Uvjeti korištenja

Uvjeti uporabe usluga društva DISH

A. Opći uvjeti.

 1. Opseg.

  1. Ovi Uvjeti uporabe (dalje u tekstu: „Uvjeti uporabe”) odnose se na uporabu usluga i sadržaja društva Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (dalje u tekstu: „društvo DISH”) na mrežnom mjestu www.DISH.co i putem mobilnih aplikacija (dalje u tekstu: „platforma DISH”). Pristupom platformi DISH potvrđujete da ste pročitali i pristali na ove uvjete uporabe.

  2. Sve usluge društva DISH povezane s platformom DISH nude se isključivo u skladu s ovim Uvjetima uporabe. Svi nesukladni uvjeti korisnika nevažeći su čak i ako društvo DISH iste izričito ne odbije i/ili ako usluge pruži u potpunosti, potpuno svjesno suprotnih i/ili nesukladnih uvjeta korisnika.

 2. Usluge ponuđene na platformi DISH.

  1. Platforma DISH digitalno je tržište na kojem treće osobe (dalje u tekstu: „pružatelji usluge”) i društvo DISH mogu ponuditi informacije (npr. na blogovima) i digitalna rješenja za ugostiteljstvo (dalje u tekstu: „digitalni alati”) te druge proizvode i usluge (dalje u tekstu zajedno: „usluge”). Dish može ponuditi i dodatni sadržaj, čiji se opseg nalazi u odgovarajućem opisu usluge na platformi DISH. Te su usluge također ponuđene u skladu s ovim Uvjetima uporabe, osim u slučaju izričitog upućivanja na zasebne Uvjete uporabe.

  2. Ponuđene usluge pružatelja usluge korisnici mogu kupiti na platformi DISH besplatno ili uz plaćanje. Odluku o tome nudi li se usluga besplatno ili uz plaćanje donosi pružatelj te usluge. Društvo DISH nije ugovorna strana u ugovoru koji sklapaju korisnik i pružatelj usluge; društvo DISH samo posreduje u sklapanju takvog ugovora putem platforme DISH. Svi zahtjevi i obveze koji proizlaze iz takvog ugovora postoje izravno i isključivo između korisnika i pružatelja usluge. Detalje o uslugama pružatelja usluge korisnici mogu pronaći u uvjetima, opisu usluge i na mrežnom mjestu odgovarajućeg pružatelja usluge.

 3. Prava i obveze društva DISH.

  1. Društvo DISH osigurava, no ne jamči tehničku dostupnost platforme DISH.

  2. Društvo DISH ovlašteno je ograničiti korisnikov pristup platformi DISH ako korisnik krši obveze ovih Uvjeta uporabe ili na drugi način nezakonito postupa. Društvo DISH korisnika mora odmah obavijestiti o ograničenju uporabe.

  3. Društvo DISH može s korisnikom raskinuti ugovor o uporabi platforme DISH bez prethodne obavijesti ako korisnik svjesno i u velikoj mjeri ili u više navrata povrijedi bilo koju svoju obvezu prema ovim Uvjetima uporabe ili bilo koje druge zakonske obveze.

 4. Odgovornost za sadržaj, podatke i druge informacije.

  1. Društvo DISH nije odgovorno za informacije koje pružatelji usluge nude o svojim uslugama. Preciznije, društvo DISH ne jamči ispravnost ili prikladnost tih informacija za postizanje ovdje navedene svrhe. Osim toga, društvo DISH ne jamči ispravnost informacija o funkcionalnosti ili dostupnosti određenih usluga pružatelja usluge.

  2. Sadržaj društva DISH jasno je označen.

  3. Društvo DISH nema utjecaja na sadržaj povezanih mrežnih mjesta trećih osoba. Stoga društvo DISH ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost i cjelovitost takvih internetskih stranica.

 5. Naknade.

  1. Uporaba platforme DISH u principu je besplatna za korisnika. Društvo DISH zadržava pravo u bilo kojem trenutku uvesti obvezu naplaćivanja platforme DISH ili nekog njezinoga dijela. Korisnik o istome mora biti unaprijed izričito obaviješten.

  2. Ako društvo DISH ili pružatelj usluge na platformi DISH ponude određene usluge uz plaćanje, korisnik o istome mora biti izričito obaviješten prije uporabe.

