Warunki użytkowania

Warunki korzystania firmy DISH

A. Warunki ogólne

 1. Zakres

  1. Niniejsze Warunki korzystania (określane dalej jako „Warunki korzystania”) dotyczą korzystania z usług i zawartości oferowanych przez firmę Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (określaną dalej jako „DISH”) za pośrednictwem witryny internetowej www.DISH.co oraz aplikacji mobilnych (określanych dalej jako „Platforma DISH”). Uzyskanie dostępu do Platformy DISH stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi Warunkami korzystania i zgody na ich obowiązywanie.

  2. Firma DISH będzie dostarczała wszelkie usługi związane z Platformą DISH wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków korzystania. Odmienne warunki i postanowienia użytkownika nie obowiązują nawet jeśli firma DISH w sposób wyraźny ich nie odrzuca i/lub dostarcza usługi bez zastrzeżeń, mimo znajomości sprzecznych i/lub odmiennych warunków i postanowień użytkownika.

 2. Usługi oferowane przez Platformę DISH

  1. Platforma DISH Platform jest cyfrowym rynkiem, na którym strony trzecie (określane dalej jako „Dostawcy”) i firma DISH mogą umieszczać informacje (np. w blogach) oraz cyfrowe rozwiązania przeznaczone dla branży hotelarskiej (określane dalej jako „Narzędzia cyfrowe”) oraz inne towary i usługi (określane dalej zbiorczo jako „Usługi”). Firma Dish może również udostępniać dodatkową zawartość, której opis zostanie podany w opisie odpowiedniej usługi na Platformie DISH. Te usługi są również świadczone zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, z wyjątkiem sytuacji, w których występuje wyraźne odniesienie do osobnych warunków i postanowień.

  2. Użytkownicy mogą nabywać Usługi dostarczane przez Dostawców za pośrednictwem Platformy DISH bezpłatnie lub za opłatą. Decyzję, czy dana Usługa jest dostarczana bezpłatnie lub za opłatą, podejmuje odpowiedni Dostawca. Firma DISH nie jest stroną umów zawieranych między użytkownikiem a Dostawcą. Pośredniczy ona jedynie w zawieraniu takich umów za pośrednictwem Platformy DISH. Wszelkie roszczenia i zobowiązania powstające na mocy takiej umowy występują bezpośrednio i wyłącznie między użytkownikiem a Dostawcą. Szczegółowe informacje dotyczące Usług Dostawcy można znaleźć w warunkach i postanowieniach, opisie Usługi oraz w witrynie internetowej odpowiedniego Dostawcy.

 3. Prawa i obowiązki firmy DISH

  1. Firma DISH udostępnia w zakresie technicznym Platformę DISH, ale nie gwarantuje jej dostępności.

  2. Firma DISH jest uprawniona do ograniczenia dostępu użytkownika do Platformy DISH w przypadku naruszania przez niego jakichkolwiek zobowiązań określonych przez niniejsze Warunki korzystania lub innego rodzaju nielegalne działania. Firma DISH niezwłocznie poinformuje użytkownika o ograniczeniu korzystania.

  3. Firma DISH jest uprawniona do rozwiązania, bez powiadomienia, umowy z użytkownikiem dotyczącej korzystania z platformy DISH, jeśli ten będzie w sposób zawiniony i znaczący bądź powtarzalny naruszał swoje obowiązki określone przez niniejsze Warunki korzystania bądź inne zobowiązania prawne.

 4. Odpowiedzialność za zawartość, dane i inne informacje

  1. Firma DISH nie ponosi odpowiedzialności za podawane przez Dostawców informacje na temat oferowanych przez nich Usług. W szczególności firma DISH nie gwarantuje, że te informacje będą dokładne lub właściwe w odniesieniu do osiągnięcia celu określonego w niniejszym dokumencie. Analogicznie firma DISH nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących funkcjonalności ani pewności dostępności Usług oferowanych przez Dostawców.

  2. Zawartość dostarczana przez firmę DISH jest wyraźnie oznaczona jako taka.

  3. Firma DISH nie ma wpływu na zawartość udostępnianych poprzez łącza witryn internetowych stron trzecich. Firma DISH nie odpowiada w związku z tym za prawidłowość ani kompletność takich witryn internetowych.

 5. Opłaty

  1. Korzystanie z Platformy DISH jest ogólnie dla użytkownika bezpłatne. Firma DISH zastrzega sobie prawo ustanowienia w dowolnej chwili w odniesieniu do Platformy DISH lub jej części zobowiązania płatności. Użytkownik zostanie o tym w sposób wyraźny poinformowany z wyprzedzeniem.

