemene informatie over de weergave van PinterestAds in het kader van het beleid van Pinterest inzake de omgang met gegevens vindt u onder: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Pinterest tag en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Pinterest-advertenties. Om in te stellen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Pinterest, kunt u de door Pinterest ingerichte pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.pinterest.com /settings/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. 

(e) Adform A/S:

Onze reclamedienstverlener PREX Programmatic Exchange GmbH&Co KG is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens in online reclame. Er wordt gebruik gemaakt van het opsporingssysteem van de volgende dienstverlener: Adform A/S, Widersgade 10B, sal 1, 1408, 1408 Kopenhagen Denemarken, Duits filiaal: Großer Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Duitsland. Het systeem wordt op onze websites gebruikt voor de volgende doeleinden: (i) Het traceren relateert contacten die gebruikers hebben met advertenties op andere websites (visuele contacten en klikken op reclamebanners) aan latere interacties op onze website. De verzamelde gegevens worden statistisch geanalyseerd om de prestaties van de mediacampagnes te kunnen optimaliseren. Alle verzamelde gebruiksgegevens worden onder een pseudoniem opgeslagen. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. (ii) Controle van op de gebruiker gebaseerde onlinereclame (zogeheten retargeting). De dienstverlener verzamelt en verwerkt uw gebruiksgedrag met gebruik van pseudoniem op door ons geëxploiteerde websites. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikers te voorzien van gerichte reclame op basis van hun gebruiksgedrag na een bezoek aan onze websites. Deze advertenties vinden plaats buiten onze websites om. De op de volgende pagina beschreven cookies van derden worden gebruikt om gegevens te verzamelen: https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/. 

4.3.3 De gegevens die over u worden verzameld door middel van analyse- en/of reclamecookies worden door ons gepseudonimiseerd door middel van technische beveiligingsmaatregelen. Zodra pseudonimisering heeft plaatsgevonden, is het niet meer mogelijk de gegevens rechtstreeks tot de oproepende gebruiker te herleiden. 

4.3.4 Door op " accepteer " te klikken in onze "cookie banner", gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van analyse- en reclamecookies voor de bovenvermelde doeleinden. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt dan plaats op basis van artikel 6 lid 1 P. 1 onder a) AVG.


5 Social Media

5.1 Wij gebruiken "social plugins" van de volgende sociale netwerken:

(a) Facebook; Instagram (exploitant: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland);

(b) Twitter (exploitant: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA);

(c) Youtube (exploitant: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

5.2 Om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, maken wij gebruik van de zogenaamde " twee-klik-oplossing ", die ervoor zorgt dat de gegevensoverdracht via de sociale plugins naar de overeenkomstige exploitant van het sociale netwerk pas plaatsvindt na voorafgaande activering van de sociale plug-in door u. Social plug-ins worden in eerste instantie gedeactiveerd en brengen niet automatisch een verbinding tot stand met de exploitanten van sociale netwerken. Indien u een van deze plug-ins activeert, geeft u daarmee toestemming voor de overdracht van uw in dit onderdeel beschreven persoonsgegevens aan het sociale netwerk. In dit geval is de doorgifte van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, P. 1 onder a), AVG. 

Op de verdere verwerking van persoonsgegevens door de exploitant van het netwerk zijn bepalingen inzake gegevensbescherming van toepassing, met betrekking waartoe de exploitant verantwoordelijk is voor de toegankelijkmaking ervan. 

5.3 Onze website bevat ook eenvoudige links naar Facebook, Instagram, Youtube en Twitter. In dit geval vindt de gegevensoverdracht aan de bovengenoemde sociale netwerken alleen plaats wanneer op de overeenkomstige pictogramknop (bv. de "f" van Facebook of het vogelsymbool van Twitter) wordt geklikt. Wanneer u op een dergelijke knop klikt, wordt een pagina van het overeenkomstige sociale netwerk geopend.


6 Registratie op het DISH platform

6.1 Indien u gebruik wenst te maken van alle functies van het DISH platform en toegang wenst tot de diensten van derde aanbieders (zie onze gebruiksvoorwaarden in detail), is registratie als gebruiker een vereiste. Voor de registratie moet een invoerscherm worden ingevuld. In het invoerscherm kunt u zien welke persoonsgegevens verplicht zijn voor registratie en welke persoonsgegevens u optioneel kunt verstrekken.