  3. Ako pružatelj usluge na platformi DISH ponudi usluge uz naknadu, a uplatu ne izvršava izravno pružatelj, već društvo DISH, za postupak plaćanja vrijedi sljedeće: društvo DISH ovlastilo je društva Lemon Way, francuski SAS (pojednostavljeno dioničko društvo) sa sjedištem na adresi 8 rue du Sentier, 75002 Pariz, Francuska, i registriranim u pariškom trgovačkom registru i tvrtkama pod brojem 500 486 915 ("Lemon Way"; dalje u tekstu: „pružatelji platnih usluga”) za obradu plaćanja između korisnika i pružatelja usluga na platformi DISH. U ime pružatelja usluge, pružatelji platnih usluga prihvaćaju korisnikove uplate izvršene raznim načinima plaćanja na vlastiti račun u kreditnoj instituciji i plaćaju ta sredstva pružatelju usluge. Ponuđene metode plaćanja uključuju, među ostalima, plaćanje unaprijed, PayPal i plaćanje kreditnom karticom.

 6. Automatski upiti.

Platformu DISH nije dopušteno upotrebljavati za slanje automatskih upita. Sadržaj dostupan na platformi DISH (fotografije, tekstovi, grafički prikazi, videozapisi) zaštićen je autorskim pravom te ga je zabranjeno umnažati (osobito automatskim čitanjem, odnosno uporabom tehnike „scraping”) i upotrijebiti za preprodaju.

 1. Odgovornost.

Društvo DISH ne preuzima odgovornost ni za kakvu štetu, neovisno o pravnom uzroku, osim ako je šteta

a) uzrokovana kažnjivom povredom materijalnih ugovornih obveza, odnosno obveza čije ispunjenje prije svega omogućuje ispravno ispunjavanje sporazuma i na čije se pridržavanje ugovorni partner u normalnim okolnostima može pouzdati, uzimajući u obzir da je naša odgovornost ograničena na razumno predvidljivu štetu ili gubitak;

b) uzrokovana krajnjom nepažnjom ili ju je društvo DISH namjerno uzrokovalo i

c) povreda života, ekstremiteta ili zdravlja, odnosno šteta definirana njemačkim Zakonom o odgovornosti za neispravne proizvode.

 1. Zaštita podataka.

Informacije o tome kako društvo DISH obrađuje osobne podatke nalaze se u Pravilima o privatnosti društva DISH.

 

 1. Ostalo.

  1. Korisnik nije ovlašten prenositi nikakva prava, interese, obveze ili potraživanja bez prethodne suglasnosti društva DISH.

  2. Društvo DISH može upotrebljavati osobe i resurse u različitim državama, uključujući i podizvođače.

  3. Ovi Uvjeti uporabe čine potpune ugovorene uvjete između strana koji se odnose na uporabu platforme DISH. Svi pravni sporovi između korisnika i društva DISH koji proizlaze iz platforme DISH ili su s njome povezani reguliraju se isključivo zakonima Savezne Republike Njemačke.

  4. Svi pravni sporovi između korisnika i društva DISH koji proizlaze iz platforme DISH ili su s njome povezani reguliraju se isključivo zakonima Savezne Republike Njemačke. Zakonske odredbe koje ograničavaju izbor zakona i primjenjivost obveznih odredaba ostaju nepromijenjene, osobito odredbe države u kojoj korisnik ima prebivalište kao potrošač.

  5. Ako je korisnik poduzetnik, isključivo mjesto nadležnost je Düsseldorf. Isto mjesto nadležnosti primjenjuje se ako korisnik nema opće mjesto nadležnosti u Njemačkoj, premjesti mjesto prebivališta ili uobičajeno boravište izvan Njemačke nakon sklapanja ugovora ili ako mjesto prebivališta ili uobičajeno boravište korisnika nije poznato u vrijeme podnošenja zahtjeva. Ovo se ne odnosi na članak 40. stavak 2. ZPO-a.

  6. Europska komisija nudi mogućnost rješavanja sporova putem internetske platforme. Platformu možete naći na vanjskoj poveznici ec.europa.eu/consumers/odr/. Društvo DISH ne sudjeluje u postupcima rješavanja sporova pred arbitražnim tijelima potrošača.