  2. Jeśli któreś z usług oferowanych na platformie DISH przez firmę DISH lub Dostawcę są płatne, użytkownik zostanie o tym w sposób wyraźny poinformowany przed użyciem.

  3. Jeśli Usługa oferowana przez Dostawcę na Platformie DISH jest płatna, a płatność nie jest dokonywana bezpośrednio na rzecz Dostawcy, ale za pośrednictwem firmy DISH, procesu płatności dotyczy co następuje: firma DISH zaangażowała firmę Lemon Way, francuska spółka SAS (uproszczona spółka akcyjna) z siedzibą pod adresem 8 rue du Sentier, 75002 Paryż, Francja, zarejestrowana w paryskim rejestrze handlowym i firmowym pod numerem 500 486 915 („Lemon Way”; określaną dalej jako „Dostawcy usług płatności”) w celu przetwarzania płatności pomiędzy użytkownikami a Dostawcami dokonywanych za pośrednictwem Platformy DISH. Dostawcy usług płatności przyjmują na własne konto w instytucji kredytowej dokonywane przez użytkowników różnymi metodami płatności w imieniu Dostawcy i przekazują mu fundusze. Obsługiwane metody płatności obejmują m.in. Płatność zaliczkową, za pośrednictwem serwisu PayPal i karty kredytowe.

 6. Zautomatyzowane kwerendy

Korzystanie z Platformy DISH do celów związanych ze zautomatyzowanymi kwerendami jest niedozwolone. Zawartość dostępna w Platformie DISH (zdjęcia, tekst, grafiki, nagrania wideo) jest chroniona prawami autorskimi, zatem powielanie jej (w szczególności poprzez automatyczny odczyt, tzw. scraping) i wykorzystywanie zawartości w celu odsprzedaży jest zabronione.

 1. Odpowiedzialność

Firma DISH nie odpowiada za żadne szkody, niezależnie od ich przyczyny prawnej, z wyjątkiem sytuacji, w których szkody

a) wynikają z zawinionego naruszenia materialnych obowiązków wynikających z umowy, tj. takich, których realizacja jest konieczna dla wykonania umowy i na której druga strona umowy powinna móc polegać, pod warunkiem, że nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód lub strat, które można było w uzasadniony sposób przewidzieć;

b) zostały spowodowane przez rażące zaniedbanie lub umyślne działanie firmy DISH;

c) stwarzają zagrożenie szkodami dla życia, kończyn lub zdrowia, określonymi przez niemiecką ustawę o odpowiedzialności za wadliwe produkty.

 1. Ochrona danych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez firmę DISH zawierają Zasady ochrony prywatności firmy DISH.

 

 1. Informacje różne

  1. Użytkownik nie jest uprawniony do przypisywania żadnych praw, zobowiązań ani roszczeń w ramach niniejszych Warunków korzystania bez uprzedniej zgody firmy DISH.

  2. Firma DISH może korzystać z personelu i zasobów w różnych krajach, w tym z podwykonawców.

  3. Niniejsze Warunki korzystania stanowią pełne i kompletne określenie warunków uzgodnionych między stronami, odnoszących się do korzystania z Platformy DISH. Wszelkie spory prawne między użytkownikiem a firmą DISH powstające w wyniku korzystania z Platformy DISH lub w związku z nim, będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec.

  4. Wszelkie spory prawne między użytkownikiem a firmą DISH powstające w wyniku korzystania z Platformy DISH lub w związku z nim, będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec. Nie wpływa to na postanowienia ustawowe, ograniczające wybór prawa i stosowalność obowiązujących postanowień, w szczególności obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika jako konsumenta.

  5. Jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, wyłączną właściwość miejscową będzie miał sąd w Düsseldorfie. Ta sama właściwość miejscowa obowiązuje, jeśli użytkownik nie podlega ogólnej właściwości miejscowej w Niemczech, zmieni siedzibę lub miejsca zamieszkania na znajdujące się poza Niemcami po zawarciu umowy lub w chwili wnoszenia powództwa jego siedziba bądź miejsce zamieszkania nie są znane. Nie wpływa to na obowiązywanie artykułu 40, paragraf 2 ZPO.

  6. Komisja Europejska umożliwia rozstrzyganie sporów na platformie online. Dodatkowe informacje są dostępne pod łączem zewnętrznym ec.europa.eu/consumers/odr/. Firma DISH nie uczestniczy w rozstrzyganiu sporów przed organami arbitrażu konsumenckiego.