6.2 Nadat u op de knop "Nu registreren" hebt geklikt, ontvangt u van ons een e-mail of sms met een code op het door u opgegeven e-mailadres of mobiele telefoonnummer. Om de registratie te bevestigen, moet u de in dit bericht vermelde code in het registratiemasker invoeren en bevestigen. Uw IP-adres en het tijdstip van de registratiebevestiging worden dan opgeslagen; dit dient het gerechtvaardigde belang om misbruik te voorkomen of op te sporen en vindt derhalve plaats op basis van artikel 6 lid 1 P. 1 onder f) AVG.

6.3 De gebruikersaccount heeft een optie voor zelfbeheer. U kunt de gegevens die u bij uw registratie hebt verstrekt dus te allen tijde wijzigen in de rubriek "Profiel". De standaardinstelling is dat uw gebruikersprofiel zichtbaar is voor andere DISH gebruikers. U kunt dus gevonden worden door andere gebruikers via de zoekfunctie van het DISH platform wanneer zij naar publiekelijk toegankelijke profielinformatie zoeken. Andere gebruikers kunnen ook zien voor welke evenementen u zich via het DISH platform hebt aangemeld. Via de optie zelfbeheer van de gebruikersaccount kunt u op elk moment bepalen of en in welke mate uw gebruikersprofiel zichtbaar moet blijven voor andere gebruikers van het DISH platform. De beslissing over welke informatie u op uw profielpagina aan andere gebruikers ter beschikking wilt stellen, is dus geheel aan u. U kunt uw profielpagina op elk moment op "privé" zetten, zodat andere gebruikers u niet kunnen vinden bij het zoeken en ook geen andere informatie ontvangen. 

6.4 U heeft de mogelijkheid om op het DISH platform uw METRO-/​MAKRO-klantkaartnummer aan te geven, indien u METRO-/​MAKRO-klant bent. Als u ons dit klantenkaartnummer meedeelt, sturen wij de informatie of u een bepaald digitaaltool gebruikt door naar de METRO-/​MAKRO-vennootschap, waar u klant bent. Een overzicht van de METRO-/​MAKRO-vennootschap is bij dit document gevoegd. De METRO-/​MAKRO-vennootschap zal deze informatie gebruiken om u te helpen bij het gebruik van het digitaaltool op uw verzoek en om uw klantervaring en klantenservice te verbeteren. De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan de METRO-/MAKRO-vennootschap waarvan u geen klant bent. Informatie hoe uw METRO-/​MAKRO vennootschap persoonsgegevens verwerkt, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van de desbetreffende vennootschap. De doorgifte van uw persoonsgegevens vindt dan ook plaats op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), AVG.

6.5 Indien u via een verkoopvertegenwoordiger bent benaderd en deze uw gegevens heeft geregistreerd, vindt de definitieve registratie plaats via een callcenter.

6.6 De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van gegevens voor het beheer van het gebruikersaccount is artikel 6 lid 1 P. 1 onder b) AVG.


7 Gebruikmaking van het DISH account

7.1 Als u een gebruikersaccount heeft aangemaakt en het DISH Platform gebruikt, verzamelen, verwerken en bewaren wij ook de volgende gegevens in verband met uw gebruikersaccount:

(a) Informatie over welke digitaaltools van welke providers u gebruikt en welke goederen en diensten u via DISH heeft aangeschaft;

(b) Informatie over voor welke evenementen u zich heeft ingeschreven en welke evenementen u heeft bezocht.

7.2 Wij verwerken uw gegevens ook om u per e-mail, SMS of post informatie te sturen die relevant is voor het contract (kennisgevingen). Bij gebruik van de DISH App (zie punt 10 van deze verklaring inzake gegevensbescherming) vraagt de app apart om toestemmingen bij gebruik van (a) iOS: contacten, foto's en camera; (b) van Android: Contacten, camera, geheugen en SMS-telefoonstatus.

7.3 Om u de adviesdiensten te verlenen, zullen de persoonsgegevens die u verstrekt tijdens de registratie voor onze diensten (zie sectie 6 van dit Privacybeleid) alsook tijdens het gebruik ervan, verwerkt worden door onze partnerondernemingen op uw bedrijfslocatie (zie sectie 1.2 van dit Privacybeleid). De adviesdiensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, diensten in verband met de installatie van de software, hoe u de software het best kunt gebruiken (b.v. hoe u gebruik kunt maken van extra functies) en hoe de software in uw bedrijfsconcept past.