  7. Ako određene odredbe ovih Uvjeta uporabe ne budu pravovaljane ili postanu nevažeće ili ako se uoči manjkavost u Uvjetima uporabe, isto neće utjecati na pravnu valjanost preostalih odredaba. Ako korisnik nije potrošač, korisnik i društvo DISH obvezuju se postići dogovor o zamijeni nevažećih odredaba važećima, ovisno o tome koja je najbliža ekonomskoj svrsi nevažeće odredbe.

B. Posebni uvjeti za registrirane korisnike i uporabu određenih usluga.

 1. Registracija.

  1. Uporaba određenih usluga platforme DISH zahtjeva prethodnu registraciju, čime između društva DISH i korisnika nastaje ugovor o korištenju. Korisnik se mora izričito obavijestiti o potrebnoj registraciji za DISH prije uporabe usluga koje zahtijevaju registraciju.

  2. Kako bi se registrirali, korisnički račun mora se stvoriti na platformi DISH, a podaci potrebni za postupak registracije (uključujući adresu društva i objekta) moraju se ustupiti. Korisnik jamči pružanje točnih i potpunih podataka kao dio postupka registracije. Ako Korisnik dostavi netočne ili nepotpune podatke, društvo DISH zadržava pravo deaktivacije ili brisanja Korisnikova korisničkog računa bez prethodne obavijesti.

  3. Registracija na platformi DISH obično je dopuštena samo poduzetnicima (članak 14. BGB-a (njemačkog Građanskog zakonika)) u ugostiteljstvu i njihovim zaposlenicima. Društvo DISH može odobriti pristup tvrtkama iz drugih sektora ako misli da je to u skladu sa svrhom platforme DISH. Zaposlenici poduzetnika mogu se registrirati posebnim korisničkim podračunima, koji se mogu povezati s korisničkim računom poduzetnika. Korisnicima korisničkih podračuna nisu dostupne sve usluge platforme DISH. To se posebno odnosi na usluge podložne plaćanju.

  4. Korisnik preuzima odgovornost za sve aktivnosti izvršene s njegovog korisničkog računa.

  5. Registracija korisnika može podlijegati prethodnom odobrenju društva DISH. Odobrenje se izdaje u pisanom obliku prema slobodnoj procjeni društva DISH. U slučaju da su za registraciju potrebni dodatni koraci, korisnik će o tome biti obaviješten na odgovarajući način.

 2. Obveze korisnika.

  1. Korisnik je dužan ažurirati i, ako je potrebno, ispraviti podatke koje je pružio tijekom registracije, u skladu s odjeljkom 10.1. ovih Uvjeta uporabe.

  2. Korisnik treba odrediti osobu za kontakt koja predstavlja posrednika za komunikaciju između društva DISH i Korisnika. Korisnik jamči da osoba za kontakt ima pravo na izricanje pravno obvezujućih izjava kojima podliježe Korisnik i protiv Korisnika (ovlaštenje za zastupanje). Osoba za kontakt mora imati važeći broj mobitela koji se mogu primati obavijesti kratkim tekstualnim porukama (usluga kratkih poruka) i ustupiti taj broj mobitela društvu DISH prilikom registracije..

  3. Korisnik također jamči da je broj mobitela ustupljen društvu DISH redovito dostupan i da se provjeravaju kratke tekstualne poruke kako bi se primale informacije koje se odnose na sporazum između Korisnika i društva DISH. Korisnik je suglasan da sve obavijesti vezane uz ugovorni odnos može poslati društvo DISH u tekstualnom obliku i elektroničkim putem, osim ako je drugačije izričito navedeno u ovim Uvjetima uporabe ili ako se mjerodavnim zakonima propisuje stroži oblik.

  4. Korisnici su uvijek dužni čuvati u tajnosti lozinku za prijavu na platformu DISH i na odgovarajući je način zaštititi. Ako korisnik na temelju činjeničnih naznaka sumnja da treće osobe imaju pristup njegovom korisničkom računu, o istome je dužan odmah obavijestiti društvo DISH barem u pisanom obliku.

 3. Zajednica.

  1. Društvo DISH nudi Korisnicima mogućnost registriranja za događaje, međusobno razmjenjivanje informacija i primanje informacije o ugostiteljskoj i prehrambenoj industriji, kao i o vlastitoj digitalizaciji.