  7. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków korzystania nie obowiązują ze względów prawnych, są nieważne bądź występuje w nich luka, nie wpływa to na obowiązywanie pozostałych postanowień. Jeśli użytkownik nie jest konsumentem, może uzgodnić z firmą DISH ważne postanowienie zastępujące wadliwe, najbliższe pod względem celu ekonomicznego postanowieniu wadliwemu.

B. Szczególne postanowienia dotyczące użytkowników zarejestrowanych i korzystania z niektórych Usług

 1. Rejestracja

  1. W celu korzystania z niektórych Usług dostępnych w Platformie DISH wymagana jest uprzednia rejestracja, skutkująca nawiązaniem umowy użytkownika między firmą DISH a użytkownikiem. Przed użyciem Usług wymagających rejestracji w Platformie DISH użytkownicy są o takiej konieczności wyraźnie informowani.

  2. W celu rejestracji należy utworzyć konto użytkownika na platformie DISH oraz podać wymagane dane w ramach procesu rejestracji (w tym adresy firm i siedziby). Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych i kompletnych informacji w ramach procesu rejestracji. Jeżeli Użytkownik poda nieprawidłowe lub niekompletne informacje, DISH ma prawo do dezaktywacji lub usunięcia konta Użytkownika bez uprzedzenia.

  3. Z zasady rejestracja w Platformie DISH jest dozwolona wyłącznie dla przedsiębiorców (§ 14 BGB) z branży hotelarskiej oraz ich pracowników. Firma DISH może również przyznać dostęp firmom z innych sektorów, jeśli jest to według jej opinii zgodne z celem istnienia platformy DISH. Dla pracowników przedsiębiorcy mogą zostać zarejestrowane specjalne konta podużytkowników, powiązane z kontem użytkownika-przedsiębiorcy. Dla osób korzystających z kont podużytkowników mogą nie być dostępne wszystkie Usługi na Platformie DISH. Dotyczy to w szczególności Usług podlegających płatności.

  4. Użytkownik zobowiązuje się postępować odpowiedzialnie, wykonując wszystkie czynności za pomocą swojego konta użytkownika.

  5. Rejestracja użytkownika może podlegać uprzedniemu potwierdzeniu przez firmę DISH. Potwierdzenie zostanie wystosowane według własnego uznania firmy DISH w formie tekstowej. Jeśli w celu ukończenia rejestracji wymagane jest wykonanie dalszych kroków, użytkownik zostanie o tym odpowiednio poinformowany.

 2. Obowiązki użytkownika

  1. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania i w razie potrzeby korygowania danych podanych podczas rejestracji zgodnie z częścią 10.1 niniejszych Warunków korzystania.

  2. Użytkownik musi wyznaczyć osobę kontaktową, która będzie komunikować się pomiędzy DISH a Użytkownikiem. Użytkownik deklaruje, że osoba kontaktowa jest uprawniona do składania prawnie wiążących oświadczeń przemawiających za Użytkownikiem i przeciwko niemu (prawo do reprezentacji). Osoba kontaktowa musi posiadać ważny numer telefonu komórkowego, który umożliwia odbiór powiadomień za pomocą SMS-ów, i przekazać go do DISH podczas rejestracji.

  3. Użytkownik musi zadbać o to, aby SMS-y wysyłane na numer telefonu komórkowego udostępniony DISH były regularnie odbierane i sprawdzane w celu uzyskania informacji istotnych dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a DISH. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszystkie powiadomienia istotne dla stosunku umownego mogą być wydawane przez DISH w formie tekstowej i elektronicznej, chyba że w niniejszych Warunkach korzystania wyraźnie zaznaczono inaczej lub jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakazują bardziej restrykcyjną formę.

  4. Użytkownicy powinni utrzymywać zawsze tajność hasła wymaganego do logowania w Platformie DISH i odpowiednio je zabezpieczać. Jeśli użytkownik na podstawie faktycznych wskazań podejrzewa, że strony trzecie uzyskały dostęp do jego konta, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym firmy DISH, przynajmniej w formie tekstowej.

 3. Społeczność

  1. DISH oferuje Użytkownikom możliwość rejestracji na wydarzenia, wymiany informacji między sobą oraz otrzymywania informacji o branży hotelarsko-gastronomicznej i spożywczej, a także o usługach cyfryzacji.