7.4 De verwerking van gegevens in verband met uw gebruikersaccount is bedoeld voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst tussen u en DISH. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, P. 1 onder b), AVG. Wij gebruiken deze gegevens ook om analyses te maken van uw gebruiksgedrag. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bepalen welke diensten of evenementen voor u van bijzonder belang zijn. De analyse van uw gebruiksgedrag kan ertoe leiden dat u van ons gepersonaliseerde reclameboodschappen ontvangt, op voorwaarde dat u daarvoor uw toestemming hebt gegeven of dat dit is toegestaan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden (zie deel 11 van deze verklaring inzake gegevensbescherming). Dit dient om ons aanbod te verbeteren. De rechtsgrondslag dienaangaande is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG. 

7.5 De gegevens die in verband met uw gebruikersaccount worden verzameld, worden door ons bewaard totdat de gebruikersovereenkomst tussen u en ons is beëindigd (zie onze gebruiksvoorwaarden voor details). Na beëindiging van de gebruikersovereenkomst wordt uw klantaccount automatisch verwijderd. Voor zover wij wettelijk verplicht zijn, bepaalde in het kader van uw gebruikersaccount verzamelde gegevens ook na beëindiging van de gebruikersovereenkomst te bewaren, zullen wij deze gegevens pas verwijderen zodra de bewaartermijnen zijn verstreken.


8 Individuele functies van het DISH platform en digitaaltools

8.1 U kunt op forums bijdragen publiceren via het DISH platform. Deze bijdragen kunnen door alle gebruikers worden bekeken. Bovendien bestaat de mogelijkheid om bijdragen te publiceren in groepen die alleen toegankelijk zijn voor een bepaalde groep gebruikers. In dit geval zijn uw berichten alleen zichtbaar voor deze gebruikers. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, P. 1 onder b), AVG.

8.2 Indien u gebruik maakt van digitale hulpmiddelen waarbij marketing via platforms van derden plaatsvindt of waarbij anderszins gegevens worden doorgegeven aan andere platforms, directories of loyaliteitsprogramma's, zullen wij de desbetreffende gegevens doorgeven aan de respectieve aanbieders. Zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden, kan dit onder meer de gegevens van uw restaurant en contactgegevens omvatten. De details van deze gegevens zijn te vinden in de desbetreffende digitaaltool. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, P. 1 onder b), AVG.

8.3 Voor uitnodigingen voor geselecteerde evenementen gebruiken wij het platform "Eventbrite", dat wordt beheerd door Eventbrite, Inc., een bedrijf dat gevestigd is in Delaware, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, VS. Meer informatie over Eventbrite vindt u op www.eventbrite.com. Informatie over hoe Eventbrite persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de privacyverklaring van Eventbrite. Afgezien daarvan verstrekken wij alleen informatie over waar en wanneer een evenement plaatsvindt. De registratie vindt vervolgens plaats op de website van degene die het evenement organiseert. De rechtsgrondslag voor de doorgifte aan Eventbrite is artikel 6 lid 1 p. 1 onder b) AVG.

8.4 Indien u betalingen accepteert in het kader van het gebruik van de digitaaltools van DISH en hiervoor gebruik maakt van de diensten van een online betalingsdienstaanbieder, is een legitimatiecontrole conform de Duitse wet op het witwassen van geld (GwG) vereist (de zogenaamde KYC-procedure). Daartoe verzamelen wij verdere informatie en sturen die door naar de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker. Het verzamelen van deze gegevens is wettelijk verplicht voor de activering van de betalingsdienst. De rechtsgrondslag is derhalve artikel 6, lid 1, P. 1 onder c) AVG.


9 Gebruik van de diensten van derde aanbieders

9.1 Indien u zich inschrijft voor één van de digitaaltools die via het DISH platform worden aangeboden of een goed of dienst afneemt, is het voor de uitvoering van de overeenkomst met de derde aanbieder noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens aan de betreffende derde aanbieder doorgeven. De rechtsgrondslag voor deze doorgifte is artikel 6, lid 1, P. 1 onder b), AVG. Voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder geldt de privacyverklaring van de derde aanbieder.