  2. Svaki korisnik u bilo kojem trenutku može na svojem korisničkom profilu odlučiti želi li da njegov korisnički profil bude vidljiv drugim korisnicima. U tom slučaju korisnika mogu naći drugi korisnici s pomoću funkcije pretraživanja na platformi DISH. Korisnik u bilo kojem trenutku može postaviti svoju profilnu stranicu na opciju „Privatno” kako ga drugi korisnici pretraživanjem ne bi mogli naći ili primiti bilo kakve druge informacije.

  3. Korisnicima je zabranjeno trećim osobama prenositi podatke za kontakt drugih korisnika koje su stekli putem platforme DISH ili te podatke upotrebljavati za oglašavanje.

 4. Upravljanje timom

13.1 Društvo DISH omogućava Korisnicima mogućnost organiziranja njihovih timova na platformi DISH. To uključuje mogućnost pozivanja članova tima na platformi DISH, dodjeljivanje različitih uloga i odgovornosti članovima tima

13.2 Ova funkcionalnost uključuje i funkcionalnost distribucije. Korisnik i članova tima mogu se obavještavati željenim načinima komunikacije o dolaznim informacijama i zadacima iz povezanih Digitalnih alata (npr. nova rezervacija alatom za rezerviranje distribuira se članovima tima na daljnju obradu).

13.3 Platforma se DISH samo upotrebljava kao funkcija upravljanja i distribucije. Zasebno se rukovanje zadacima obavlja uporabom odgovarajućih alata, a ne na platformi DISH.

 1. Forumi i recenzije.

  1. Korisnici na platformi DISH mogu ocijeniti odabrane usluge. Korisnici također u nekim slučajevima imaju mogućnost objavljivanja u forumima za rasprave.

  2. Svaki korisnik odgovoran je za sadržaj recenzije i svoje objave u forumima za rasprave. Recenzije i objave odraz su korisnikovog mišljenja. Dish ne prilagođava nijednu recenziju ili objavu.

  3. Korisniku je zabranjeno objavljivati

 • neispravne ili obmanjujuće izjave,

 • sadržaj koji krši osobno, intelektualno vlasništvo ili druga prava trećih osoba ili

 • sadržaj koji se smatra kaznenim djelom.

 1. Društvo DISH može u bilo kojem trenutku ukloniti recenzije i objave koje krše ove Uvjete uporabe.

 2. Slanjem poruke e-pošte na adresu support@dish.co korisnici u bilo kojem trenutku mogu obavijestiti društvo DISH o nezakonitim objavama ili recenzijama koje uoče.

 3. Korisnik obeštećuje društvo DISH za sva potraživanja drugih korisnika ili trećih osoba od društva DISH zbog povrede njihovih prava u pogledu recenzija i objava.

 4. Trajanje i raskid ugovora.

  1. Društvo DISH i korisnik sklapaju ugovor za uporabu platforme DISH na neodređeno razdoblje.

  2. Korisnik ili društvo DISH mogu pisanim putem ili e-poštom raskinuti ugovor pod sljedećim uvjetima: (a) korisnik u bilo kojem trenutku bez obavijesti: (b) društvo DISH u bilo koje vrijeme s otkaznim rokom od četrnaest (14) dana.

  3. Pravo na ograničavanje pristupa platformi DISH u skladu s ovim Uvjetima uporabe i pravo na raskid u skladu s ovim Uvjetima uporabe ostaju nepromijenjena.

  4. Raskid ugovora o korištenju između društva DISH i korisnika ne utječe ni na koji drugi ugovor sklopljen između korisnika i pružatelja usluge.

 5. Pravo na izmjenu ovih Uvjeta uporabe.

Društvo DISH pridržava pravo na izmjenu ili dopunu ovih Uvjeta uporabe za registrirane korisnike ako to smatra potrebnim zbog pravnih zahtjeva, provedbe tehničkih poboljšanja, promjena tržišnih uvjeta, sigurnosnih razloga i u mjeri u kojoj je to (u dobroj vjeri) razumno za korisnike. Društvo DISH dužno je u pisanom obliku obavijestiti korisnike o takvim izmjenama ili dopunama. Izmjene ili dopune smatraju se odobrenima ako korisnik ne pošalje prigovor u pisanom obliku u roku od mjesec dana od obavijesti. Društvo DISH to će izričito istaknuti u informacijama o izmjeni ili dopuni Uvjeta uporabe. U slučaju prigovora korisnika, društvo DISH može raskinuti ugovorni odnos redovnim raskidom u skladu s ovim Uvjetima uporabe.