  2. Użytkownik może zdecydować w każdej chwili, zarządzając swoim kontem, czy jego profil będzie widoczny dla innych użytkowników. W takim przypadku inni użytkownicy mogą go znaleźć, korzystając z funkcji wyszukiwania Platformy DISH. Stronę profilu można w dowolnej chwili ustawić jako prywatną. Uniemożliwia to innym użytkownikom znajdowanie użytkownika w wyszukiwarce i uzyskiwanie innych informacji.

  3. Użytkownikom zabrania się przekazywania stronom trzecim i używania do celów reklamowych danych kontaktowych innych użytkowników uzyskanych w związku z korzystaniem z Platformy DISH.

 4. Zarządzanie zespołami

13.1 DISH pozwala użytkownikom na organizowanie zespołów w DISH. Możliwe jest między innymi zapraszanie członków zespołu do DISH oraz przypisywanie różnych ról i obowiązków członkom zespołu.

13.2 Funkcja ta obejmuje również dystrybucję. Użytkownicy i członkowie zespołu mogą być informowani za pośrednictwem preferowanych metod komunikacji o przychodzących informacjach i zadaniach z podłączonych narzędzi cyfrowych (np. nowa rezerwacja za pośrednictwem narzędzia rezerwacji jest przekazywana członkom zespołu do dalszej obsługi).

13.3 DISH służy jedynie do zarządzania i dystrybucji. Obsługa zadań jako takich będzie odbywać się w odpowiednich narzędziach, a nie na platformie DISH.

 1. Fora i oceny

  1. Użytkownik może oceniać wybrane Usługi na Platformie DISH. W niektórych przypadkach użytkownicy mają również możliwość publikowania na forach dyskusyjnych.

  2. Każdy z użytkowników odpowiada za treść swoich ocen i publikacji na forach dyskusyjnych. Oceny i publikacje przedstawiają poglądy użytkownika. Firma Dish nie przyjmuje jako swoich żadnych ocen ani publikacji.

  3. Użytkownik nie może publikować:

 • nieprawidłowych i wprowadzających w błąd informacji

 • treści naruszających prawa osobiste, własności intelektualnej lub innego rodzaju stron trzecich

 • treści kwalifikujących się jako przestępcze.

 1. Oceny i publikacje naruszające niniejsze Warunki korzystania mogą zostać usunięte przez firmę DISH w dowolnej chwili.

 2. Użytkownicy mogą w każdej chwili powiadamiać firmę DISH o spostrzeżeniu niezgodnych z prawem publikacji lub ocen, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@dish.co.

 3. Użytkownik zabezpiecza firmę DISH przed wszelkimi roszczeniami innych użytkowników lub stron trzecich związanymi z naruszeniem ich praw w związku z ocenami i publikacjami.

 4. Okres obowiązywania i rozwiązanie

  1. Firma DISH i użytkownik zawierają umowę dotyczącą korzystania z platformy DISH na czas nieokreślony.

  2. Użytkownik lub firma DISH mogą rozwiązać umowę drogą pisemną lub pocztą e-mail pod następującymi warunkami: (a) użytkownik w dowolnej chwili bez powiadomienia; (b) firma DISH w dowolnej chwili z zachowaniem 14-dniowego (czternastodniowego) okresu wypowiedzenia.

  3. Nie wpływa to na prawo ograniczenia dostępu do Platformy DISH zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania oraz prawo do rozwiązania zgodnie z nimi umowy.

  4. Rozwiązanie umowy użytkownika między firmą DISH a użytkownikiem nie wpływa na umowy zawarte między użytkownikiem a Dostawcą.

 5. Prawo modyfikacji niniejszych Warunków korzystania

Firma DISH zastrzega sobie prawo modyfikacji lub zmiany w stopniu uzasadnionym (w dobrej wierze) niniejszych Warunków korzystania dla zarejestrowanych użytkowników w przypadku uznania tego za konieczne z uwagi na wymogi prawne, wdrożenie ulepszeń technicznych, zmianę sytuacji rynkowej oraz ze względów bezpieczeństwa. Firma DISH poinformuje użytkowników o takich modyfikacjach lub zmianach w formie tekstowej. Modyfikacje lub zmiany uznaje się za przyjęte jeśli użytkownik w ciągu miesiąca od powiadomienia nie złoży pisemnego sprzeciwu. Firma DISH wyszczególni w powiadomieniu o modyfikacji lub zmianie Warunków korzystania zaistniałe skutki. W razie sprzeciwu użytkownika firma DISH może rozwiązać stosunek umowny przez zwykłe rozwiązanie zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.