9.2 Wanneer u het DISH platform bezoekt als een geregistreerde gebruiker en uw login actief is, delen we uw gebruikers-ID, welke we intern aan u toewijzen, met bepaalde derde aanbieders. Deze derde aanbieders kunnen gepersonaliseerde informatie aan u tonen op het DISH Platform via zogenaamde inline frames of reclamecontainers. Deze gepersonaliseerde informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit gegevens over de digitaaltools die u reeds gebruikt of u attenderen op digitaaltools die voor u van interesse kunnen zijn. De aanbevelingen zijn deels gebaseerd op uw eerdere gebruiksgedrag op het DISH platform. 

9.3 U kunt ook de toegangsgegevens voor uw DISH gebruikersaccount (mobiel telefoonnummer en wachtwoord) gebruiken om in te loggen op digitaaltools die u gebruikt (single sign-on), zij het dat single sign-on niet beschikbaar is voor elk digitaaltool dat door derde aanbieders wordt aangeboden. Single sign-on voorkomt dat u voor elk afzonderlijk digitaaltool aparte inloggegevens moet kiezen De derde aanbieder van digitaaltools zal van DISH alleen de gegevens ontvangen die nodig zijn om de eenmalige aanmelding mogelijk te maken. DISH ontvangt van de derde aanbieder geen verdere informatie over hoe u de digitaaltool gebruikt. Evenmin ontvangt de derde aanbieder geen informatie van DISH over hoe u DISH gebruikt.

9.4 DISH ontvangt geen informatie over de inhoud en omvang van uw gebruik van de diensten van derden aanbieders. DISH komt echter wel te weten of u gebruik maakt van een bepaalde dienst van derde aanbieders. Deze informatie wordt met name gebruikt om u aanbevelingen te doen over andere diensten die voor u interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze soortgelijke of aanvullende functies hebben als de dienst die u gebruikt. Dit dient ons gerechtvaardigd belang om de gebruikerservaring te verbeteren en u diensten te kunnen aanbieden die bij u passen. De rechtsgrondslag dienaangaande is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG. 

9.5 Sommige derde aanbieders bieden hun diensten niet rechtstreeks op het DISH platform aan. In dit geval heeft u echter de mogelijkheid om uw contactgegevens op het DISH Platform te verstrekken, die vervolgens door DISH worden doorgegeven aan de betreffende derde aanbieder. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. In dit verband vindt de doorgifte van uw persoonsgegevens plaats op grond van artikel 6 lid 1 P. 1 onder a) AVG.


10 DISH App

10.1 Door het downloaden van de DISH App van de betreffende App Store op uw mobiele apparaat worden nog geen persoonlijke gegevens verzameld door DISH of doorgegeven van de betreffende App Store aan DISH voorafgaand aan het gebruik. Wanneer u de DISH App downloadt van een App Store, verzamelt de exploitant van de respectievelijke App Store informatie, in het bijzonder uw gebruikersnaam, uw e-mailadres, de klantgegevens betreffende uw account, het tijdstip van het downloaden, eventuele betalingsinformatie en de individuele identificatoren van uw eindapparaat. Voor de verwerking van deze gegevens is de exploitant van de desbetreffende app store verantwoordelijk. Dienaangaande is uitsluitend het privacybeleid voor het gebruik van de betreffende App Store van toepassing, dat u daar kunt raadplegen.

10.2 Ongeacht of u inlogt op de landspecifieke functies van de DISH App met uw klantgegevens, moeten bepaalde gegevens worden verzameld bij het gebruik van de DISH App om u in technisch opzicht in staat te stellen de DISH App te gebruiken. Dit betreft de volgende gegevens of gegevensverwerkingsactiviteiten:

De op het apparaat ingestelde taal. Deze gegevens worden verwerkt voor de voorselectie van de app-taal en de landselectie in de app.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, P. 1 onder b) AVG als rechtsgrond teneinde u in staat te stellen de DISH App te gebruiken in overeenstemming met de overeenkomst.

10.3 Als u toestemming heeft gegeven via de betreffende instelling van de DISH App of via de systeeminstellingen van uw eindapparaat, heeft de DISH App toegang tot de volgende gegevens om individuele diensten van de DISH App (bijvoorbeeld het scannen van kaarten met behulp van een camera) te kunnen weergeven of optimaliseren:

(a) cameragegevens (voor het scannen van barcodes en het toevoegen van beelden aan profielfoto's, het toevoegen van lichaamstekeningen)

(b) beelden uit de galerij van uw eindapparaat (om beelden toe te voegen aan profielfoto's, oprichtingsafbeeldingen toevoegen)

(c) telefooncontacten uit uw adresboek (om leden van uw team toe te voegen aan uw DISH team).

10.4 Met uw toestemming kunnen wij u bovendien aangepaste berichten op het vergrendelscherm sturen (push notificaties). In dit verband zullen we de apparaat-ID gebruiken om de berichten te kunnen versturen. 

10.5 U bent niet verplicht uw toestemming te geven. Zonder toestemming kunt u echter geen gebruik maken van functies van de DISH App die toegang tot deze gegevens toegang moeten hebben.

10.6 De rechtsgrondslag voor de verwerking overeenkomstig de punten 10.3 en 10.4 is artikel 6, lid 1, P. 1 onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de betreffende instellingen in de app of in de systeeminstellingen van uw eindapparaat aan te passen.

10.7 Uw apparaat ID wordt alleen gebruikt zolang de DISH App wordt gebruikt. Uw landselectie wordt alleen lokaal op uw eindapparaat opgeslagen zolang u de DISH App geïnstalleerd heeft. De systeemtaal die wij voor de landvoorselectie hebben opgehaald, wordt niet opgeslagen.


11 Nieuwsbrief en push marketing

11.1 Nadat u zich bij DISH heeft geregistreerd, zullen wij u regelmatig via e-mail, push notificaties (DISH App) en/of SMS informeren over actuele aanbiedingen, producten en promoties onder de voorwaarden van artikel 7 lid 3 van de Duitse Wet Oneerlijke Mededinging (UWG). Deze marketingcommunicatie kan ook aanbiedingen, producten en promotionele activiteiten omvatten die ons worden aangereikt door onze marketingpartners in de digitaliserings- en de horecabranche. Uw e-mailadres, mobiele telefoonnummer of andere persoonsgegevens zullen in dit verband echter niet worden doorgegeven aan onze marketingpartners. De bij de registratie verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt voor het verzenden van nieuwsbrieven/push notifications naar uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer/SMS..  

11.2 Links in onze e-mails bevatten traceringsinformatie die het voor ons mogelijk maakt te bepalen welke links voor u van bijzonder belang waren en wanneer u erop hebt geklikt. De volgende gegevens worden via de tracking link opgeslagen: E-mailadres, nieuwsbrief, link, datum en tijdstip van opening, alsmede klikgedrag op de website. Dit dient ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van onze reclameproducten. De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lid 1 onder f) AVG. 

11.3 Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct-marketing, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, daaronder begrepen profilering, voor zover deze betrekking heeft op de direct-marketing. Bezwaar maken kan in concreto als volgt:

(a) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw mobiele nummer en e-mailadres door de in de desbetreffende gevallen aangegeven afmeldingsfunctie te gebruiken.

(b) Als u niet langer push notificaties via de DISH App wilt ontvangen, kunt u de nodige wijzigingen aanbrengen in de algemene instellingen van de DISH App. 

(c) Als u niet langer SMS-berichten wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar datenschutzbeauftragter@metro.de.

Er zijn geen verdere kosten verbonden aan de intrekking dan, in voorkomend geval, de transmissiekosten volgens de basistarieven.


12 Betalingen

12.1 Betalingen kunnen worden gedaan via vooruitbetaling, kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express), Maestro, SOFORT overschrijving, automatische incasso en PayPal. 

12.2 In het geval van een betaling aan DISH met andere betaalmethoden, de gegevens die nodig zijn voor de betaling, d. w. z. de ontvanger van de betaling, het bedrag, het doel, het transactienummer en, indien van toepassing, het leveringsadres, worden doorgegeven aan de door u gekozen betalingsdienstaanbieder. Hetzelfde geldt als een derde aanbieder diensten aanbiedt op het DISH platform tegen een vergoeding en de betaling niet direct via de aanbieder maar via het DISH Platform wordt verwerkt. De rechtsgrondslag voor deze doorgifte is artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

12.3 De volgende leveranciers van betalingsdiensten worden momenteel gebruikt voor de verwerking van betalingen op het DISH platform:

(a) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., met zetel in 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

(b) Lemon Way, een Franse SAS (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met statutaire zetel te 8 rue du Sentier, 75002 Parijs, Frankrijk, 

(c) PayU, MIH PayU B.V. ( PayU ) met statutaire zetel aan het adres Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Nederland, 

(d) Iyzico, een PayU dochtervennootschap, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. met statutaire zetel in Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Turkije, 

(e) Braintree, PayPAL (Europe) S.á r.l. et Cie, S.C.A., met statutaire zetel in
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,

(f) Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, met statutaire zetel in North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Ierland.

12.4 De betalingsdienstaanbieders verzamelen verdere gegevens zoals kaarthouder, kredietkaartnummer, vervaldatum en CVC-nummer op directe wijze van u. De desbetreffende betalingsdienstaanbieder is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Daarbij is uitsluitend het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing, dat u op de website van de betreffende betalingsdienstaanbieder kunt inzien.


13 Contact opnemen

13.1 U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

(a) U kunt gebruik maken van het contactformulier op onze website om ons een vraag te stellen. De persoonsgegevens die u in het contactformulier invult (verplicht zijn uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en informatie over de aard van uw verzoek) zullen alleen worden verwerkt om aan uw verzoek te voldoen en alleen als u op de knop "Verzenden" hebt geklikt. Eveneens opgeslagen worden uw IP-adres en het tijdstip waarop uw verzoek werd verzonden.

(b) U kunt ons ook per telefoon of e-mail benaderen. Ook in dit geval worden alleen de persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor het beantwoorden van uw vraag. 

13.2 De verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om met u te kunnen communiceren. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is dus artikel 6 lid 1 P. 1 onder f) AVG. Indien u contact met ons opneemt met het oog op het sluiten van een overeenkomst of in verband met een bestaande overeenkomst, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 (1) zin 1 onder b) AVG; voor zover wij wettelijk verplicht zijn te antwoorden, op basis van artikel 6 lid 1 P. 1 onder c) AVG.


Paragraaf III Diversen


14 Ontvangers van persoonsgegevens

14.1 Naast de overdrachten die elders in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven, vinden ook de volgende overdrachten plaats:

(a) Wij maken voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik van dienstverleners met wie wij, voor zover zij als verwerkers optreden, een verwerkersovereenkomst in opdracht hebben gesloten in overeenstemming met de wettelijke vereisten van artikel 28 AVG. Dergelijke dienstverleners ondersteunen ons bijvoorbeeld bij het verzenden van e-mails of bij de technische werking en hosting van de website. 

(b) Indien het dient om misbruik van onze diensten vast te stellen waartegen maatregelen in rechte moeten worden genomen of indien er een wettelijke verplichting tot bekendmaking bestaat, worden de persoonsgegevens verstrekt aan autoriteiten (met name de politie, het Openbaar Ministerie en de belastingdiensten), aan onze rechtsbijstand en, in voorkomend geval, aan benadeelde derden. Openbaarmaking kan ook plaatsvinden als dit dient om onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te doen naleven, of als dit vereist wordt door een wettelijk of officieel bevel of een rechterlijk besluit. De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 P. 1 onder f) AVG, bijvoorbeeld indien de openbaarmaking noodzakelijk is voor een geschil in rechte, of artikel 6 lid 1 P.1  onder c) AVG, indien er een wettelijke of officiële verplichting bestaat. 

(c) Wij kunnen ook een beroep doen op externe adviesverleners, zoals advocaten (vergelijk ook onder (b)) of belastingadviseurs, en aan hen de gegevens doorgeven die nodig zijn voor de adviesdiensten; de rechtsgrondslag hiervoor is (voor zover onder (b) niet iets anders is aangegeven) artikel 6, lid 1, P. 1 onder f) AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang ligt in het gebruik van de adviesdiensten die nuttig zijn voor de bedrijfsvoering.

14.2 De ontvangers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Door middel van contractuele afspraken met de dienstverleners wordt gewaarborgd dat zij de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de AVG, ook als de gegevensverwerking plaatsvindt buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in landen waar een passend niveau van gegevensbescherming niet anderszins is gewaarborgd en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Voor aanvullende informatie over het bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie en adequate garanties, en om een kopie van deze garanties te krijgen, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op privacy@hd.digital. 


15 Bewaartermijn

Behoudens nadere informatie elders in de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens worden uw persoonsgegevens bewaard totdat het doel waarvoor ze worden bewaard, niet meer van toepassing is. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen zolang dat nodig is voor het instellen van of de verdediging tegen rechtsvorderingen (d.w.z. in het bijzonder tot de verjaringstermijn is verstreken, welke in de regel drie jaar bedraagt vanaf het einde van het kalenderjaar waarin een rechtsvordering is ontstaan overeenkomstig § 199 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)) of zolang er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren - in het bijzonder op grond van handelsrechtelijke of belastingrechtelijke voorschriften.


16 Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de gebruikers beschermd zijn tegen verlies, incorrecte wijziging of ongeoorloofde toegang door derden. Om een veilige gegevensoverdracht te garanderen, gebeurt deze uitsluitend via "Secure Socket Layer (SSL)".


17 Uw rechten

17.1 Als betrokkene in de zin van de AVG beschikt u overeenkomstig door de wet gestelde voorwaarden over de volgende rechten: 

(a) het recht om uitsluitsel te verkrijgen over gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens (recht van inzage van de betrokkene, artikel 15 AVG),

(b) het recht om rectificatie van u betreffende
onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of aanvulling van onvolledige gegevens te vragen (recht op rectificatie, artikel 16 AVG),

(c) het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist (recht op gegevenswissing, resp. "recht op vergetelheid”), artikel 17 AVG),

(d) het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen (ook wel blokkering genoemd) (recht op beperking van de verwerking, artikel 18 AVG),

(e) het recht om persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om te verzoeken dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid, artikel 20 AVG),

(f) het recht om informatie te ontvangen over de essentiële aspecten van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin de rol en de verantwoordelijkheden van elke voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsook de mechanismen en procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen worden aangegeven (artikel 26, lid 2, AVG),

(g) het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om een gegevensverwerking die op uw toestemming is gebaseerd, te staken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet (recht op intrekking, artikel 7 AVG), alsook

(h) het recht om tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen bezwaar te maken (artikel 21 AVG).

17.2 Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen onder privacy@hd.digital . 

17.3 U hebt ook het recht om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens (artikel 38, lid 4, AVG) of om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd is met de AVG (recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, artikel 77 AVG).


Bijlage Partnerondernemingen

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

METRO Cash & Carry Österreich GmbH

Metro Platz 1

2331 Vösendorf

Austria

MAKRO Cash & Carry Belgium NV

Nijverheidsstraat 70

2160 Wommelgem

België

METRO C&C Zagreb d.o.o.

Jankomir 31

10090 Zagreb - Susedgrad

Kroatië

MAKRO Cash & Carry  CR s.r.o.

Jeremiásova 7/1249

15500 Praha 5

Tsjechische Republiek

France

Germany

Hungary

Italy

METRO France SAS

5 rue des Grands Prés 

92024 Nanterre Cedex

Frankrijk

METRO Deutschland GmbH

Metro-Straße 8

40235 Düsseldorf

Duitsland

METRO Kereskedelmi Kft.

Budapark, Keleti 3

2041 Budaörs

Hongarije

METRO Italia Cash and Carry S.p.A. 

XXV Aprile 23

20097 San Donato 

Milanese

Italy

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

MAKRO Cash & Carry Nederland B.V.

De Flinesstraat 9

1114 AL Amsterdam-Duivendrecht

Nederland

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

Polen

MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A.

Rua Quinta do Paizinho, 1

Portela de Carnaxide

2794-066 Carnaxide

Portugal

METRO Cash & Carry Romania srl

51 N Theodor Pallady Blvd

Building C6, Frame A, Sector 3

Bucharest

Roemenië

Slowakije

Spain

Turkije

Ukraine

METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.

Senecká cesta 1881

900 28 Ivanka Pri Dunaji

Slowakije

MAKRO España

Paseo Imperial, 40

28005 Madrid

Spanje

METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris

Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti.

Kocman Caddesi

34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)

Turkije

METRO C&C Ukraine Ltd.

43, Petra Grygorenka Street

02140 Kiev

Oekraïne